CURS RX PER A DIRIGIR (DIRECTOR D'INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL)
A càrrec de: Ariadna Lozano Ferrà, Guillem Cortés, Santiago Cano.
 
DEL DIJOUS 29 DE JUNY AL DISSABTE 1 DE JULIOL DE 2023
MODALITAT: PRESENCIAL
 
Convocatòria dirigida a dentistes col·legiats COEC i d'altres col·legis d'Espanya.
 
Títol de "Director d'Instal·lacions de Radiodiagnòstic Dental". Curs Homologat pel CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR de conformitat amb allò establert al Reial Decret 1085/2009, de 3 de juliol, per el que s’aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d’aparells de raig X amb finalitats de diagnòstic mèdic.
 
PROGRAMA
• Física de les radiacions
• Conceptes bàsic i interaccions de la radiació amb la matèria
• Generació de raigs X
• Magnituds radiològiques
• Detecció de la radiació
• Equips emprats
• Funcions de la detecció
• Control de qualitat de les instal·lacions
• Radiobiologia
• Mecanismes d’acció. Resposta cel·lular
• Resposta sistèmica i total protecció contra les radiacions
• Criteris generals
• Protecció radiològica operacional
• Protecció aplicada al diagnòstic
• Garantia de qualitat. Normativa i legislació
• Aspectes generals legals i administratius
• Gestió tècnica i administrativa d’instal·lacions
• Garantia de qualitat. Normativa i legislació comunitària. Classes pràctiques
• Al final del curs, es realitzarà una prova tipus test, per avaluar el grau de coneixements adquirits.
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
DATES I HORARIS
Del dijous 29 de juny al dissabte 1 de juliol de 2023: 
- Dijous 29-06-2023: de 9:00 a 14:00 h i de 15:00 a 19:00h.
- Divendres 30-06-2023: de 9:00 a 14:00 h i 15:00 a 19:00h.
- Dissabte 01-07-2023: de 10:00 a 13:00h.
 
Les pràctiques es realitzaran el dijous i divendres tarda en torns de 2 hores de durada, en grups reduïts de 6 alumnes, dins l’horari de 15 a 19h. Es requereix tenir disponibilitat en aquest horari; el torn de pràctiques serà assignat pel COEC per estricte ordre d’inscripció.
 
Total 18 hores lectives.
 
Assistència obligatòria al 90% de las classes. Es prega màxima puntualitat.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
Documentació que serà requerida pel COEC una vegada formalitzada la inscripció:
-Autorització cessió de dades al Consejo Seguridad Nuclear i entitat formadora UTPR.
-DNI, NIE o passaport.
-Títol Acadèmic.
-Col·legiats NO COEC: Certificat de col·legiació vigent (emès en los últims 3 mesos).
La no presentació de tota la documentació necessària abans de l'inici del curso suposarà la pèrdua de la plaça sense dret a devolució.

PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 380€
Col·legiats altres col·legis d'Espanya: 480€
 
AFORAMENT
Places limitades (24 alumnes).
 
SEU
Col·legi Oficial d’Odontòleg i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/