COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL: JUNTA PROVINCIAL DE GIRONA

Avui, dia 8 d’abril de 2022, la Junta Electoral, vàlidament constituïda i actuant com a President el Dr. Antoni Gómez Jiménez i com a Secretari el Dr. Antoni Caro Garcia,  d’acord amb l’article 122 i següents dels Estatuts del COEC, ha examinat la documentació de la única candidatura presentada per a cobrir la totalitat dels càrrecs de les Junta Provincial de Girona del COEC.

 

La indicada candidatura, encapçalada per la Dra. M Assumpció Casellas Obiols, reuneix els requisits legals i estatutaris per declarar la seva validesa d’acord amb el que indiquen els estatuts Col·legials (117, 122, 106, 107) Per això l’esmentada candidatura ha estat proclamada i així ha estat comunicat a la persona que encapçala l’esmentada candidatura.

 

L’article 123 dels estatuts col·legials disposa que “En cas de proclamar-se una única candidatura, els seus integrants es proclamaran directament membres de la Junta (…) sense necessitat d’eleccions”

 

En conseqüència, es declara guanyadora de les eleccions a la Junta Provincia de Girona del COEC, i es proclama com a guanyadora la següent candidatura:

 

JUNTA PROVINCIAL DE GIRONA  

CÀRREC NOM COGNOMS NÚM. COL·LEGIAT/DA
Presidenta M Assumpció Casellas Obiols 4120
Vicepresidenta M. Pilar Casas Garcia 1556
Secretari Santiago Cervera Echeverría 2093
Tresorera Elena Dorca Garcia 2398
Vocal Ignasi Arcos Palomino 3391
Vocal Marina Roura Oliver 5849
Vocal Jorgina Estany Castellà 1425
Vocal Xavier Chacón Quintana 6843
Vocal Tomàs Hereu Grau 2795
Vocal Enric Bardalet Casals 2181
Vocal Albert Vim Quintana 6208

 

En el termini màxim de cinc dies de la proclamació es constituirà la Junta Provincial de Girona i prendran possessió dels seus càrrecs els membres electes. (article 136 Estatuts COEC).

 

Barcelona, 8 d’abril de 2022

LA JUNTA ELECTORAL