Totes les entrades de COEC - Administradors

ALERTA VIGILÀNCIA PRODUCTES SANITARIS (AEMPS) – lot Implant dental MTX® (llegir més)

S’adjunta alerta de vigilància de productes sanitaris enviada per la AEMPS, relativa al cessament en la utilització i retirada del mercat del lot 63519794 de l’Implant dental MTX® totalmente recubierto™ (model Tapered Screw-Vent® 3,7 mm x 11,5 mm, Referència TSVTB11), degut a la possibilitat de que algunes tapes del vial de dit implant s’hagin trencat inadvertidament com a resultat d’una incidència en la fabricació.

S’acompanya Nota d’avís de l’empresa que comercialitza aquests implants  (Zimmer Biomet), amb les indicacions per a aquells dentistes que poguéssin tenir aquest producte. Les unitats afectades es van vendre entre el 28 de febrer i el 3 de maig de 2017.

Per a més informació:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa fabricante

Perfil i competències de l’odontòleg europeu: “The Graduating European Dentist”

L’Associació Europea per a l’Educació Dental (ADEE) acaba de publicar en el suplement de la revista “European Journal of Dental Education” els documents de consens sobre l’educació dental a nivell europeu, que van ser aprovats en la seva asamblea general duta a terme el passat mes d’agost a Vilnius (Lituània).

Aquesta sèrie d’articles, sota el títol “The Graduating European Dentist“, agrupen els resultats de la revisió que el grup de treball de la ADEE ha dut a terme durant els darrers dos anys dels seus previs documents referits al “Perfil i Competències de l’Odontòleg Europeu”.

Esperem que aquesta reflexió sobre la formació dels odontòlegs europeus del present i del futur sigui d’interès per als col·legiats del COEC i que animi als representants de la professió a participar encara més en les nombroses activitats que la ADEE organitza per promoure l’excel·lència de l’educació dental a Europa.

Enllaç als articles “The Graduating European Dentist”: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eje.2017.21.issue-S1/issuetoc

Web de l’Associació Europea per a l’Educació Dental (ADEE): http://www.adee.org/

 

Inspeccions SGAE: La difusió gratuïta de fonogrames no dóna dret a una remuneració als seus productors

Un dentista que difon de manera gratuïta fonogrames a la seva clínica dental no duu a terme una “comunicació al públic” en el sentit del Dret de la Unió Europea i de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 15 de març de 2012.

Des del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya es té constància que la Societat General d’Autors i Escriptors (SGAE) està requerint a diverses clíniques dentals per a què sol·licitin la llicència d’autorització per poder difondre fonogrames i abonin els suposats drets de propietat intel·lectual.

En aquest sentit, des del COEC entenem que la utilització de fonogrames a clíniques dentals privades no constitueix una comunicació pública en relació amb el que disposa la Sentència de 15/03/2012 en l’assumpte C-135/2010 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Després que la Società Consortile Fonografici (SCF) demandés davant els tribunals italians a un dentista amb la finalitat que es declarés que aquest difonia a la seva consulta odontològica privada de Torí, com a música de fons, fonogrames subjectes a protecció i que l’esmentada activitat estava subjecta al pagament d’una remuneració equitativa, la Corte d’appello di Torino (Tribunal d’apel·lació de Torí, Itàlia), va decidir sotmetre aquesta qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que en data 15 de març de 2012 va dictar una sentència que desgrana perfectament el concepte “comunicació al públic”.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a la seva sentència, va respondre a l’aspecte de si el concepte de “comunicació al públic” comprèn la difusió gratuïta de fonogrames en el consultori privat d’un dentista. En aquest sentit, el Tribunal de Justícia va determinar que procedeix apreciar la situació d’un usuari concret i la del conjunt de les persones a les que l’usurari comunica els diferents fonogrames protegits. Per això, s’han de tenir en compte diferents criteris complementaris, de naturalesa no autònoma i dependents els uns dels altres.

Entre els criteris esmentats figuren els següents:

Primer.- El paper que desenvolupa l’usuari, el qual duu a terme un acte de comunicació quan intervé, amb ple coneixement de les conseqüències del seu comportament, per donar als seus clients accés a una emissió de difusió que conté una obra protegida.

Segon.- El “públic” ha d’estar constituït per un número indeterminat de possibles destinataris i integrat per un número considerable de persones.

Tercer.- El TJUE ha declarat que també constitueix un criteri pertinent el caràcter lucratiu de la “comunicació al públic”. D’aquí, s’extreu que el públic al que es destina la comunicació és, per una part, el contemplat com a objectiu per l’usuari i d’altra banda, receptiu, d’una forma o una altra, a la seva comunicació, i no “captat” per atzar.

De la sentència indicada es poden extreure les següents conclusions:

Primera.- El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va assegurar que un odontòleg o metge estomatòleg que difon de manera gratuïta fonogrames al seu consultori pels seus pacients, que en gaudeixen independentment de la seva voluntat, no duu a terme una “comunicació al públic” en el sentit del Dret de la Unió.

Segona.- Tot i que el dentista intervingui sent coneixedor de la difusió dels esmentats fonogrames, els seus pacients formen normalment un conjunt de persones amb una composició estable, i per tant constitueixen un conjunt de destinataris potencials determinats i no persones en general.

Tercera.- Pel que fa al número de persones per a les que el dentista difon i permet sentir el mateix fonograma, el número d’aquestes persones és escàs, fins i tot insignificant, ja que el cercle de persones presents simultàniament al seu consultori és, en general, molt limitat. Els pacients, tot i que es succeeixin, estan presents a la consulta per torns, per tant no són destinataris dels mateixos fonogrames, especialment en el cas dels difosos a través de la ràdio.

Quarta.- La difusió de fonogrames no té caràcter lucratiu. En aquest sentit, el pacient d’un dentista es presenta a la seva consulta amb l’objectiu de que se li practiqui una atenció odontològica. Per tant no hi ha cap mena de relació entre l’assistència odontològica i la difusió de música.

Cinquena.- Els pacients que accedeixen a determinats fonogrames a una clínica dental ho fan de manera fortuïta i amb independència dels seus desitjos, en funció del moment d’arribada al consultori i de la durada de la seva espera així com de la naturalesa del tractament que se’ls hi practiqui. Per aquest motiu, no pot sospitar-se que el conjunt de pacients d’un dentista sigui receptiu respecte la difusió de que es tracti.

Sisena.- La difusió de fonogrames com a música de fons a les clíniques, en presència de pacients, no pot suposar-ne de forma raonable un augment, ja que no es poden augmentar els preus dels tractaments que els odontòlegs proporcionen i no pot per si sola, repercutir de cap manera en els ingressos de l’odontòleg.

 

Per tot el que hem exposat, des del COEC entenem que l’esmentada difusió no confereix als productors de fonogrames el dret a percebre una remuneració.

 

Desembre 2017

Assessoria Jurídica
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA DE L’AGENCIA CATALANA DE LA COMPETÈNCIA HA RESOLT SOBRE L’EXPEDIENT PER INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA INSTAT CONTRA EL COEC

El 14 de març de 2013 l’Autoritat Catalana de la Competència (en endavant, ACCO) va iniciar un procés d’investigació de determinades conductes dutes a terme pel COEC que podien ser considerades contraries a la competència i al lliure mercat. El 9 de juliol de 2015, l’ACCO, a la vista de la informació i documentació recopilada, va acordar incoar un expedient sancionador contra el COEC. A requeriment de l’ACCO, el COEC va aportar més documentació i  dades.  Les noves diligencies d’investigació dutes a terme per l’ACCO van dur a aquest organisme a considerar confirmada l’existència d’indicis d’infraccions de la normativa de defensa de la competència.

 

El COEC va presentar, el 26 d’abril de 2016 a l’expedient sancionador tramitat per l’ACCO, un escrit mitjançant el qual va sol·licitar l’inici de les actuacions pertinents per la finalització convencional de l’al·ludit expedient per evitar ser sancionat, la qual cosa va comportar la suspensió provisional de l’expedient sancionador.

 

A resultes de l’anterior, el 20 de maig de 2016, el COEC va presentar a l’ACCO una proposta de compromisos per deixar sense efecte tots els actes duts a terme pel COEC que podien contravenir la normativa sobre defensa de la competència. Així mateix, el COEC es comprometia a difondre el compliment dels compromisos assolits amb l’ACCO a través del web del COEC, de la revista del COEC i per mitjà de correu electrònic adreçat a tots els col·legiats i col·legiades del COEC.

 

Els esmentats compromisos han estat aprovats i declarats vinculants per la Resolució dictada pel Tribunal de Defensa de la Competència de l’ACCO el 4 d’octubre de 2017. S’adjunta enllaç al web del COEC que dona accés al contingut literal i integra de l’esmentada Resolució:

RESOLUCIO ACCO EXP. 54/2013

. El COEC ha donat compliment als compromisos imposats per l’esmentada Resolució. A banda, de la modificació dels Estatuts del COEC (per acord de l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 29 de maig de 2017, DOGC núm. 7409 d’11 de juliol de 2017) i l’aprovació del Codi deontològic del COEC (per acord de l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 29 de maig de 2017 i altres actuacions dutes a terme a tal efecte) i altres actuacions dutes a terme al respecte, el COEC ha adoptat els següents acords en relació als esmentats compromisos:

 

 1. En relació amb la recomanació d’honoraris orientatius: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat de l’art. 9.10 dels Estatuts (publicats al DOGC núm. 5550, de 21-01-2010); l’art. 39.3er del Codi Deontològic (aprovat el 20-06-2005) i la retirada de la seva pàgina web “l’Estudi econòmic per a orientació en matèria d’honoraris professionals”, per contravenir els mateixos el que disposa l’art. 14 de la Llei de Col·legis Professionals i l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència. Per altra banda, ha aprovat i ratificat el compromís de fer difusió de la prohibició dels col·legis professionals quant a la publicació d’honoraris mínims o orientatius i de qualsevol recomanació d’honoraris a través d’Estudis, directrius, normes o regles

 

 1. En relació amb la recomanació col·lectiva relativa a la lliure elecció del protètic dental: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat de l’art. 25.c) del Codi Deontològic (aprovat el 20-06-2005), per contravenir els mateixos el que disposa l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència.  I ha aprovat i ratificat el compromís de promoure la modificació de l’article 34.6 del Estatuts del COEC per tal d’afegir-hi el “dret de lliure elecció de protètic dental per part del pacient”. L’art. 34.6 dels Estatuts, segons declara el TDCC de l’ACCO, s’ha d’interpretar, en tot cas, “en el sentit que el principi de llibertat de prescripció i de tractament del professional s’haurà d’exercir de conformitat amb el principi de llibertat d’elecció del protètic dental per part del pacient”.

 

 1. En relació amb la restricció de l’exercici de la professió: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat l’art. 156.4 dels Estatuts i la modificació de l’apartat de la pàgina web al respecte, suprimint qualsevol referència a la obligació de comunicació i afegint el principi de col·legiació única previst en l’art. 3.3 de la Llei de Col·legis Professionals, per tal de no contravenir el que disposa l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència.

 

 1. En relació amb la publicitat comparativa difosa pel COEC: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat de l’art. 27.4 i la modificació de l’art. 64.c) dels Estatuts (publicats al DOGC núm. 5550, de 21-01-2010) i el Codi de Publicitat Bucodental, per contravenir els mateixos el que disposa l’art. 2.5 de la Llei de Col·legis Professionals i l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència.

 

 1. En relació amb la campanya publicitària NO PIQUIS: ha aprovat i ratificat la declaració de manca de vigència de la campanya NO PIQUIS. Així mateix, ha aprovat i ratificat la supressió del compte de Twitter @nopiquis; qualsevol referència a la campanya NO PIQUIS en el compte de Facebook del COEC; qualssevol enllaç i referència a la campanya NO PIQUIS a la web del COEC i el pòster col·locat a la façana de la seu del COEC a Barcelona. Per altra banda, ha aprovat i ratificat el compromís d’abstenir-se de distribuir el material de la campanya entre els col·legiats.

 

Addicionalment, la Junta de Govern del COEC ha aprovat i ratificat el compromís d’abstenir-se de valorar de forma pública o privada qualsevol forma de publicitat de comercialització de productes o serveis per part dels dentistes i les clíniques dentals, i la preferència d’un determinat model de prestació d’un servei d’un dentista sobre un altre, que incideixi en un possible repartiment de mercat

 

El COEC no pot prohibir la publicitat de tractaments low cost realitzada per algunes clíniques dentals, sempre i quan aquesta s’ajusti a la normativa aplicable. De tota manera, el COEC pot continuar realitzant un control intern de la publicitat de les clíniques a través de l’Observatori de la Publicitat quan sospiti que la mateixa contravé la normativa Estatutària i/o Deontològica del Col·legi. Pels casos en que la publicitat l’hagi emès la persona propietària d’una mercantil no col·legiada, el COEC informarà al Departament de Salut i/o a l’Agència Catalana de Consum, per a que realitzin el pertinent control i per a que preguin les mesures que, en el seu cas, siguin necessàries per evitar la difusió en el mercat de publicitat il·lícita.

PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA JUNTA DE GOVERN DEL COEC

Us informem que, com a conseqüència de les Eleccions als càrrecs de la Junta de Govern del COEC celebrades el passat 28 de novembre, on va resultar reelegida la candidatura El Nou COEC 2.0, amb data 4 de desembre ha pres possessió del càrrec la nova Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

Junta de Govern COEC

La Junta de Govern del COEC està formada per:

Dr. Antoni Gómez i Jiménez, president
Dra. Maria José Guerrero i Torres, vicepresidenta
Dr. Elias Casals i Peidró, secretari
Dr. Jordi Pejoan i Fernández, vicesecretari
Dr. Antoni Caro i García, tresorer
Dr. Germán Pareja i Pané, comptador
Dr. Enric Pou i Cortadellas, vocal
Dr. Armando Badet i de Mena, vocal
Dr. Josep Arnabat i Domínguez, vocal
Dr. Xavier Marco i Cairó, vocal
Dr. Manuel Piñera i Penalva, vocal
Dr. Ignasi Chacón i Canut, vocal

Si voleu adreçar-los qualsevol comunicació, aquí podeu contactar directament amb la Junta de Govern del COEC.

 

SMS DE CAMPANYA ELECTORAL 2017: UN COEC FORT

En relació a les queixes de nombrosos col·legiats que s’estan rebent al COEC relatives a la recepció diària de repetits missatges sms de la campanya electoral de la candidatura UN COEC FORT, es dóna constància pública a tota la col·legiació que la font de la qual s’han extret les dades no és la base de dades del COEC i hores d’ara el COEC desconeix quina és la base de dades que aquesta candidatura està emprant.

EN CAP CAS EL COEC HA CEDIT LA SEVA BASE DE DADES A LES CANDIDATURES ELECTORALS DE 2017: EL NOU COEC 2.0  NI UN COEC FORT.

La Junta Electoral del COEC va acordar que únicament es farien dues comunicacions de contingut electoral des del COEC i es tractarien de dos correus electrònics exactament iguals amb el link a ambdues candidatures.

Aquests dos correus electrònics van ser enviats el 2 de novembre i el 16 de novembre.

A aquests efectes el COEC ha requerit a la Junta Electoral per tal que esbrini la font de la base de dades que està emprant la candidatura a Junta de Govern UN COEC FORT.

COMUNICAT ELECCIONS JUNTA DE GOVERN COEC

Malgrat la previsió de proclamar durant el dia d’avui les candidatures vàlidament constituïdes per a les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern del COEC, no és possible complir amb allò indicat doncs restem a l’espera de la decisió de la Junta Electoral del COEC.

Es comunicarà aquesta proclamació en properes dates.

Barcelona, 6 d’octubre de 2017

 

Comunicat del COEC davant de les actuacions dels cossos policials de l’Estat durant la celebració del Referèndum

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) condemna enèrgicament les actuacions violentes que han practicat els cossos i forces de seguretat de l’Estat avui durant la jornada del Referèndum a Catalunya, amb el balanç en el moment d’emetre aquest comunicat de gairebé 760 ferits, dos d’ells greus.

Es tracta d’una actuació repressiva que atempta contra la llibertat d’expressió, i què afecta greument drets humans fonamentals.

La utilització de la violència davant persones pacífiques és absolutament injustificada i deslegitima clarament a qui la practica.

ÚS CORRECTE DE LA PUBLICITAT A LES CLÍNIQUES DENTALS

Limitacions aplicables amb caràcter general:

Els articles 4, 5, 7, 18 i 30 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial (modificada per la Llei 29/2009, de 30 de desembre), no permeten fer publicitat que pugui resultar objectivament contrària a les exigències de la bona fe, enganyosa o que inclogui una omissió d’informació, així com realitzar publicitat il·lícita o agressiva.

S’entén que la publicitat pot resultar contrària a les exigències de la bona fe, quan el comportament de l’empresari o el professional que la difon és contrari a la diligència professional.

Pel que fa a la publicitat enganyosa, es considera deslleial per enganyosa qualsevol conducta que contingui informació falsa o informació que encara sent veraç, pel seu contingut o presentació indueixi o pugui induir a error als destinataris, com per exemple sobre l’existència o la naturalesa del bé o servei o el preu o la seva manera de fixar-lo, o l’existència d’un avantatge específic respecte al preu.

Tampoc es pot realitzar publicitat en la que s’ometi o s’oculti informació necessària perquè el destinatari adopti o pugui adoptar una decisió relativa al seu comportament.

És també deslleial si la informació que ofereix la publicitat és poc clara, inintel·ligible, ambigua, no s’ofereix en el moment adequat, o no dóna a conèixer el seu propòsit comercial, quan no resulti evident pel context.

També és deslleial la publicitat considerada il·lícita per l’article 3 de la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de la Publicitat, com per exemple la publicitat subliminal, la que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri els valors i drets reconeguts a la Constitució, la dirigida a menors que inciti a la compra d’un bé o un servei, explotant la inexperiència o credulitat, o en la que apareguin persuadint de la compra als seus pares o tutors.

En quant a la publicitat agressiva en relació amb els menors, és deslleial incloure en la publicitat una exhortació directa als nens perquè adquireixin béns o utilitzin serveis o convencin als seus pares o d’altres adults de que contractin els béns o serveis anunciats.

Limitacions específiques aplicables als odontòlegs i les clíniques dentals:

En la publicitat que facin dels seus establiments i la seva activitat, les clíniques dentals i els odontòlegs han de complir les regles generals exposades als paràgrafs anteriors.

A més a més, en el cas concret de les clíniques dentals, qualsevol publicitat difosa per aquestes ha de contenir el número de registre de la clínica corresponent, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 6 del Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals sobre l’autorització de centres, serveis i establiments sanitaris.

D’altra banda, d’acord amb l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i en relació amb el Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris (art. 80.7 i 80.8), que modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, i el Reial Decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris (art. 38.6, 7 i 8):

 • No poden ser objecte de publicitat destinada al pacient/públic els productes sanitaris destinats a ser utilitzats exclusivament per professionals sanitaris, com per exemple implants i ortodòncia.
 • Està prohibida la utilització de marques concretes de productes sanitaris (per exemple: Nobel Biocare, Invisalign, etc.).
 • Es pot difondre publicitat de “tècniques o procediments mèdics o quirúrgics” “lligats a la utilització de productes sanitaris”, mitjançant per exemple els següents tipus de mencions: “tractament de rehabilitació per mitjà d’implants”, sempre i quan es compleixin els següents requisits:
 1. No mencionar marques comercials concretes de productes sanitaris.
 2. Els textos publicitaris hauran d’indicar la conformitat del producte amb la legislació vigent, així com les contraindicacions i possibles efectes secundaris que es poden derivar de l’ús dels productes.

Per altra part, d’acord amb el Reial Decret 1907/1996, de 2 d’agost, sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària (art. 4.7), resta prohibida qualsevol classe de publicitat o promoció directa o indirecta, massiva o individualitzada de productes, materials, substàncies, energies o mètodes amb pretesa finalitat sanitària que pretenguin aportar testimonis de professionals sanitaris, de persones famoses o conegudes pel públic o de pacients reals o suposats com a mesura d’inducció al consum.

Nou Codi Deontològic del COEC:

En relació amb el nou Codi Deontològic del COEC aprovat en l’Assemblea de data 29 de maig de 2017, el dentista no ha de fomentar esperances o expectatives enganyoses de guariment ni tampoc pot promoure falses necessitats relacionades amb la salut bucal i ha d’abstenir-se d’emprar mitjans i/o missatges publicitaris que menystinguin la dignitat de la professió, tal i com indica l’article 118.

Segons l’article 121 de l’esmentat Codi, el dentista que ostenti el càrrec de responsable sanitari d’una clínica dental respon dels anuncis publicitaris que vulnerin la normativa legal vigent en matèria de publicitat i competència deslleial.

Per últim, la clínica dental o el dentista únicament pot enviar publicitat per mitjans electrònics o telemàtics a tots aquells destinataris que prèviament ho hagin sol·licitat o que expressament hagin autoritzat la seva recepció, tal i com expressa l’article 122 del Codi.

Exemples de publicitat il·lícita o deslleial:

A tall d’exemple, el COEC considera que no són admissibles els següents missatges publicitaris:

 • Contracteu qualsevol tractament odontològic abans de l’1 de setembre de 2017 i guanyareu un regal. Oferta vàlida fins a esgotar existències”.
 • Et fem un regal amb el teu tractament odontològic. Promoció vàlida des de l’1 de juny fins l’1 de setembre de 2017”.
 • Demana cita abans del 30 de juny i aprofita el descompte d’un 15% en el teu tractament odontològic”.
 • Solució definitiva”.
 • Tractament sense dolor”.
 • Presenta’ns la proposta del teu dentista. La intentarem millorar”.
 • Primera visita gratuïta”.
 • Descompte en brackets ceràmics fins a esgotar existències”.
 • Ortodòncia Invisalign”.
 • Àudios i vídeos de pacients i/o famosos que mostrin satisfacció pels tractaments rebuts en una clínica dental determinada o per un dentista determinat.