Formulari d'inscripció

CURS REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (BÀSICA). MODALITAT MIXTA (ONLINE + PRESENCIAL)

COEC

Aquest curs està adreçat tant al Col·legiat COEC com al seu equip de treball a la clínica dental (Auxiliars i/o Higienistes). El Col·legiat pot inscriure’s personalment al curs, i alhora actuar com a “Avalador” per al seu personal Auxiliar o Higienista. També pot només actuar d’Avalador d’aquests tercers. En qualsevol cas, la facturació de tots els participants serà exclusivament a nom del Col·legiat COEC que actuï d’Avalador.
Per realitzar el curs d'Urgències Mèdiques, és imprescindible acreditar que l'assistent té coneixements d'RCP (reanimació cardiopulmonar bàsica), aportant en el camp "Justificant" PDF de la titulació cursada en els últims dos anys.
En cas de voler inscriure a més de 8 persones alhora, preguem que abans d'emplenar el formulari, ens contactin a: cursos@coec.cat

Dades del col·legiat COEC / Avalador

No faci servir guions.
NIF: 8 números + lletra
format DD/MM/AAAA

Dades de personal avalat

- Descarregar, emplenar i retornar firmat per cada alumne el formulari: AUTORITZACIÓ DE L'ALUMNE PER A LA CESSIÓ I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
- Adjuntar DNI de cada alumne en PDF
Abans de realitzar el pagament és imprescindible haver adjuntat la documentació requerida. Tot i que la inscripció es realitzi amb èxit i s’efectuï el pagament, si en la revisió posterior de la documentació es detecta qualsevol anomalia, el COEC es reserva el dret d’anul·lar la inscripció incorrectament formalitzada, sense dret a reemborsament de la part corresponent a despeses administratives de gestió, que aniran a càrrec del Col·legiat Avalador que realitza la inscripció.

Nota: el número d’inscrits per poder realitzar el curs és de 8 alumnes, o múltiples de 8. En cas de no arribar a aquestes xifres, e COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En relació a les dades personals dels alumnes facilitats en aquest formulari d’inscripció, l’usuari reconeix i accepta la seva inclusió al llistat d’alumne del curs Suport Vital Bàsic amb DEA.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia 93-95
08006 BARCELONA
NIF Q0866006 J
Delegat de Protecció de Dades: dpd@coec.cat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), amb la finalitat de gestionar el curs de Suport Vital Bàsic amb DEA així com l’obtenció del diploma si així correspon i la seva comunicació a DIX Formació Integral i Serveis SLL i al Consell Català de Ressucitació.

La base legal pel tractament d’aquestes dades és el meu consentiment com a interessat i l’interès públic.
He estat informat que podré exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació del tractament enviant un correu electrònic a l’adreça coec@coec.cat o per escrit presentat a Travessera de Gràcia, 93 – 95 08006 Barcelona. Puc contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça dpd@coec.cat He estat també informat que com a interessat tinc el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades en el present formulari es conservaran per part del COEC durant el període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el meu consentiment, que tinc dret a retirar en qualsevol moment. Se que he de comunicar de forma immediata al COEC qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que he proporcionat, amb la finalitat de què aquests responguin amb veracitat a la meva situació personal en tot moment.