CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2024

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

 De conformitat amb el mandat previst a l’article 70 dels Estatuts, es convoca Assemblea General Ordinària de col·legiats, que tindrà lloc de forma telemàtica (no presencial) el proper dia 27 de juny de 2024, a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria, per tractar el següent:

ORDRE DEL DIA:

1r.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea Ordinària de 26 d’abril de 2023.

2n.- Informe de Presidència.

3r.- Informe del Secretari.

4t.- Aprovació, si s’escau, dels comptes d’ingressos i despeses de l’exercici anterior, del pressupost de l’any en curs i de les quotes ordinàries.

5è.- Aprovació, si s’escau, de la Gestió de la Junta de Govern.

6è.- Torn obert de paraules.

La sessió se celebrarà de forma telemàtica, de conformitat amb la Disposició Addicional Sisena de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis professionals, i en condicions que garanteixen els drets de veu i vot, i que es publiquen a Instruccions per a col·legiats – accés telemàtic.

La documentació relativa als assumptes de l’ordre del dia la podeu consultar a l’Espai Personal dels col·legiats des del dia d’avui i fins el mateix dia de l’Assemblea.

 

Barcelona, 11 de juny de 2024.