COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL: JUNTA PROVINCIAL DE LLEIDA

Avui, dia 8 d’abril de 2022, la Junta Electoral, vàlidament constituïda i actuant com a President el Dr. Antoni Gómez Jiménez i com a Secretari el Dr. Antoni Caro Garcia,  d’acord amb l’article 122 i següents dels Estatuts del COEC, ha examinat la documentació de la única candidatura presentada per a cobrir la totalitat dels càrrecs de les Junta Provincial de Lleida del COEC.

 

La indicada candidatura, encapçalada pel Dr. Angel Manuel Inglan Larosa, reuneix els requisits legals i estatutaris per declarar la seva validesa d’acord amb el que indiquen els estatuts Col·legials (117, 122, 106, 107) Per això l’esmentada candidatura ha estat proclamada i així ha estat comunicat a la persona que encapçala l’esmentada candidatura.

 

L’article 123 dels estatuts col·legials disposa que “En cas de proclamar-se una única candidatura, els seus integrants es proclamaran directament membres de la Junta (…) sense necessitat d’eleccions”

 

En conseqüència, es declara guanyadora de les eleccions a la Junta Provincia de Lleida del COEC, i es proclama com a guanyadora la següent candidatura:

 

JUNTA PROVINCIAL DE LLEIDA  

CÀRREC NOM COGNOMS NÚM. COL·LEGIAT/DA
President Angel Manuel Inglan Larosa 1665
Vicepresident Juan Antonio Carrera Guiu 1667
Secretari Albert Inglan Muixí 3537
Tresorer Daniel Denia Samper 7076
Vocal Mercedes Gómez Adillón 2739
Vocal Mireia Esquerra de Benito 7504
Vocal Nuria Rosa Fernández Marmolejo 6877
Vocal Roser Martorell Solé 4266
Vocal Marta Armengol Punzano 8058

 

En el termini màxim de cinc dies de la proclamació es constituirà la Junta Provincial de Lleida i prendran possessió dels seus càrrecs els membres electes. (article 136 Estatuts COEC).

 

Barcelona, 8 d’abril de 2022

LA JUNTA ELECTORAL