CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE L’EXIGÈNCIA DEL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE DE DELINQÜENTS SEXUALS PER L’ACCÉS I DE L’EXERCICI L’ODONTOSTOMATOLOGIA EN CONTACTE HABITUAL AMB MENORS

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT INDIVIDUAL

 • Presencialment (Gerència Territorial del Ministerio de Justícia a Catalunya, en horari de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00h, al C/ Caballero 52-56 de Barcelona) demanant cita prèvia (933494180).
 • Per correu postal a l’adreça: Oficina Central de Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia, Sección de Certificados de Penales, Calle de la Bolsa 8, 28012 Madrid.
 • Per Internet a la seu electrònica del Ministerio de Justicia, mitjançant el formulari de sol·licitud model 790. És convenient que a la casella 32 indiqueu “en compliment de l’article 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor”.
  https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central

 

CIRCULAR INFORMATIVA (11 de febrer de 2016):

ELEMENTS CLAU EN L’EXIGÈNCIA DEL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE DE DELINQÜENTS SEXUALS

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, ha introduït una modificació de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, que afecta a tots els treballadors i professionals que presten serveis en contacte habitual amb menors i que es veuen obligats a acreditar no haver estat condemnats per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual dels menors (entenent com a tals les persones menors de 18 anys).

En concret, la redacció del nou apartat 5 de l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996: “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que  incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.”

L’exigència del certificat negatiu del Registre de Delinqüents Sexuals (actualment, Registre Central d’Antecedents Penals) afecta a tots els col·legiats i als seus empleats, col·laboradors o treballadors que tinguin contacte habitual amb menors en la seva activitat professional.

Malauradament, la nova redacció de l’apartat 5 de l’article 13 de la LO 1/1996 està pendent de desenvolupament reglamentari, raó per la qual no existeixen directius clares sobre com ha de ser aplicat a col·lectius com el nostre. Actualment, l’Institut Català de la Salut ha establert que els dentistes que realitzen les seves activitats en el Sistema Nacional de Salut no requereixen aquest tipus de certificació en entendre que no tenen contacte habitual amb menors. La present Circular pretén aclarir i donar resposta als molts dubtes que l’entrada en vigor d’aquesta llei ha generat en la nostra col·legiació.

ÀMBIT D’APLICACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL REQUISIT D’HABITUALITAT

Aquesta disposició normativa afecta a tots els treballadors que per raó de la seva professió, ofici i activitat puguin tenir contacte habitual amb menors.

Això inclou contractats, subcontractats, voluntaris i qualsevol altra persona que presti els seus serveis en centres sanitaris en qualsevol règim laboral.

Aplicant aquesta afectació als col·legiats del COEC, queden obligats a acreditar que no han estat condemnats per delictes sexuals ÚNICAMENT els col·legiats quina activitat professional té com a destinataris habituals als menors de 18 anys, entenent-se que existeix habitualitat quan hi ha un contacte regular, preponderant i directe amb menors en l’exercici ordinari de la seva activitat i, en tot cas quan aquest contacte amb menors és exclusiu.

Així doncs, prèviament a qualsevol petició generalitzada i indiscriminada dirigida a tots els col·legiats, és necessari que cada col·legiat faci una valoració individual i objectiva dels seus pacients, tenint en compte la seva edat, a fi i efecte de determinar si es dona el requisit de contacte habitual amb menors.

PETICIÓ DE CERTIFICATS

En compliment de les previsions de la redacció del nou apartat 5 de l’article 13 de la LO 1/1996, a partir d’ara el COEC demanarà:

 • Als sol·licitants d’incorporació al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya que presentin, juntament amb la documentació prevista als articles 14, 15 i 16 dels seus Estatuts, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
 • Als col·legiats del COEC fins l’any 2016 (en el moment d’entrada en vigor d’aquesta normativa), que considerin que tenen contacte habitual amb pacients menors de 18 anys, que presentin signada la Declaració Responsable adjunta. Amb la presentació d’aquesta declaració, juntament amb la còpia del DNI, s’autoritza al COEC a sol·licitar al Registre pertinent el corresponent certificat negatiu del col·legiat. La presentació d’aquesta declaració substitueix, als efectes del COEC, la presentació del certificat negatiu individual dels col·legiats.

Amb la presentació d’aquesta declaració, també s’autoritza al COEC, en cas que sigui necessari, a sol·licitar al Registre el corresponent certificat negatiu del col·legiat.

La presentació d’aquesta declaració substitueix, als efectes del COEC, la presentació del certificat negatiu individual dels col·legiats.

En qualsevol cas, la normativa que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14264) contempla la possibilitat de que, a més dels propis interessats, les Administracions Públiques o els centres, empreses o organismes que treballin amb menors puguin obtenir certificacions del Registre.

A aquests efectes, el Ministerio de Justicia  ha creat un portal de tràmits específic que facilita tant als centres sanitaris privats o concertats com a les administracions públiques que puguin efectuar peticions de manera agrupada, en nom dels professionals i resta de personal, i per això disposa d’uns models d’autorització especialment preparats a l’efecte, per a que el signi cada professional i ho tramitin els centres.

En l’esmentat portal de tràmits, el professionals poden demanar també el seu propi certificat de manera individual.

INFORMACIÓ ADDICIONAL I DUBTES

El contingut d’aquesta Circular s’actualitzarà a mesura que les administracions sanitàries facin públics els seus criteris en l’aplicació de la Llei i en atenció als eventuals desenvolupaments reglamentaris de la Llei.

A aquests efectes a través d’aquesta adreça  pot accedir a la comunicació preparada per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària, la qual no va adreçada a cap col·lectiu en concret. Aquesta comunicació, juntament amb la carta enviada a totes les clíniques dentals i centres sanitaris tenen una finalitat comunicativa i no pretenen informar del procediment ni de la casuística específica aplicable a cap col·lectiu en concret.

Si necessiteu més informació, podeu adreçar-vos a l’Assessoria Jurídica del COEC per telèfon (93 310 15 55) o correu electrònic (
assessoriajuridica@coec.cat)

Barcelona, 26 de febrer de 2016


ARGUMENTARI LLEI 26/2015, de 28 de juliol (PROTECCIÓ DE MENORS)

DECLARACIÓ RESPONSABLE

4 pensaments a “CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE L’EXIGÈNCIA DEL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE DE DELINQÜENTS SEXUALS PER L’ACCÉS I DE L’EXERCICI L’ODONTOSTOMATOLOGIA EN CONTACTE HABITUAL AMB MENORS”

 1. Buenas tardes,
  Quisiera colegiarme , para ello me piden el certificado negativo de delitos sexuales. Vivo cerca de Vic (Osona) y me gustaría saber si ustredes me pueden facilitar este trámite.
  Me comenta una colega que ustedes se encargan de tramitar este certificado previo consentimiento firmado.
  ¿me lo puede confirmar?
  muchas gracias
  mi teléfono de contacto: 629 15 91 15

  1. ya pronto nos pedirán el certificado antiterrorista, el de buen pagador de impuestos, el de no violencia de género, el antitaurino, y el carné del Barça !!!!!!

Els comentaris estan tancats.