CURS RX PER A OPERADORS (Dirigit al personal auxiliar de la Clínica Dental)
A càrrec de: Ariadna Lozano Ferrà, Guillem Cortés, Santiago Cano.
 
DATES: DEL 2 AL 4 DE MARÇ DE 2023
MODALITAT: PRESENCIAL
 
Títol d'"OPERADOR D'INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL". Curs Homologat pel CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR de conformitat amb allò establert al Reial Decret 1085/2009, de 3 de juliol, per el que s’aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d’aparells de raig X amb finalitats de diagnòstic mèdic.
 
 
Convocatòria dirigida al personal auxiliar de la clínica dental en possessió de la formació requerida (FP2, Batxillerat o equivalent).
 
Els dentistes col·legiats no seran admesos en aquesta convocatòria, ja que tenen la seva pròpia convocatòria per al curs de Director d'Instal·lacions de Radiodiagnòstic Dental, que tindrà lloc del 29/06 al 01/07/2023.
 
 
PROGRAMA
-Física de les radiacions
-Conceptes bàsic i interaccions de la radiació amb la matèria
-Generació de raigs X
-Magnituds radiològiques
-Detecció de la radiació
-Equips emprats
-Funcions de la detecció
-Control de qualitat de les instal·lacions
-Radiobiologia
-Mecanismes d’acció. Resposta cel·lular
-Resposta sistèmica i total protecció contra les radiacions
-Criteris generals
-Protecció radiològica operacional
-Protecció aplicada al diagnòstic
-Garantia de qualitat. Normativa i legislació
-Aspectes generals legals i administratius
-Gestió tècnica i administrativa d’instal·lacions
-Garantia de qualitat. Normativa i legislació comunitària. Classes pràctiques
 
Al final del curs, es realitzarà una prova tipus test, per avaluar el grau de coneixements adquirits.
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
DATES I HORARIS
Del dijous 2 de març al dissabte 4 de març de 2023: 
- Dijous 02-03-2023: de 9:00 a 14:00 h i de 15:00 a 19:00h.
- Divendres 03-03-2023: de 9:00 a 14:00 h i 15:00 a 19:00h.
- Dissabte 04-03-2023: de 10:00 a 12:00h.
 
Les pràctiques es realitzaran el dijous i divendres tarda en torns de 2 hores de durada, en grups reduïts de 6 alumnes, dins l’horari de 15 a 19h. Es requereix tenir disponibilitat en aquest horari; el torn de pràctiques serà assignat pel COEC per estricte ordre d’inscripció i comunicat a través del Campus Virtual COEC.
 
Total 17 hores lectives.
 
Assistència obligatòria al 90% de las classes. Es prega màxima puntualitat.
 
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
Documentació que serà requedida pel COEC un cop formalitzada la inscripció:
-Fotocopia DNI, NIE o passaport.
-Fotocopia del Títol Acadèmic (titulació indispensable: FP2, Batxillerat, Certificat d´habilitació o equivalent).
-Autorització cessió de dades al Consejo Seguridad Nuclear i entitat formadora UTPR.
 
La no presentació de tota la documentació necessària abans de l'inici del curs suposarà la pèrdua de la plaça sense dret a devolució de l'import.
 
 
PREU INSCRIPCIONS
Personal auxiliar de clínica: 380€
 
AFORAMENT
Places limitades (24 alumnes).
 
SEU
Col·legi Oficial d’Odontòleg i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/