Les dades dels responsables assistencials de les clíniques dentals ja són públiques al portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya

La informació sobre qui és el professional que actua com a responsable assistencial en una clínica dental ha de ser pública, tal com estableix la llei, per tal de protegir la salut de la ciutadania. La llei que obliga a publicar aquestes dades és el Decret 151/2017, de 17 d’octubre, en què s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre.

Tot i aquest mandat legal vigent des de l’any 2017, no ha sigut fins el mes de desembre de 2023 quan el Departament de Salut ha publicat les dades identificatives dels responsables assistencials de les clíniques dentals autoritzades a Catalunya que consten al Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de Catalunya del Departament de Salut. Aquesta informació tant rellevant ja és, per fi, pública, gràcies a les accions decidides empreses pel president del COEC, el Dr. German Pareja, en els últims mesos. El Dr. Pareja va instar la interposició d’un contenciós administratiu després de no rebre resposta al recurs d’alçada el juliol de 2023 contra el silenci administratiu produït per la manca de resposta al requeriment que per via administrativa s’havia presentat el mes de març de 2023.

Ara ja es poden consultar els Responsables Assistencials que consten de cada centre, així com la resta d’informació identificativa, en els enllaços següents:

 

També s’ha publicat en dades obertes de la Generalitat de Catalunya una visualització en mapa de les dades de les clíniques dentals autoritzades:  https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/5vs3-evz4

 

Amb la informació pública i accessible de qui és el responsable assistencial es garanteix la transparència i la relació oberta amb el pacient, fet que millora enormement la seva confiança i seguretat respecte als tractaments i serveis que es fan a la clínica dental, així com la seva valoració positiva de la professió.

 

El responsable assistencial és el professional que organitza i gestiona l’activitat del centre, un rol diferent de qui fa l’atenció sanitària, que pot ser la mateixa persona o no. Aquesta figura dirigeix l’equip, planifica la consulta, administra els recursos i materials necessaris per al personal, s’encarrega de l’atenció al pacient, es responsabilitza que rebi la informació dels tractaments i signi tota la documentació necessària i vetlla pel compliment dels requisits tècnics, legals i ètics exigits per l’autoritat sanitària aplicables a aquests centres sanitaris, entre d’altres qüestions relacionades amb l’administració i coordinació de la clínica dental. És obligatori comunicar al COEC tant el nomenament com la substitució del Responsable Assistencial des del moment en què es produeixi. Igualment cal comunicar-ho també al Departament de Salut com a organisme competent en aquesta matèria.

Pel què fa a la resta de dades de la clínica dental, qualsevol canvi (alta, baixa, modificació, tancament del centre) s’ha de tramitar telemàticament davant del Departament de Salut: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-de-centres-o-serveis-sanitaris