Noticies
Anar a la pàgina d'Inici

El conveni COEC-la Caixa

El Col·legi no renovarà el conveni de col·laboració amb aquesta entitat financera.

Més informació

Més informació

Productes derivats de teixit humà

Les clíniques dentals que implanten productes liofilitzats o desmineralitzats, derivats de teixit humà, hauran de complir una sèrie de requisits i sol·licitar l’autorització corresponent.

Més informació

Registre de professionals sanitaris de Catalunya (RPS)

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret per crear un registre per integrar els professionals sanitaris que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, per compte propi o d’altri, en centres públics i privats.

Més informació

Més informació

Pràctiques comercials abusives

Arran de les comunicacions d’alguns col·legiats, el COEC vol alertar que alguns comercials es presenten a les consultes dentals fent-se passar o fent veure que vénen de part d’organismes oficials i, un cop dins, intenten vendre els seus productes. Us recomanem que extremeu la vigilància davant aquestes pràctiques abusives i confirmeu fefaentment la identitat de la persona que us visita.

 

Presentació de la nova Junta de Govern del COEC als representants de la indústria dental

presentacio_nova_junta_coec_2La nova Junta del Col·legi va organitzar un esmorzar amb representants de les empreses del sector dental.

L’objectiu va ser donar a conèixer el nou equip directiu del Col·legi i cercar un apropament amb les empreses del sector per augmentar totes les sinergies possibles de cara a potenciar la col·laboració empresa-col·legi.

El passat 10 d’abril va tenir lloc, a la seu del COEC, un acte de presentació dels nous membres de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya a la indústria del sector. Aquest acte, que va reunir un públic molt nombrós -prop de 120 persones, amb més de 100 empreses del sector-,  va ser presidit pel Dr. Antoni Gómez, president del COEC, i va comptar amb la participació de tota l’actual Junta de Govern.

Llegir complert » 

Reial decret 81/2014 – Assistència sanitària transfronterera

assistencia_sanitaria_transfrontereraEn l’últim Consell de Ministres s’aprova el Reial decret 81/2014, pel qual s’estableixen normes per garantir l’assistència sanitària transfronterera i es modifica el Reial decret 1718/2010, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació. Mitjançant aquest reial decret s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2011/24/UE, de 9 de març de 2011, relativa a l’aplicació dels drets dels pacients a l’assistència sanitària transfronterera.

Pel que fa als aspectes relatius a la modificació del Reial decret 1718/2010 de recepta mèdica, cal tenir en compte els canvis següents:

(Art. 3 del RD)

Dades del pacient
Des d’ara hi ha de figurar la data completa de naixement del pacient. En el cas dels menors, caldrà consignar el DNI o NIE del pare o la mare, o bé del seu representant legal.

Llegir complert » 

Obligatorietat del rètol de prohibit fumar a les clíniques dentals

retol_prohibit_fumar_cliniques_dentalsRecordem que la legislació vigent estableix que cal posar a l’entrada de la clínica dental, en un lloc visible, un cartell o cartells en les llengües cooficials -o pictograma sense llengua- que anunciïn la prohicició del consum de tabac a totes les zones (espai tancat de la clínica dental i exteriors -si pertanyen a la clínica dental). Un inspector pot sancionar la manca de retolació, per la qual cosa us adjuntem un pictograma que compleix amb aquest requisit (cal imprimir-lo i col·locar-lo en un lloc visible). No fer-ho comporta una infracció lleu amb una sanció prevista d’entre 30 i 600 euros.

Enllaços:

Autònoms. Augment de la base mínima de cotització

El passat mes de desembre es van aprovar algunes mesures en l’àmbit laboral. L’augment de la base mínima de cotització, tant dels treballadors autònoms persones físiques, com dels treballadors autònoms socis de societats civils professionals (SCP) i de societats mercantils (SL, SA, etc.), són un fet des d’aquest passat mes de gener. Hi ha dos casos especialment significatius.

Cas 1. Treballadors autònoms i treballadors autònoms socis de societats civils professionals (SCP)
Si han tingut contractats durant l’exercici anterior i de manera simultània 10 o més treballadors, per a aquest exercici haurà vist augmentada la seva base mínima de cotització corresponent a la del Grup de Cotització 1 del Règim General(1) en les quantitats  Següents:

 

 

Cas 2. Treballadors autònoms socis de societats mercantils (SL, SA, etc.)
Si, des de l’any anterior, està enquadrat en el règim d’autònoms per la seva condició de membre d’una societat mercantil (com a soci administrador, familiar de soci, etc.), per a quest exercici haurà vist també augmentada la seva base mínima de cotització corresponent
a la del Grup de Cotització 1 del Règim General(1) en les quantitats anteriorment relacionades (veure taula anterior).
Per als treballadors autònoms socis d’SCP que no estiguin enquadrats en cap dels dos casos anteriors i que el gener de 2014 hagin vist que l’import de la seva quota d’autònoms és de 314,40 €, la Tresoreria General de la Seguretat Social regularitzarà i, per tant, retornarà degudament les quantitats ingressades de forma automàtica durant aquest any 2014.

Deducció per maternitat

Coincidint amb la recepció de comprovants per efectuar la Declaració de la Renda de l’any
2012, hem observat que en alguns casos no s’han computat correctament les quantitats que
donen dret a la deducció per maternitat.
Una mare treballadora (sia per compte propi o d’altri) pot deduir-se pel naixement o adopció
d’un fill fins a 1.200 €/any (100 € mensuals), durant 3 anys. Aquesta deducció es pot
percebre des del mes de naixement o adopció, fins i tot mentre estigui de baixa per
maternitat (però no és aplicable si s’està de baixa per malaltia, en situació d’atur o en
excedència laboral).
Hem detectat que la treballadora que hagi sol·licitat el cobrament al cap de 2 o 3 mesos des
del naixement del seu fill, pot deixar de cobrar aquesta deducció anticipada, per bé que la
podrà recuperar quan faci la declaració d’IRPF de l’exercici.