Pacients afectats Idental: històries clíniques

A conseqüència del cessament d’activitat dels centres sanitaris Idental  ubicats a Barcelona, Tarragona i Girona, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’ha fet càrrec de les històries clíniques d’aquests centres per custodiar-les i gestionar les possibles consultes. Ara mateix, la documentació es troba en procés d’identificació i de classificació.

Properament la Generalitat de Catalunya emetrà un comunicat públic amb les indicacions concretes per a l’accés dels pacients a les seves històries clíniques i/o material protèsic.

Mentrestant, si vau rebre tractament en aquests centres, us podeu adreçar a l’Arxiu del Departament de Salut, en aquests telèfons: 93 556 64 80  o   93 556 64 78.

Per a més informació:

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/HC-Idental-Barcelona

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Tancament-iDental