CURS RX PER A DIRIGIR
 
A càrrec d'Ariadna Lozano Ferrà.
 
DEL DIJOUS 13 DE JUNY AL DISSABTE 15 DE JUNY DE 2024
 
MODALITAT: PRESENCIAL
 
Convocatòria dirigida a dentistes col·legiats.
 
Títol oficial de "Director d'Instal·lacions de Radiodiagnòstic Dental". Curs Homologat pel CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR de conformitat amb allò establert al Reial Decret 1085/2009, de 3 de juliol, per el que s’aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d’aparells de raig X amb finalitats de diagnòstic mèdic.
 
 
PROGRAMA
• Física de les radiacions
• Conceptes bàsic i interaccions de la radiació amb la matèria
• Generació de raigs X
• Magnituds radiològiques
• Detecció de la radiació
• Equips emprats
• Funcions de la detecció
• Control de qualitat de les instal·lacions
• Radiobiologia
• Mecanismes d’acció. Resposta cel·lular
• Resposta sistèmica i total protecció contra les radiacions
• Criteris generals
• Protecció radiològica operacional
• Protecció aplicada al diagnòstic
• Garantia de qualitat. Normativa i legislació
• Aspectes generals legals i administratius
• Gestió tècnica i administrativa d’instal·lacions
• Garantia de qualitat. Normativa i legislació comunitària. Classes pràctiques
• Al final del curs, es realitzarà una prova tipus test, per avaluar el grau de coneixements adquirits.
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 330€
Col·legiats en altres col·legis de dentistes d'Espanya: 430€
Trobareu el formulari d'inscripció al final d'aquesta pàgina (botó gris).
 
DATES I HORARIS
Del dijous 13 de juny al dissabte 15 de juny de 2024: 
- Dijous 13-06-2024: de 9:00 a 14:30 h i de 16:00 a 20:00h.
- Divendres 14-06-2024: de 9:00 a 14:00 h i 15:30 a 19:30h.
- Dissabte 15-06-2024: de 9:00 a 13:30h.
 
Les pràctiques es realitzaran el dijous i el divendres tarda, en torns de 2 hores de durada, en grups reduïts de 6 alumnes, dins la franja horària establerta. El torn de pràctiques serà assignat pel COEC per estricte ordre d’inscripció.
 
DURADA
Total 18 hores lectives. Assistència obligatòria al 90% de las classes.
 
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
Documentació que serà requerida pel COEC una vegada formalitzada la inscripció:
-Títol Acadèmic.
-DNI, NIE o passaport.
-Col·legiats NO COEC: Certificat de col·legiació vigent (emès en los últims 3 mesos).
-Autorització de cessió de dades al Consejo Seguridad Nuclear i entitat formadora TECNODOSIS (el COEC enviarà el document per signar).

La no presentació de tota la documentació necessària abans de l'inici del curs suposarà la pèrdua de la plaça sense dret a cap devolució.
 
 
CERTIFICAT
Els alumnes que assisteixin a la totalitat de la formació i superin  l'examen el curs obtindran un diploma en format electrònic, que es lliurarà en termini aproximat de 15 dies des de la finalització del curs. 
Curs homologat per acord del Consejo de Seguridad Nuclear en data 25/11/2022 segons referència CSN/H0/CRGD-1370 CRGO-1371 CRPD-1372 CRPO-1373/22.
 
AFORAMENT
Places limitades (màxim 24 alumnes).
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòleg i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/