CAT
CAS
 » Espai col·legial » Gestió i tràmits » Col·legiacions – Alta presencial

Col·legiacions – Alta presencial

Per sol·licitar l’Alta com a col·legiat o col·legiada al COEC, heu de reservar cita prèvia per correu electrònic a la seu del COEC de la província us hagueu de col·legiar.

Al correu electrònic de sol·licitud de cita heu d’indicar el vostre nom complet i telèfon de contacte, adjuntant tota la documentació a aportar, amb l’assumpte “Sol·licitud cita col·legiació” a la delegació del COEC que correspongui:

 • BARCELONA: coec@coec.cat
 • GIRONA: coecgirona@coec.cat
 • LLEIDA: coeclleida@coec.cat
 • TARRAGONA: coectarragona@coec.cat

El tràmit de Col·legiació és sempre amb cita prèvia. La documentació que us sol·licitem que avanceu per email escanejada és únicament a efectes de revisió preliminar per atorgar-vos cita, i en cap cas us eximeix de la presentació de tota la documentació original el dia de la cita presencial a la seu del COEC.

Cal seguir les indicacions següents i aportar tota la documentació que es relaciona a continuació.

Heu de tenir en compte que:

 • la quota col·legial es comença a pagar a partir de que s’atorga el número de col·legiat,
 • els drets de col·legiació es paguen en el moment d’iniciar la sol·licitud, presencialment, el dia de la cita.

El dia de la cita, s’inicia el tràmit de col·legiació: l’interessat ha de personar-se al COEC per emplenar i signar els formularis d’alta, aportant tota la documentació necessària (relacionada a continuació). No serà possible iniciar la sol·licitud de col·legiació si manca qualsevol dels documents.

La col·legiació finalitzarà quan se us comuniqui per correu electrònic quin és el vostre número de col·legiat, desprès de la tramitació del vostre expedient. Fins llavors, no podreu exercir.

 • Si no disposeu encara del Títol haureu d’aportar la següent documentació:

Certificació supletòria provisional, que incorpori el número de registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials, (tal com preveu l’art. 14.2 del RD 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials).


NOTES IMPORTANTS  A TENIR EN COMPTE:

 • Tota la documentació ha de ser original– les fotocòpies es fan i es compulsen al COEC  per al seu propi expedient d’arxiu.  Sí que cal aportar còpia compulsada, davant de fedatari públic, en cas de documents originals de mida superior a DinA3 (acompanyant l’original).
 • Els certificats han de tenir una antiguitat de menys de tres mesos.
 • Tots els documents que no constin en llengua oficial (castellà o català), s’hauran d’aportar juntament amb l’original, una traducció jurada del mateix.
 • Els candidats a col·legiar-se nacionals d’Estats on l’idioma oficial no sigui l’espanyol, d’acord amb la legislació vigent, han de tenir competències lingüístiques de nivell C1 (mínim), i estar en possessió d’un títol que ho acrediti, segons recull el Ministerio de Sanidad en: “Competencia idiomática en lengua española“.
  Pel què fa a la llengua catalana, els professionals sanitaris exercents a Catalunya han de comprendre el català, ja que altrament no podrien respectar degudament els drets lingüístics dels pacients que han d’atendre. Podeu consultar les equivalències i acreditacions de llengua catalana en aquest enllaç. 
  El COEC podrà requerir que el candidat a col·legiar-se aporti la documentació acreditativa de la competència lingüística si observa que el candidat té dificultats per comprendre i expressar-se de manera fluïda en l’idioma.
 • El Certificat Negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals ha de tenir una antiguitat màxima de 3 mesos.
 • Nota informativa sobre el principi de col·legiació única. Domicili únic o principal (Veure PDF).
 • Per a qualsevol dubte específic sobre la documentació i el tràmit de col·legiació que no quedi resolt en aquesta web, podeu contactar amb la Secretaria del COEC.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:


1- ACREDITACIÓ D’IDENTITAT:

ESPANYOLS:

· DNI vigent

COMUNITARIS
· Certificat del N.I.E. (document emès per la Direcció General de la Policia) o en el seu defecte,  Targeta del N.I.E.,
més:
· Passaport vigent o, en el seu defecte, document identificatiu del seu país.

NO COMUNITARIS
· Certificat del N.I.E. (document emès per la Direcció General de la Policia) o en el seu defecte, Targeta del N.I.E.,
més:
· Targeta de Residència i treball en vigor, i
· Passaport vigent.

2- TITULACIÓ

Títol expedit per Universitats espanyoles

Títol d’Odontòleg o Estomatòleg obtingut a una universitat espanyola.
Original i còpia compulsada per la Universitat o per un notari espanyol / o Còpia electrònica autèntica (eTítol).

• Si no disposeu encara del Títol haureu d’aportar la següent documentació:

Certificació supletòria provisional, que incorpori el número de registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials, (tal com preveu l’art. 14.2 del RD 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials).

Original i còpia compulsada per la Universitat o per un notari espanyol / o signat electrònicament amb el Codi Segur de Verificació.

+ Autorització per verificar les titulacions universitàries

 

Títol expedit per Universitats de països membres de la UE

• Títol d’Odontòleg o Estomatòleg obtingut en un altre estat membre de la UE: original i còpia compulsada davant notari espanyol. Còpia de la traducció, si escau.

+Reconeixement de Títol de formació expedit pel Ministeri de Sanitat: original i còpia compulsada davant notari espanyol  / o signat electrònicament amb el Codi Segur de Verificació.

+ Autorització per verificar les titulacions universitàries

 

Títol expedit per universitats estrangeres

Títol d’Odontòleg o Estomatòleg obtingut a una universitat estrangera: original i còpia compulsada davant notari espanyol. Còpia de la traducció jurada, si escau.

+Resolució d’homologació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: original i còpia compulsada davant notari espanyol / o signat electrònicament amb el Codi Segur de Verificació.

+ Autorització per verificar les titulacions universitàries

 

3- FOTOGRAFIES: dues fotografies actuals mida carnet.

Com ha de ser la fotografia?

La grandària de la foto: ha de tenir una amplària de 26 mil·límetres i una altura de 32 mil·límetres, ó amplària de 30 mil·límetres i una altura de 40 mil·límetres.

El fons de la fotografia ha de ser de color blanc i llis, presa de front perquè s’apreciï perfectament el rostre i les espatlles, mostrant el cap totalment descobert i no ha de portar ulleres amb vidres foscos.

La fotografia haurà de ser d’alta resolució i en paper fotogràfic de bona qualitat i no pot presentar retocs fotogràfics. La foto ha de ser a color.

Quant a la seva antiguitat, ha de ser recent i no superar els dos anys.

4- CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS (emès en els darrers 3 mesos)

5- DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (IBAN): imprès d’Ordre de Domiciliació SEPA per emplenar i signar i certificat de titularitat emès pel banc.
(En cas que el sol·licitant no sigui el titular del compte bancari, adjuntar còpia del DNI del titular).
El compte haurà de ser necessàriament d’una sucursal bancària situada a l’Estat Espanyol.

6- En cas d’haver exercit com a dentista anteriorment: s’aportarà un Certificat original expedit per l’autoritat competent (Col·legi Professional, Associació Professional o Institució) de l’últim país en el qual s’hagi exercit, en el qual s’acrediti l’haver aixecat les càrregues annexes, haver complert correctament amb l’ètica i reglaments professionals, i no trobar-se inhabilitat o suspès expressament per a l’exercici de la professió de dentista, a virtut de resolució judicial o corporativa ferma. Certificat emès en els últims 3 mesos.

En  els casos de reincorporació, si no s’ha exercit com a dentista des que va ser donat de baixa del COEC, haurà de fer una declaració responsable reflexant aquest extrem i aportar:

–           Certificat de la vida laboral de l’INSS on es reflecteixi que no ha treballat.

–           Certificat negatiu de l’Agència Tributaria en l’epígraf de “dentista”.

7- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL. Obligatori contractar-la per a l’exercici de la professió. Haurà de:

· Adherir-se a la pòlissa col·lectiva que el COEC té concertada (IMPRESOS A SECRETARIA COEC)

o bé

· Presentar la documentació acreditativa de tenir contractada una pòlissa de R.C.P (presentar certificat emès per la companyia conforme està en possessió d’una assegurança de responsabilitat civil professional en vigor).

En el cas de nous col·legiats, fins que no disposeu del número de col·legiació i no pugueu contractar una pòlissa, haureu de presentar un certificat de la companyia escollida conforme adquiriu el compromís de subscriure la seva pòlissa una vegada sigueu col·legiats.
Desprès de col·legiar-vos serà obligatori que aporteu al COEC en termini màxim de 2 mesos, el certificat emès per la companyia conforme esteu en possessió d’una assegurança de responsabilitat civil professional en vigor.

8- PAGAMENT DELS DRETS ECONÒMICS DE COL·LEGIACIÓ: es fa el mateix dia de la cita, al COEC, amb targeta de crèdit o ingrés al Banc.
En cas de denegació de la sol·licitud, el COEC retornarà el 25%. L’import retingut cobrirà les despeses de gestió administrativa de la documentació.

9- EMPLENAR I SIGNAR PERSONALMENT ELS IMPRESOS facilitats en la Secretaria del COEC en el moment de lliurar la documentació el dia de la cita. Aquests documents han de ser signats pel propi interessat de forma presencial.

 

Verificació col·legiació per a centres sanitaris / organitzacions
Cercador de Col·legiats
Cercador de Societats Professionals
Cercador de Clíniques
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Ofertes de Treball
Sector Odontològic no Assistencial
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes