CAT
CAS
 » Espai col·legial » RESIDUS SANITARIS

RESIDUS SANITARIS

DEFINICIÓ I ORGANISMES OFICIALS RESPONSABLES

A Catalunya, l’organisme que regula els residus (en general) és l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i els tràmits davant la mateixa es fan a través del portal SDR.

Les clíniques dentals, en tant que productores de residus, han de donar-se d’alta com a “Productors” al portal SDR. Trobareu més informació addicional sobre aquest tràmit en aquest apartat i una guia pas a pas en aquest Manual.

Les clíniques dentals, en tant que centres sanitaris que poden generar residus sanitaris de risc o específics, estan subjectes al Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris, que té per objecte l’ordenació i el control de la gestió dels residus sanitaris a Catalunya.

Els residus sanitaris són dins de l’àmbit de Salut, per tant, hi ha un segon organisme que intervé en el seu control a Catalunya: l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

Les clíniques dentals, productores de residus sanitaris, tenen l’obligació de declarar anualment la producció total generada d’aquests tipus de residus davant de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Aquí podeu accedir al tràmit.

Els residus sanitaris són les substàncies i els objectes generats en centres, serveis i establiments sanitaris dels quals els posseïdors o productors es desprenen o tenen la obligació de desprendre’s. Els residus sanitaris es classifiquen en dos grups: residus sense risc o inespecífics i residus de risc o específics.

Als efectes de l’esmentat decret, els residus sanitaris es classifiquen en:

  • Els residus sense risc o inespecífics classificats en els del grup I i grup II.
  • Els residus sanitaris de risc o específics, classificats en grup III, i els citotòxics del grup IV.

 

ELS RESIDUS SANITARIS. CLASSIFICACIÓ I LA SEVA GESTIÓ EN L’ÀMBIT DE LA CLÍNICA DENTAL

Grup I:

són residus municipals i no requereixen exigències especials de gestió ni dins ni fora del centre generador.

Aquest grup de residus inclou: materials com cartró, paper, envasos buits de plàstic, vidre o metall, i matèria orgànica, que normalment es generen en oficines i despatxos, cuines, bars, restaurants, menjadors, tallers, jardineria, etc. És a dir, són els que no procedeixen directament de les activitats assistencials.

A efectes de la clínica dental, són aquells que, generats en els centres, no tenen res a veure amb l’activitat sanitària, per tant, no plantegen exigències especials en la seva gestió.

Aquests residus són els que dipositarem als contenidors municipals ubicats a la via pública, seguint les indicacions de les fraccions de reciclatge vigents i normativa municipal.

Grup II:

Són aquells generats com a conseqüència de l’activitat sanitària i que no representen més risc per a la salut i el medi ambient que els residus sòlids urbans. Tot i que fora del centre on es produeixen es consideren residus municipals igual que els residus del grup I, i és l’ajuntament o l’ens municipal corresponent serà qui n’assegurarà la correcta gestió extracentre, dins de l’interior del recinte de la clínica dental hem de tractar-los amb precaució especial.

El grup II està constituït per residus que deriven directament de les pràctiques i activitats sanitàries i, per tant, procedeixen bàsicament d’estances en les quals es realitza alguna activitat assistencial. Són residus inerts i no especials que no requereixen precaucions addicionals en la seva gestió fora del centre generador, i es consideren residus municipals.

Aquest grup de residus inclou: material de cures, robes i material d’un sol ús bruts (amb sang, secrecions o excrecions), recipients de drenatge buits, bosses buides d’orina, de sang o d’altres líquids biològics, filtres de diàlisi, tubuladures, guixos, cotons, gases, mascaretes, bates, guants, talles i altres tèxtils d’un sol ús, i qualsevol altre residu tacat o que hagi absorbit líquids biològics, sempre que no es tracti de casos particulars inclosos en la definició del grup III, com per exemple seria el cas dels residus de grup II derivats de l’assistència a pacients positius COVID-19, que passarien a tenir consideració de residus de grup III, tal com s’estableix a la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Els estudis microbiològics indiquen que el potencial patogènic dels residus del grup II no representa un risc més alt per a la salut pública ni per al medi ambient que els residus municipals. Així doncs, com que el risc associat a la gestió dels residus municipals (recollida, transport i disposició) està completament acceptat, no té sentit prendre precaucions especials per a la gestió externa.  Tanmateix, a l’interior del centre sanitari, els residus del grup II són una reserva important de gèrmens oportunistes que, a través d’un vector adequat (fonamentalment, les mans, els avantbraços i el pit del personal sanitari), poden afectar els pacients immunodeprimits i, per tant, no s’han d’acumular a l’interior de les estances.

En conseqüència, a l’interior del centre sanitari cal prendre determinades precaucions per a la gestió dels residus del grup II, ja que el fet que es puguin tractar pels mateixos mètodes que els residus municipals no s’ha d’interpretar com que no tenen cap risc, sinó que aquest està limitat a l’interior del centre sanitari.

La recollida dels residus sanitaris del grup II (no específics) s’ha de fer en bosses de polietilè de:

-gruix mínim de 55 micròmetres (galga 220),
-resistència al trencament
-asèpsia en el seu interior
-absència en el seu exterior d’elements sòlids, punxants i tallants
-volum no superior a 90 litres
-les bosses hauran d’estar dipositades, en tot moment, dins d’un recipient o en una estructura de suport.
-es recomana la utilització de bosses d’un color diferent al de les del grup I.

En el cas de les clíniques dentals, situades fora de centres hospitalaris, llençarem les esmentades bosses al contenidor gris (rebuig) del nostre municipi.

 

Grup III, residus biosanitaris:

són residus vers els quals s’han d’observar mesures de prevenció en la manipulació, la recollida, l’emmagatzematge, el transport, el tractament i la disposició del rebuig tant dins com fora del centre generador, ja que poden generar un risc per a la salut laboral i pública.

En aquest grup s’inclouen els següents:

-Residus sanitaris infecciosos.
-Agulles i material punxant i tallant.
-Cultius i reserves d’agents infecciosos.
-Residus d’animals inoculats biològicament.
-Vacunes vives i atenuades.
-Sang i hemoderivats en forma líquida en recipients.
-Residus anatòmics (per exemple, les dents exodonciàdes).

On dipositarem els residus del grup III:

Els residus del grup III (residus sanitaris específics o de risc) s’han de dipositar en recipients rígids, hermètics i retolats amb l’indicatiu “Residus de risc”.

Cal recollir els residus tallants i punxants dins de recipients rígids més petits identificats amb l’indicatiu “Residus de risc”.

Els residus sanitaris específics líquids corresponents a mostres de sang, hemoderivats i d’altres líquids biològics que no puguin ser abocats pel desguàs, s’han de recollir en recipients rígids impermeables i hermètics.

Els residus sanitaris es poden emmagatzemar per un període màxim de 6 mesos, sempre en condicions d’higiene i seguretat.

Grup IV

Són residus tipificats en normatives singulars i citotòxics: la gestió d’aquests residus està subjecta a requeriments especials des del punt de vista higiènic i mediambiental, tant dins com fora del centre generador.

El residus citotòxics són els compostos per restes de medicaments citotòxics i tot el material que hi està en contacte que presenten propietats cancerígenes, mutàgenes i teratògenes.

Aquest grup inclou:

-Residus citotòxics.
-Residus químics.
-Medicaments caducats, olis minerals i sintètics.
-Residus de laboratoris radiològics.
-Residus radioactius.

Pel que fa als citotòxics, s’han de dipositar en recipients rígids de polietilè o poliestirè d’un sol ús i hermètics, retolats amb l’indicatiu “Material contaminat químicament. Citotòxics”.

En general, són un tipus de residus que no es generaran a les clíniques dentals.

 

TRÀMITS QUE HA DE FER LA CLÍNICA DENTAL EN QUANT A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

A la clínica dental, per a la recollida, transport i gestió dels residus del grup III fora del centre, haurem de comptar amb una empresa autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya pel tractament de residus sanitaris dels grups III i IV, la qual pugui acreditar la correcta gestió i traçabilitat dels residus sanitaris generats en el nostre centre.

En cada recollida, ens entregaran un full de seguiment i la clínica ha de tenir i portar al dia, en un règim d’autocontrol, un sistema de registre de la informació derivada de la vigilància i control de la gestió dels residus sanitaris, en format electrònic (aquest sistema substitueix el llibre vermell de Registre existent fins juliol de 2021).

Un cop l’any, dins del primer trimestre de l’any, haurem de presentar davant l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) la “Declaració anual de producció i gestió de residus sanitaris i biosanitaris”, on hi farem constar el volum total en litres de residus del grup III generats cada mes a la clínica corresponents a l’anualitat anterior.

Actualment, aquest tràmit només es pot fer en línia i s’ha de disposar de certificat digital. Accés al tràmit.

Els facilitem un vídeo-tutorial de com fer pas a pas la tramitació electrònica de la Declaració anual de residus sanitaris de la clínica dental davant de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT): https://www.coec.cat/ca/noticies/ajuda-tramits-electronics-gencat

Recordeu que com a pas previ, les clíniques dentals, en tant que productores de residus sanitaris, han d’estar donades d’alta com a “Productors” al portal SDR. Trobareu més informació addicional sobre aquest tràmit en aquest apartat i una guia pas a pas en aquest Manual.

 

EMPRESES DE GESTIÓ DE RESIDUS

Hi ha diferents figures dins l’àmbit dels residus i les podem identificar perquè cada empresa registrada/autoritzada té assignat un codi identificador del SDR, el qual s’utilitza per formalitzar qualsevol documentació de gestió de residus.

  • Productor (de residus sanitaris codi format S-#####.#)
  • Gestor (E-####)
  • Transportista (T-####).
  • Agent (A-####)
  • Negociant (N-####)

La clínica dental és el productor del residu. Ha d’estar donada d’alta al portal SDR de l’ARC com a “Productor” de residus sanitaris i ha de tenir un contracte amb un gestor de residus sanitaris (grup III).

Els gestors de residus sanitaris a Catalunya són aquells que tenen plantes d’esterilització i d’incineració autoritzades per l’ARC. Actualment, a novembre de 2021 a Catalunya, aquestes són les empreses Cespa, Consenur i TMA.

Tanmateix, la clínica dental pot utilitzar la intermediació d’un agent autoritzat perquè li busqui les millors ofertes del mercat i li gestioni la tramitació del contracte amb el gestor.

L’agent de residus actua per compte d’un tercer, el productor (la clínica dental), que contracta els seus serveis d’intermediació perquè organitzi en nom seu el tractament dels residus. Així doncs, la responsabilitat sobre el residu continua recaient sobre el productor qui decideix en última instància quin gestor tractarà els seus residus. És a dir, la clínica dental com a productora del residu ha de conèixer a quin gestor finalitza el circuit del residu que s’ha generat en el seu centre i tenir la documentació que ho acrediti. Cercador d’agents.

La clínica dental també ha d’utilitzar els serveis d’un transportista autoritzat per al transport de residus del grup 24 (residus sanitaris del grup III). Com assegurar-nos que l’empresa que ens fa la recollida i transport dels residus sanitaris de la clínica està autoritzada: al cercador filtrant per comarca on es troba la clínica dental, i marcant a Grup de residus l’opció “24 Residus sanitaris del grup III”.

 

NOVA LLEI ESTATAL SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS

L’any 2022 es va publicar al BOE la nova Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular la qual deroga la llei estatal anterior (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados). Amb aquesta nova llei, es classifiquen com a residus perillosos els residus infecciosos, entre d’altres, i s’estableix que el productor de residus perillosos ha de fer una Declaración Anual específica d’aquests residus.

Residus infecciosos serien els residus biosanitaris del Grup III que hem explicat més amunt, que a la clínica dental es recullen en els recipients estancs grocs i que tenen un circuit de recollida, transport i gestió per part d’empreses autoritzades, i dels quals anualment la clínica dental n’ha de presentar Declaració davant l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

A Catalunya, fins ara, la Declaració anual de residus perillosos només tenien obligació de presentar-la els productors de residus industrials. Aquesta declaració es presenta davant del SDR (Servei Documental de Residus de la Generalitat), a través de  la seva web. El SDR depèn de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Tanmateix, les dades a declarar davant del SDR seran les mateixes que les que es declaren davant l’Agència de Salut Pública de Catalunya, doncs són els mateixos residus.

En qualsevol cas, la Declaració anual de residus biosanitaris davant l’Agència de Salut Pública de Catalunya continua vigent i no heu de deixar de fer-la.

Si necessiteu un assessorament més específic heu de consultar-ho a la vostra empresa de gestió de residus sanitaris.

 

Més informació sobre la gestió de residus sanitaris (fonts oficials):

Data actualització: 02/03/2023

Verificació col·legiació per a centres sanitaris / organitzacions
Cercador de Col·legiats
Cercador de Societats Professionals
Cercador de Clíniques
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes