CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

De conformitat amb l’establert a l’article 66 a 72 dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya i per acord de la seva Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 23 de maig de 2022, es convoca Assemblea General de col·legiats, que tindrà lloc el proper dia 27 de juny de 2022, a la sala d’actes del Col·legi, a la Trav. de Gràcia, 93-95 de Barcelona, a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria, per tractar el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

1r.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea Ordinària de 28 de  juny de 2021.

2n.- Informe de Presidència.

3r.- Informe del Secretari.

4t.- Aprovació, si escau, dels comptes d’ingressos i despeses de l’exercici de l’any 2021.

5è.- Aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici de l’any 2022.

6è.- Aprovació, si escau, de les quotes ordinàries.

7è.- Aprovació, si escau, de la Gestió de la Junta de Govern de l’exercici 2021.

8è.- Torn obert de paraula.

 

La votació serà presencial de conformitat amb l’article 80 dels Estatuts.

De conformitat amb el que estableix l’article 67 dels Estatuts Col·legials, es fa constar el dret dels col·legiats a consultar, a la seu del COEC, la documentació relativa als assumptes a tractar per l’Assemblea, des del dia 10 de juny de 2022 fins el dia de l’Assemblea. Aquesta documentació també podrà ser consultada a través de l’Espai Personal dels col·legiats.

 

Barcelona, 10 de juny de 2022.