CAT
CAS
 » El Col·legi » Transparència

Transparència

Aquest apartat es publica d’acord amb el principi de transparència que s’incorpora des de l’ordenament comunitari a la gestió dels col·legis professionals.

El principi de transparència es desenvolupa a l’artícle 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, en la redacció donada per la Llei (Omnibus) 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en allò aplicable als col·legis professionals en el compliment de llurs funcions públiques.

Informació i tràmits

Formularis i documentació necessària per a la col·legiació

Inscripció de les societats professionals

Accés al registre de col·legiats i al registre de societats professionals

Alta de col·legiació

Quotes col·legials

Exempció de quotes col·legials

Reducció de quotes col·legials

Queixes i reclamacions i Associacions/organitzacions de consumidors

 

Memòria anual

Gestió econòmica (exercici 2023)

Els càrrecs orgànics de la Junta de Govern no són remunerats

Informació agregada i estadística sobre procediments informatius i sancionadors (2022)

 

Normativa

Estatuts del COEC

Codi de deontologia

Resolució JUS/2770/2019, de 24 d’octubre, per la qual s’inscriu al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Registre de societats professionals del COEC

Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (inclou la regulació de les funcions públiques -art. 39-)

Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries

Més normativa professional

 

Activitat pública i privada del Col·legi

L’activitat col·legial està compendiada en aquest espai web i també es pot trobar descrita i resumida en diferents publicacions del col·legi. Així, per exemple, a la revista Som COEC o xarxes socials.

Vídeo-presentació Memòria Activitat COEC 2023 (Assemblea 27-06-2024)

 

Estructura organitzativa

Junta de Govern

Juntes de les Seus Provincials del COEC

Comissió de Deontologia

Comissions Col·legials

 

Accés a la informació pública

L’exercici d’aquest dret esta regulat en el artícle 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf

 

Canal de Denúncia

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, com instrument de la seva política de prevenció de delictes de conformitat amb el que exigeix l’art. 31 bis del Codi Penal, i en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, posa a disposició de qualsevol persona un Canal de Denúncia: CANAL DE DENÚNCIA

CODI DE CONDUCTA COEC

 

Protocol de Prevenció de l’Assetjament

El COEC, per tal de prevenir qualsevol situació d’assetjament, i de conformitat amb les exigències de la normativa penal i laboral en vigor, ha aprovat un Protocol per a la Prevenció de l’Assetjament Laboral, l’Assetjament Sexual i l’Assetjament per Raó de Sexe. Així, el COEC es compromet a crear, promoure i mantenir un entorn laboral on es respecti la dignitat i la llibertat sexual del conjunt de persones que hi treballen.
A tal efecte, els Professionals del COEC podran posar en coneixement les situacions d’assetjament que s’estiguin patint a través d’una eina confidencial, ràpida i accessible mitjançant el següent correu electrònic: canaldenuncia@coec.cat així com la següent adreça: Travessera de Gràcia, 93-95, 08006 Barcelona.

Per a més informació del Protocol per a la Prevenció de l’Assetjament Laboral, l’Assetjament Sexual i l’Assetjament per Raó de Sexe consulta aquest enllaç: PROTOCOL PREVENCIO ASSETJAMENT

 

Envia la teva consulta al President

Pots comunicar-te amb el Dr. Pareja enviant-li un missatge a: coec@coec.cat
Per oferir una millor resposta recorda incloure les teves dades i una adreça postal.
Gràcies!

 

Protecció de Dades i Privacitat Web

Protecció de Dades. Registre d’activitats del tractament

Política de Privacitat Web

Verificació col·legiació per a centres sanitaris / organitzacions
Cercador de Col·legiats
Cercador de Societats Professionals
Cercador de Clíniques
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Ofertes de Treball
Sector Odontològic no Assistencial
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes