Es renoven les juntes provincials del COEC

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, en sessió de 21 de febrer de 2022, va acordar convocar eleccions per cobrir tots els càrrecs de les juntes provincials de Tarragona, Lleida i Girona.

La Junta Electoral estava composada pels següents membres:

  • President: Antoni Gómez Jiménez.
  • Secretari: Antoni Caro Garcia.
  • Vocals: German Pareja Pané, Dra. M. José Guerrero Torres i Dr. Carlos Aparicio González.

 

L’11 de març de 2022 la Junta Electoral va examinar la documentació de les candidatures presentades per valorar-ne, amb els estatuts a les mans, la validesa i treure una conclusió sobre els resultats o el procediment que s’havia d’iniciar.

 

Tarragona

A la renovació de la Junta Provincial de Tarragona només s’hi va presentar una candidatura per cobrir tots els càrrecs. L’esmentada candidatura, encapçalada per la Dra. Maria Dolors Ceperuelo Sánchez, reunia els requisits legals i estatutaris per declarar la seva validesa d’acord amb el que indiquen els estatuts col·legials.

Per això, aquesta candidatura es va proclamar en verificar-se el compliment de les condicions d’elegibilitat dels seus candidats i de la resta de requisits previstos estatutàriament.

Val a dir que de la candidatura se’n va excloure la Dra. Lorena Montes Uriel, que va ser elegida vocal de la Junta Provincial de Tarragona el 4 de juny de 2014 i va ser novament reelegida en aquest mateix càrrec el 21 d’octubre de 2019.

La seva exclusió de la candidatura es va acordar per part de la Junta Electoral d’acord amb el que s’estableix a l’article 122 dels estatuts col·legials: “La Junta Electoral examinarà les candidatures i procedirà a la proclamació i comunicació als col·legiats i col·legiades, sempre que compleixin els requisits referits en els capítols anteriors. En cas que algun candidat no reuneixi aquests requisits queda exclòs de la candidatura.” (…)

L’article 123 dels estatuts col·legials disposa que “en cas de proclamar-se una única candidatura, els seus integrants es proclamaran directament membres de la Junta de Govern sense necessitat d’eleccions”.

En conseqüència, aquesta candidatura es va declarar i es va proclamar guanyadora de les eleccions a la Junta Provincial de Tarragona del COEC.

La candidatura va presentar un escrit a la Junta Electoral, que aquesta va resoldre en temps i forma. La Junta Provincial de Tarragona va prendre possessió el 24 de març de 2022

 

Lleida

A la Junta Provincial de Lleida només s’hi va presentar una candidatura encapçalada pel Dr. Joan Carrera Guiu, però no reunia els requisits legals ni estatutaris per declarar-ne la seva validesa, d’acord amb el que indiquen els estatuts Col·legials.

Atenent el disposat per l’article 120 i 122 dels Estatuts: “Article 120. El mandat dels membres de la Junta de Govern no pot excedir de quatre anys, i l’exercici d’un mateix càrrec en aquest òrgan queda limitat, comptant les reeleccions que puguin produir-se, a un màxim de vuit anys consecutius.”

“Article 122. La Junta Electoral examinarà les candidatures, i procedirà a la proclamació i comunicació als col·legiats i col·legiades, sempre i quan compleixin els requisits referits en els capítols anteriors. En cas que algun candidat no reuneixi aquests requisits queda exclòs de la candidatura. De la mateixa manera, si la dita exclusió afecta el President o el Secretari o més de tres dels seus membres, la candidatura queda exclosa en la seva totalitat.”

El Dr. Carrera Guiu era president de la Junta Provincial de Lleida des de l’any 2012, també va ser elegit el 4 de juny de 2014 i novament reelegit el 26 de febrer de 2018.

Per tant, la Junta Electoral no va admetre la candidatura com a vàlidament presentada i es va declarar desert el termini atorgat per a la presentació de candidatures.

En virtut del que estableix l’article 124 dels Estatuts Col·legials, (…) “la Junta Provincial de Lleida del COEC ha de prorrogar el seu mandat fins a les noves eleccions, les quals s’hauran de convocar en el termini d’un any, quedant exempts de presentar-se novament aquells càrrecs amb prohibició, incompatibilitat o pèrdua de requisits legals.”(…)

En conseqüència, va quedar prorrogat durant un màxim d’un any, el mandat de la Junta Provincial de Lleida amb la següent composició:

La Junta Provincial de Lleida va prendre possessió el 12 d’abril de 2022

 

Girona

De la mateixa manera que a la Junta Provincial de Lleida, a la Junta Provincial de Girona s’hi va presentar una única candidatura encapçalada per la Dra. M. Assumpció Casellas Obiols que tampoc reunia els requisits legals ni estatutaris per declarar-ne la validesa, segons el que indiquen els estatuts col·legials.

Es va tenir en compte el que disposen els articles 120 i 122 dels estatuts: “Article 120. El mandat dels membres de la Junta de Govern no pot excedir de quatre anys, i l’exercici d’un mateix càrrec en aquest òrgan queda limitat, comptant les reeleccions que puguin produir-se, a un màxim de vuit anys consecutius.”

“Article 122. La Junta Electoral examinarà les candidatures i procedirà a la proclamació i comunicació als col·legiats i col·legiades, sempre que compleixin els requisits referits en els capítols anteriors. En cas que algun candidat no reuneixi aquests requisits queda exclòs de la candidatura. De la mateixa manera, si l’esmentada exclusió afecta el President o el Secretari o més de tres dels seus membres, la candidatura queda exclosa en la seva totalitat.”

El Dr. Esteban Bisio Amici, el Dr. Santiago Cervera Echeverría, el Dr. Joan Sabrià Rius i la Dra. Anna Hospital Ribas eren vocals de la Junta Provincial de Girona des del 4 de juny de 2014 i van ser novament reelegits en aquest mateix càrrec el 26 de febrer de 2018.

Per tant, la Junta Electoral no la va admetre com a vàlidament presentada i es va declarar desert el termini atorgat per a la presentació de candidatures.

En virtut del que estableix l’article 124 dels estatuts col·legials, (…) “la Junta Provincial de Girona del COEC ha de prorrogar el seu mandat fins a les noves eleccions, les quals s’hauran de convocar en el termini d’un any, quedant exempts de presentar-se novament aquells càrrecs amb prohibició, incompatibilitat o pèrdua de requisits legals.” (…)

En conseqüència, va quedar prorrogat durant un màxim d’un any, el mandat de la Junta Provincial de Girona amb la següent composició:

A conseqüència d’aquest resultat, el Ple de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, en sessió de 23 de març de 2022, va acordar convocar eleccions per cobrir tots els càrrecs de la Junta Provincial de Lleida i Girona.

La Junta Electoral estava composta pels membres següents:

  • President: Antoni Gómez Jiménez.
  • Secretari: Antoni Caro Garcia.
  • Vocals: German Pareja Pané, Dra. M. José Guerrero Torres i Dr. Carlos Aparicio González.

Reunida en sessió de data 8 d’abril de 2022, la Junta Electoral va examinar la documentació de les candidatures presentades per valorar-ne, amb els estatuts a les mans, la validesa i treure una conclusió sobre els resultats o el procediment que s’havia d’iniciar.

 

Lleida

A la Junta Provincial de Lleida només s’hi va presentar una candidatura encapçalada pel Dr. Angel Manuel Inglan Larosa que reunia els requisits legals i estatutaris per declarar la seva validesa d’acord amb el que indiquen els estatuts col·legials. Per això, es va proclamar l’esmentada candidatura.

Els estatuts disposen que “en cas de proclamar-se una única candidatura, els seus integrants es declararan directament membres de la Junta (…) sense necessitat d’eleccions”.

En conseqüència, aquesta candidatura es va declarar i proclamar guanyadora de les eleccions a la Junta Provincial de Lleida del COEC.

Girona

A la Junta Provincial de Girona només s’hi va presentar una candidatura encapçalada, de nou, per la Dra. M. Assumpció Casellas Obiols. En aquesta ocasió reunia els requisits legals i estatutaris per declarar la seva validesa d’acord amb el que indiquen els estatuts col·legials. Per això, l’esmentada candidatura va ser proclamada.

 

L’article 123 dels estatuts col·legials disposa que “en cas de proclamar-se una única candidatura, els seus integrants es proclamaran directament membres de la Junta (…) sense necessitat d’eleccions”.

En conseqüència, aquesta candidatura es declara i proclama guanyadora de les eleccions a la Junta Provincial de Girona del COEC.

La Junta Provincial de Girona va prendre possessió el 14 d’abril de 2022