El COEC liquida totes les hipoteques

El 5 d’abril de 2023, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya va cancel·lar, per un import de 1.395.448,69 euros, les dues úniques hipoteques que tenia actives. Actualment, no queda cap deute sobre l’edifici del COEC.

 

El dia 26 d’abril de 2000 es va aprovar, en assemblea extraordinària, establir una quota extraordinària durant 276 mesos (23 anys) per destinar-la específicament a pagar les hipoteques (capital/interessos/swaps): “la quota nova seu”. L’any 2004 l’assemblea va acordar donar un “xec en blanc” a la Junta de Govern del COEC perquè pogués fer ús de tots els recursos econòmics que considerés convenients per a la finalització i posada en funcionament de la seu del Col·legi, sense haver-ho de repercutir en cap quota extraordinària per als col·legiats.

 

La compra del solar i la construcció de l’edifici del COEC, situat a la Travessera de Gràcia, números 93-95, de Barcelona, es va aprovar en 7.212.145 euros, en total. Tot i això, es van demanar fins a cinc hipoteques diferents per un import total de més de 14.221.689 euros. Aquests deutes venien acompanyats ademés d’uns interessos i un swap integrat molt elevats. Finalment, l’edifici del COEC ha costat 21.445.015 euros. Exactament 276 mesos després, vint-i-tres anys, complint el mandat i el termini marcat en aquella assemblea i com a conseqüència directa de la bona gestió econòmica dels últims anys, la Junta de Govern del COEC ha liquidat la totalitat del deute 6,2 anys abans del que estava previst. Això repercutirà positivament en els futurs comptes de la institució amb un estalvi aproximat de més de 500.000 euros pels interessos que no s’hauran de pagar.

 

Aquesta amortització anticipada de les cinc hipoteques en els darrers nou anys, s’ha fet a la vegada que es reduïa progressivament la quota i es mantenien els serveis col·legials.

 

Un cop amortitzat el deute, es deixarà de cobrar la quota extraordinària i, conseqüentment, es reduirà encara més la quota col·legial. A partir del mes de maig la quota quedarà establerta en 34,44 euros per als col·legiats en exercici i 30 euros per als col·legiats sense exercici, un import únic per a tots els col·legiats de Catalunya. Un únic Col·legi, una quota única igual per tothom.