CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

De conformitat amb l’establert a l’article 66 a 72 dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya i per acord de la seva Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 29 de març de 2023, es convoca Assemblea General de col·legiats, que tindrà lloc el proper dia 26 d’abril de 2023, a l’Auditori del Col·legi, a la Travessera de Gràcia, 93-95 de Barcelona, a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria, per tractar el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

1r.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea Ordinària de 27 de  juny de 2022.

2n.- Informe de Presidència.

3r.- Informe del Secretari.

4t.- Aprovació, si escau, dels comptes d’ingressos i despeses de l’exercici de l’any 2022.

5è.- Aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici de l’any 2023.

6è.- Aprovació, si escau, de les quotes ordinàries.

7è.- Aprovació, si escau, de la Gestió de la Junta de Govern de l’exercici 2022.

8è.- Torn obert de paraula.

 

La votació serà presencial de conformitat amb l’article 80 dels Estatuts.

De conformitat amb el que estableix l’article 67 dels Estatuts Col·legials, es fa constar el dret dels col·legiats a consultar, a la seu del COEC, la documentació relativa als assumptes a tractar per l’Assemblea, des del dia 11 d’abril de 2023 fins el dia de l’Assemblea. Aquesta documentació també podrà ser consultada a través de l’Espai Personal dels col·legiats.

 

Barcelona, 11 d’abril de 2023.