Campanya RENDA 2021: deducció de la quota col·legial i altres aspectes fiscals

Un any més arriba el moment de presentar la declaració de renda i atès que l’administració cada vegada està mes curosa en el compliment de les obligacions us voldríem oferir alguns consells a l’hora de declarar:

1 -En relació a les Quotes col·legials:

a. Els professionals per compte propi poden deduir-se com a despesa professional l’import total de les quotes professionals pagades i aquesta s’haurà d’anotar als llibres registre de despeses sense límit de quantia i consignar-ho en la declaració de renda casella 0217 “ Altres Conceptes fiscalment deduïbles”.

b. Els treballadors per compte aliè podran deduir-se un màxim de 500 euros anuals en concepte de quotes satisfetes a col·legis professionals obligatoris per l’exercici de l’activitat (casella 0015). Important tenir ho en compte si es vol acceptar l’esborrany ja que normalment no ve aplicat.

En aquest enllaç us recordem com obtenir el certificat de quotes pagades al COEC.

2- També en relació als professionals que treballen per compte propi, a tenir en compte que les despeses de dietes (dinars o desplaçaments per atendre a clients per exemple si es col·labora en diversos centres situats en poblacions diferents) son justificables sempre que es tingui factura, s’acrediti la necessitat i la vinculació amb els ingressos i es pagui amb mitjans electrònics (per exemple VISA), MAI EN EFECTIU, fins un import màxim de 26,67 euros de dietes diàries i 48,08 quan són a l’estranger, el doble si s’ha de pernoctar fora (cas d’assistir a un Congrés, per exemple), el combustible del vehicle i les despeses de desplaçament també caldrà acreditar-los amb factura i pagar amb mitjans electrònics, però no hi ha una quantitat preestablerta i el professional ho haurà d’acreditar en funció de dades objectives com per exemple els kilòmetres realitzats.

3- Els  professionals que treballen per compte propi o les societats professionals podran deduir-se atencions a clients  amb un màxim d’un 1% de la facturació anual sempre amb factura i mitjans de pagament electrònics.

4- Recordem també que les retencions de les col·laboracions professionals estan vinculades al cobrament/pagament de les factures, per això es poden produir discrepàncies en les factures emeses a finals d’any i cobrades en el següent, discrepàncies que podem solucionar marcant criteri de caixa, atès que la retenció no serà aplicable si la factura no està cobrada, el criteri de caixa ens permet declarar la factura no en l’any en que s’emet sinó en el que es cobra.

5- Recordar que el pagament de les assegurances sanitàries (mútues mèdiques) dona dret a una deducció dins a un màxim 500 euros anuals  tant pel propi assegurat com pels membres de la família (cònjuge i fills no emancipats) però en el cas dels assalariats perquè sigui deduïble el prenedor de l’assegurança ha de ser la societat, tot i que evidentment el beneficiari sigui el treballador i/o la seva família.

6- Cal tenir en compte que pel 2021 l’aportació màxima al pla de pensions amb dret a deducció s’ha reduït i ara nomes és de 2.000 euros, però pel 2022 serà només de 1.500 euros i les aportacions en benefici  el cònjuge passen de 2.500 a 1.000 euros anuals.

7- Recordar que les subvencions i ajudes rebudes durant aquest 2021 s’han de declarar també o com a subvencions corrents dins l’activitat econòmica o com a renda del treball o com a guany patrimonial no procedent de l’estalvi i per tant també subjectes a la base general en funció de la tipologia de les mateixes.

8- Altres consideracions que ja no son nomes pròpies dels professionals però que poden ser d’interès dels mateixos serien:

a. Possibilitat de deduir per obres de millora i eficiència energètica les despeses realitzades amb posterioritat al 5 d’octubre del 2021 que millorin l’eficiència energètica de les vivendes; cal però certificat d’eficiència energètica abans de les obres i després on es faci palès la millora (aquesta deducció també pot aplicar-se al 2022 i en algun cas fins al 2023 però només podrem aplicar la quan es disposi dels certificats comentats RDL 19/2021).

b. Segons la sentència del Tribunal Suprem 3483/2021 de 15-9-2021 el Tribunal ha fallat en contra del criteri d’Hisenda sobre l’amortització dels immobles llogats adquirits per herència o donació ja que fins ara Hisenda en aquests casos només permetia aplicar l’amortització sobre les despeses, però el Tribunal ha ratificat que l’amortització igual que en els casos de compra venda s’ha d’aplicar sobre el total valor declarat a efectes d’adquisició més les despeses. A data de redacció d’aquest article el programa d’Hisenda d’ajuda encara no recull aquest canvi però a més aquesta sentència obre la porta a valorar la conveniència de demanar ingressos indeguts dels exercicis 2019 i 2020 on els programes d’Hisenda obligaven a aplicar el criteri de l’Administració.

Esperem que aquests comentaris us resultin d’ajuda.

Barcelona, abril 2022