Recepta mèdica privada: nous camps de protecció de dades personals

Per donar compliment a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals  (LOPDGDD), s’ha modificat el model de recepta mèdica privada que el COEC posa a disposició dels col·legiats a través de l’Espai Personal, incorporant dos nous camps al formulari per generar la recepta, que són:

  • camp Email Protecció Dades Personals (obligatori)
  • camp Email Delegat Protecció Dades (opcional)

En el camp “Email Protecció Dades Personals”  el col·legiat haurà de consignar el correu electrònic on el pacient pugui exercir els seus drets en matèria de protecció de dades personals.

En el camp “Email Delegat Protecció Dades”, les clíniques dentals obligades per llei a tenir aquesta figura, hauran de consignar l’email del responsable designat com a DPD (delegat de protecció de dades) de la clínica dental.

Una vegada consignats aquests camps en una recepta, el sistema ja els desa per les pròximes receptes que emeteu; tanmateix, sempre que sigui necessari, podreu modificar-los.

La Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) aprovada el 8 de desembre de 2018 assenyala a l’article 34 quan s’ha de designar un Delegat de Protecció de Dades (DPO): “Delegat de Protecció de Dades és la persona física o jurídica -interna o externa en relació amb el Responsable del tractament-, encarregada de coordinar la correcta adaptació a la normativa europea en matèria de protecció de dades, així com de fer un seguiment continu de totes les qüestions i aspectes rellevants sobre aquesta.”

Han de nomenar un DPO “els centres sanitaris legalment obligats al manteniment de les històries clíniques dels pacients” exceptuant d’aquesta obligació “els professionals de la salut que, fins i tot estant legalment obligats al manteniment de les històries clíniques dels pacients exerceixin la seva activitat a títol individual”.

A més, aquest article obliga els responsables i els encarregats de tractament a comunicar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades el nomenament del DPO. Per tant, ho ha de nomenar i comunicar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la persona designada (sigui física o jurídica).

Per tant, la LOPDGDD deixa clar que les clíniques dentals estan obligades a nomenar un Delegat de Protecció de Dades, tret que la clínica estigui regentada per un empresari individual sense cap persona en nòmina.

Si teniu un/a auxiliar o un/a higienista en nòmina, no quedeu exempts de nomenar un Delegat de Protecció de Dades (DPO).

El Delegat és l’encarregat de preparar la política de protecció de dades de la clínica.

Si el vostre cas és el d’un professional autònom sense ningú a càrrec vostre no teniu l’obligació d’haver designat un DPO, però és molt convenient que compteu amb una empresa de consultoria que us assessori en aquesta matèria. En aquest darrer cas, seria oportú que a la recepta figuri el vostre email i l’email de l’empresa que us faci aquesta assessoria, encara que no tingui la condició de delegat de protecció de dades.

 

Més informació sobre la recepta:

Com emetre correctament receptes mèdiques privades

Guia per incorporar a la Recepta de l’Espai Personal la signatura escanejada i sobre els camps de protecció de dades personals