Les clíniques dentals hauran de prevenir i controlar la legionel·la

Amb la publicació del Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi les clíniques dentals, en tant que centres que compten a les seves instal·lacions amb sistemes d’aigua a pressió per tractaments dentals, hauran d’aplicar les mesures higiènico-sanitàries pertinents per a la prevenció i control de la legionel·la.

Aquest nou reglament modifica i actualitza la legislació anterior (RD 865/2003) i recull específicament, com a instal·lacions susceptibles de convertir-se en focus d’exposició humana a la bactèria i de disseminació de la mateixa (Annex I, punt 14), les instal·lacions d’ús sanitari com els sistemes d’aigua a pressió en tractaments dentals.

Si bé les instal·lacions que més sovint s’han identificat com a fonts d’infecció per legionel·la són els sistemes de distribució d’aigua freda de consum humà o aigua calenta sanitària, la nova legislació també posa el focus en les instal·lacions que utilitzen aigua en el seu funcionament i produeixen aerosols que puguin suposar un risc per a la salut de la població.

El nou reial decret ha entrat en vigor en data 2 de gener de 2023, i estableix un període transitori d’un any (fins el 2 de gener de 2024), perquè el titular de les instal·lacions tingui implementat un pla de prevenció i control de la legionel·la a la seva clínica dental. Aquest pla inclourà, entre d’altres mesures, un programa de manteniment i revisió de les instal·lacions, programa de tractament de l’aigua, neteja i desinfecció periòdics, mostreig i anàlisi de l’aigua en laboratoris especialitzats.

Control de la legionel·losi: empreses habilitades

Les empreses de desinfecció ambiental legalment habilitades a Catalunya són aquelles que constin inscrites al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) com a empreses de tractaments a tercers per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Podeu descarregar el llistat Excel d’empreses inscrite sal ROESP en aquest enllaç:

https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/perfils/empreses-establiments/empreses-control-plagues/registre-oficial-establiments-serveis-plaguicides/

A l’Excel, heu de seleccionar a la columna ACTIVITAT: “Tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi”, i podeu filtrar per municipi i comarca.

Les empreses habilitades certifiquen la neteja i desinfecció de les instal·lacions acomplint els requisits marcats per la legislació, i compten amb els coneixements tècnics i els recursos humans necessaris per implementar les mesures que millor s’adeqüin a la vostra clínica dental en tot el seu conjunt, ja que les instal·lacions subjectes a normativa poden diferir d’un centre a un altre, per diferents factors estructurals o constructius.

En qualsevol cas, recordeu que la responsabilitat del compliment de les condicions per prevenir i controlar la legionel·la recauen sobre el titular de les instal·lacions de la clínica dental.

 

Més informació: