RECOMANACIONS PELS PACIENTS DE CLÍNIQUES DENTALS QUE TANQUIN SOBTADAMENT

Davant del cas d’un tancament sobtat d’una clínica dental, donem tot seguit unes recomanacions als pacients que puguin trobar-se afectats pel tancament de la clínica on eren assistits, o quan aquesta estigui a punt de tancar:

  1. El pacient té dret d’accés a la història clínica. Això implica poder obtenir una còpia de la mateixa o un informe d’assistència, incloent l’entrega de les proves diagnòstiques realitzades com radiografies, motllos, ortopantomografies, etc. per poder mantenir, en cas de tancament de la clínica, una correcta  continuïtat assistencial en una altra clínica dental si així ho vol el pacient. Si la clínica manté encara la seva activitat assistencial caldrà adreçar-se directament a aquesta. En el cas de no obtenir resposta a la sol·licitud en el termini d’un mes es pot presentar una queixa davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per la no atenció del seu dret d’accés o denunciar-ho al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici d’altres accions. En el supòsit que la clínica encara estigui oberta i no s’atengui la petició de dret d’accés   un cop transcorregut el  termini d’un mes preceptiu,  pot adreçar-nos un correu electrònic a coec@coec.cat identificant l’odontòleg que ostenta el càrrec de  responsable assistencial de la mateixa, les dades de la clínica,  juntament amb una còpia de la petició realitzada i les  seves dades de identificació  i de contacte als efectes que el COEC pugui  intercedir pel compliment de la petició.

 

  1. En cas que el tractament s’hagi finançat amb un crèdit atorgat de manera específica vinculat al tractament,  i aquest no s’hagi finalitzat, el pacient té  dret al retorn total o parcial dels imports que ha estat abonant a l’entitat financera en funció  del tractament que resti. Per demanar-ho caldrà:

–  Interposar reclamació davant de l’entitat financera amb la qual es tingui el crèdit vinculat sempre i quan:

  • el tractament no s’hagi realitzat en tot o en part o no respongui el que es va pactar.
  • el pacient hagi reclamat judicial o extrajudicialment davant de la Clínica Dental i no hagi obtingut la satisfacció a que té dret.

–   En el cas que l’entitat financera no doni resposta, aquesta no sigui satisfactòria  o continuï cobrant els rebuts, pot presentar una reclamació davant del Banco de España.

 

  1. Presentar una reclamació davant les autoritats de consum en el cas de vulneració delsdrets com a consumidor (com no facilitar un pressupost, no entregar còpia de la factura, no realitzar el tractament que ha estat pressupostat, etc. ). Podeu adreçar-vos als serveis públics de consum (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum; en el seu web trobareu informació en relació als consumidors.

 

En el cas que no s’hagi finalitzat el tractament, qualsevol perjudici econòmic  que es pugui haver produït com a conseqüència del tancament sobtat de la clínica dental és responsabilitat de  l’empresa titular de la clínica, i no dels professionals sanitaris que hagin participat en l’assistència, atès que aquests no intervenen  en la decisió empresarial del tancament.

Per a l’exercici dels vostres drets podeu consultar al vostre assessor jurídic, i també podeu adreçar un correu electrònic  a coec@coec.cat. No s’atendran consultes telefòniques ni tampoc presencials en relació a aquest assumpte.

 

Informació per dentistes:

SUPORT PELS COL·LEGIATS EN CAS DE TANCAMENT SOBTAT O RISC DE TANCAMENT DE LA CLINICA DENTAL ON TREBALLEN