COMUNICACIÓ ALS COL·LEGIATS SOBRE EL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA DE REGLAMENT DEL PREMI FINAL DE LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Es comunica a tots els col·legiats que en la seva reunió de 27 de febrer de 2023 la Junta de Govern del COEC va acordar iniciar els tràmits per aprovar el Reglament del Premi final de la trajectòria professional.

En el marc d’aquesta tramitació, s’obre a tots els col·legiats un període de informació pública col·legial a fi que els col·legiats tinguin coneixement de la Memòria Justificativa i del text de la proposta de Reglament i formular, en el seu cas, les al·legacions que es considerin oportunes. Els col·legiats poden trobar tota la documentació al seu Espai Personal COEC, apartat “Espai Docs”, epígraf “Tràmit d’informació pública”.

Així mateix, el COEC en data d’avui també ha fet una comunicació a tots els col·legiats mitjançant correu electrònic on s’adjuntava la documentació mencionada juntament amb un model orientatiu per a la presentació d’al·legacions en el seu cas. També es pot sol·licitar còpia de tots documents per correu electrònic a coec@coec.cat.

Els col·legiats hauran de presentar les seves al·legacions, raonades, de forma presencial, a la seu del COEC o en les seves delegacions, en horari d’oficina, signades i indicant clarament els articles o disposicions a les quals van referides. També poden presentar-les per correu electrònic enviat amb signatura electrònica a l’adreça: coec@coec.cat.

El termini per presentar les al·legacions és d’un mes, que finalitzarà el dia 29 de març de 2023 a les 13h.

Un cop rebudes les al·legacions, la Junta de Govern les analitzarà i, si s’escau, modificarà la proposta de Reglament del Registre de Societats Professionals del COEC  i, tot seguit, convocarà l’Assemblea General Extraordinària que l’haurà d’aprovar, si escau, de forma definitiva.

 

Barcelona, 28 de febrer de 2023.

 

Veure el document de la comunicació