CAT
CAS
 » El Col·legi » Transparència

Transparència

Aquest apartat es publica d’acord amb el principi de transparència que s’incorpora des de l’ordenament comunitari a la gestió dels col·legis professionals.

El principi de transparència es desenvolupa a l’artícle 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, en la redacció donada per la Llei (Omnibus) 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en allò aplicable als col·legis professionals en el compliment de llurs funcions públiques.

Informació i tràmits

Formularis i documentació necessària per a la col·legiació

Inscripció de les societats professionals

Accés al registre de col·legiats i al registre de societats professionals

Alta de col·legiació

Quotes col·legials

Exempció de quotes col·legials

Reducció de quotes col·legials

Queixes i reclamacions i Associacions/organitzacions de consumidors

 

Memòria anual

Gestió econòmica (exercici 2014)

Gestió econòmica (exercici 2015)

2015_nota 15

Gestió econòmica (exercici 2016)

Gestió econòmica (exercici 2017)

Gestió econòmica (exercici 2018)

Gestió econòmica (exercici 2019)

Paginació memòria 2019

Gestió econòmica (exercici 2020)

Gestió econòmica (exercici 2021)

Els càrrecs orgànics de la Junta de Govern no són remunerats

Informació agregada i estadística sobre procediments informatius i sancionadors (2017)

Informació agregada i estadística sobre procediments informatius i sancionadors (2019)

Informació agregada i estadística sobre procediments informatius i sancionadors (2020)

Informació agregada i estadística sobre procediments informatius i sancionadors (2021)

 

Normativa

Estatuts del COEC

Codi de deontologia

Resolució JUS/2770/2019, de 24 d’octubre, per la qual s’inscriu al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Registre de societats professionals del COEC

Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (inclou la regulació de les funcions públiques -art. 39-)

Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries

Més normativa professional

 

Activitat pública i privada del Col·legi

L’activitat col·legial està compendiada en aquest espai web i també es pot trobar descrita i resumida en diferents publicacions del col·legi. Així, per exemple, a la revista Som COEC o xarxes socials.

Vídeo-presentació memòria d’activitat COEC (Assemblea 2019)

Vídeo-presentació memòria d’activitat COEC (Assemblea 2020)

Memòria COEC 2019-2020

Presentació memòria d’activitat Junta Provincial de Girona (Assemblea 2020)

Presentació memòria d’activitat Junta Provincial de Lleida (Assemblea 2020)

Presentació memòria d’activitat Junta Provincial de Tarragona (Assemblea 2020)

Vídeo-presentació memòria d’activitat COEC (Assemblea 2021)

Vídeo-presentació memòria d’activitat COEC (Assemblea 2022)

 

Estructura organitzativa

Junta de Govern

Juntes de les Seus Provincials del COEC

Comissió de Deontologia

Comissions Col·legials

 

Accés a la informació pública

L’exercici d’aquest dret esta regulat en el artícle 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf

 

Canal de Denúncia

El COEC, com a instrument de la seva política de prevenció de delictes i de conformitat amb el que exigeix l’art. 31 bis del Codi Penal, posa a disposició de qualsevol persona un Canal de Denúncia per tal de que pugui comunicar a aquest Col·legi les conductes il·legals o  anti-ètiques que tinguin rellevància penal realitzades per membres del personal, direcció o òrgans de govern del COEC de les que tinguin coneixement.  A tal efecte, facilita el següent correu electrònic: canaldenuncia@coec.cat així com la següent adreça: Travessera de Gràcia, 93-95. 08006 Barcelona

Per a més informació del Canal de Denúncia consulta aquest enllaç: CANAL DENUNCIA

CODI DE CONDUCTA COEC

 

Protocol de Prevenció de l’Assetjament

El COEC, per tal de prevenir qualsevol situació d’assetjament, i de conformitat amb les exigències de la normativa penal i laboral en vigor, ha aprovat un Protocol per a la Prevenció de l’Assetjament Laboral, l’Assetjament Sexual i l’Assetjament per Raó de Sexe. Així, el COEC es compromet a crear, promoure i mantenir un entorn laboral on es respecti la dignitat i la llibertat sexual del conjunt de persones que hi treballen.
A tal efecte, els Professionals del COEC podran posar en coneixement les situacions d’assetjament que s’estiguin patint a través d’una eina confidencial, ràpida i accessible mitjançant el següent correu electrònic: canaldenuncia@coec.cat així com la següent adreça: Travessera de Gràcia, 93-95, 08006 Barcelona.

Per a més informació del Protocol per a la Prevenció de l’Assetjament Laboral, l’Assetjament Sexual i l’Assetjament per Raó de Sexe consulta aquest enllaç: PROTOCOL PREVENCIO ASSETJAMENT

 

Envia la teva consulta al President

Pots comunicar-te directament amb el Dr. Pareja enviant-li personalment un missatge: presidentpareja@coec.cat

Per oferir una millor resposta recorda incloure les teves dades i una adreça postal.

Gràcies!

 

Protecció de Dades i Privacitat Web

Protecció de Dades. Registre d’activitats del tractament

Política de Privacitat Web

Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes