El COEC baixa les quotes col·legials

A partir de l’1 de maig de 2023, la quota col·legial del COEC serà de 34,44 euros per als col·legiats en exercici i de 30 euros per als col·legiats sense exercici.

 

La gestió econòmica eficient que han dut a terme les Juntes de Govern del COEC des del 2014 ha possibilitat la reducció progressiva de l’import de les quotes mensuals  i la cancel·lació anticipada de les hipoteques. En els últims deu anys, la quota dels col·legiats del COEC ha disminuït 34,62 euros; la dels col·legiats adscrits a Girona, 20,71 euros; els adscrits a Lleida, 20,93 euros; i 16,96 euros, els adscrits a Tarragona.

 

Aquesta reducció de les quotes és també la conseqüència directa del compliment del mandat de l’assemblea de l’any 2000. Des d’aquest any, els col·legiats pagaven una derrama, la “quota nova seu”, que es destinava a pagar les hipoteques sobre l’edifici del COEC. En concret, els col·legiats de Catalunya pagaven mensualment 12,62 euros i els col·legiats adscrits a Girona, Tarragona i Lleida pagaven 3,16 euros cada mes per aquest concepte. En l’assemblea del 2004 es va autoritzar que la Junta de Govern del COEC pogués utilitzar tots els recursos econòmics que considerés convenients per a la finalització i posada en funcionament de la seu del col·legi, sense que hagués de suposar el lliurament d’una nova derrama per als col·legiats.

 

Eliminant la derrama desapareixen les diferències de quota per demarcacions i s’estableix un import únic per a tots els col·legiats de Catalunya. Un únic Col·legi, una quota única igual per tothom.