Totes les entrades de COEC - Administradors

El concurs de dibuix “Ves al dentista un cop l’any” rep gairebé 1.000 dibuixos d’arreu de Catalunya

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya va organitzar el concurs Ves al dentista un cop l’any amb l’objectiu de promoure bons hàbits d’higiene i cura de la salut bucodental entre els més petits.

En total s’hi ha presentat 967 dibuixos, dels quals 39 són murals col·lectius de classe. Hi ha participat 76 escoles diferents de Catalunya, per províncies 34 són de Barcelona, 17 de Girona, 9 de Lleida, i 16 de Tarragona. Pel que fa a les classes, s’hi ha presentat 103 de diferents centres d’Infantil, Primària i Educació Especial.

El guanyador de Barcelona ha estat el mural col·lectiu d’alumnes de 1r de Primària de l’Escola Miró de Barcelona (Sant Martí). El premi de la província de Girona ha estat per al mural col·lectiu d’alumnes de P5 d’Infantil de l’Escola Aldric de Cassà de la Selva. El mural col·lectiu d’alumnes de P5 d’Infantil de l’Escola Minyons d’Urgell de Fondarella ha estat el guanyador de la província de Lleida. El guanyador de la província de Tarragona ha estat la Institució Tarragona Aura, de Reus, amb dibuixos individuals de cada infant de la classe de 1r de Primària.

Cada classe guanyadora s’ha emportat un premi de 500 euros, que s’haurà de destinar a finançar totalment o parcialment una activitat cultural o lúdica per a tota la classe guanyadora del concurs.

Els dibuixos i/o el mural havien d’incloure necessàriament la figura del/la dentista, i havien de versar sobre la higiene o la salut oral. També podrien incloure, de forma opcional, el personatge de la Fada de les Dents, basant-se en el llibre publicat pel COEC.

Així mateix, totes les escoles participants en el concurs rebran cinc exemplars del llibre de La veritable història de la fada de les dents per a la seva biblioteca escolar. L’alumnat de les classes guanyadores rebrà, a més, un exemplar del llibre cadascú.

Escola Miró (Barcelona)

Escola Aldric (Cassà de la Selva, Girona)

Escola Minyons d’Urgell (Fondarella, Lleida)

Institució Tarragona Aura (Reus, Tarragona)

Institució Tarragona Aura (Reus, Tarragona)

Institució Tarragona Aura (Reus, Tarragona)

Institució Tarragona Aura (Reus, Tarragona)

[ALERTA AEMPS] CERTIFICAT DE MARCATGE CE FALSIFICAT

Us adjuntem la nota informativa relacionada amb la detecció d’un certificat de marcatge CE falsificats dirigit al fabricant al fabricant Guanzhou Yueshen Medical Equipment, Xina, per als productes “equips de raigs X i accessoris, d’ultrasons, de quiròfan, d’esterilització i veterinaris, així com productes de laboratori, dentals, de cura infantil i de morgue”, per tal que en tingueu coneixement.

Per resoldre qualsevol dubte sobre el sistema de vigilància de productes sanitaris, us podeu posar en contacte amb el Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departament de Salut per correu electrònic (controlfarmaceutic.salut@gencat.cat) o per telèfon 93 55 66 162.

AFECTACIÓ TEMPORAL ACCESSOS TELEMÀTICS DEL COEC PER AVARIA VODAFONE I RESTABLIMENT DELS SERVEIS

Els informem que degut a una avaria de Vodafone, els serveis telemàtics del COEC s’han vist afectats durant unes hores (des de les 17h del dimecres 17 d’abril, fins les 8h del dijous 18 d’abril), durant les quals no hi ha hagut accés a l’Espai Personal ni al Campus Virtual.

També s’ha vist interromput el servei de correu electrònic del col·legi en aquest interval de temps.

Els serveis ja estan restablerts. Lamentem les molèsties que aquesta incidència externa hagi pogut ocasionar.

Per Sant Jordi el COEC torna a posar a disposició dels col·legiats exemplars de llibre de la Fada de les Dents

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha posat a disposició dels col·legiats i col·legiades exemplars del llibre La veritable història de la fada de les dents perquè els puguin regalar als pacients més petits amb motiu de la diada de Sant Jordi.

Cada col·legiat pot demanar un màxim de 10 exemplars del llibre. Per sol·licitar-los, s’ha d’enviar un correu electrònic amb les dades del col·legiat a l’adreça coec@coec.cat. El col·legiat haurà de passar a recollir-los a la seu del COEC de la seva província.

Amb aquesta acció, el COEC pretén conscienciar de la importància d’inculcar des de la infància els bons hàbits diaris per tenir una bona salut bucodental i, al mateix temps, recalcar la necessitat d’anar al dentista, com a mínim, un cop a l’any.

Així mateix, també es busca fomentar la lectura entre els infants en un dia tan especial com la diada de Sant Jordi i que els més grans siguin conscients de la rellevància de tenir cura de les dents dels nens i les nenes des de ben aviat.

CAMPANYA RENDA: CERTIFICAT QUOTES PAGADES 2023

 

L’AEAT ha iniciat la campanya de Renda 2023, per aquest motiu us facilitem un breu tutorial de com podeu descarregar el vostre Certificat de Quotes Col·legials pagades l’any 2023, des del vostre Espai Personal:

Guia: Certificat Quotes pagades (Espai Personal)

Sempre heu de comprovar les dades del certificat respecte dels rebuts abonats corresponents a l’anualitat.

Si teniu qualsevol divergència amb els rebuts que us consten abonats, podeu adreçar-vos per escrit a coec@coec.cat

Els documents disponibles per a descàrrega des de l’Espai Personal no s’envien per correu electrònic. Si encara no sou usuari de l’Espai Personal, sol·liciteu-ne aquí l’activació

Campanya de la renda 2023: deducció de la quota col·legial i altres aspectes fiscals

Un any més arriba el moment de presentar la declaració de renda. Atès que l’administració és cada vegada més exigent en el compliment de les obligacions, des del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya compartim quatre consells per declarar correctament.

En relació a la quota de col·legiació:

En primer lloc, és important tenir en compte que per exercir com a odontòleg o estomatòleg es requereix la col·legiació obligatòria. Tant si exerceixes la professió per compte d’altri (en una relació laboral) com per compte propi (en una activitat professional), les quotes del col·legi poden ser considerades com a despeses deduïbles en la declaració de l’IRPF. Amb aquests ajustos, el text ha millorat la seva coherència i claredat, facilitant una millor comprensió del contingut.

En el cas que l’activitat es desenvolupi dins d’una relació laboral i la col·legiació sigui obligatòria per a l’exercici de la professió, les quotes pagades als sindicats i col·legis professionals per les seves funcions essencials estaran limitades a 500 euros anuals.

En el cas que l’activitat es desenvolupi com a activitat professional, les quotes col·legials no tindran límit quantitatiu i es podran deduir com a despeses per obtenir el rendiment net de l’activitat, incloses dins del concepte d’altres serveis exteriors. A més, serà possible deduir l’assegurança de responsabilitat civil professional. Tots dos imports es tindran en compte per calcular el rendiment net que servirà per determinar la quota d’autònoms.

Per aplicar aquestes deduccions, no serà necessari presentar factura o certificat del col·legi, ja que el justificant de pagament serà suficient.

En canvi, els col·legiats que no exerceixin la professió ni com a professionals independents ni com a assalariats no podran deduir-se les quotes pagades al col·legi.

En relació amb els professionals autònoms, és important tenir present que les despeses de dietes (com ara àpats o desplaçaments per a reunions amb clients en diferents localitats) són justificables sempre que es disposi de factura, es pugui demostrar la seva necessitat i relació amb els ingressos, i es paguin mitjançant mitjans electrònics com ara targetes bancàries de crèdit o dèbit. Mai s’ha de fer en efectiu, amb un límit màxim de 26,67 euros per dia a escala nacional i 48,08 euros a l’estranger. Aquest import es duplica en cas de pernoctació fora (per exemple, en el cas d’assistir a un congrés).

Respecte al combustible i altres despeses de desplaçament del vehicle, també cal justificar-les amb factura i pagar-les electrònicament. No hi ha una quantitat fixa establerta per a aquestes despeses, sinó que el professional ha de justificar-les basant-se en dades objectives com ara els quilòmetres recorreguts.

Els professionals autònoms i les societats professionals també poden deduir-se les despeses per atencions a clients, fins a un màxim de l’ 1% de la seva facturació anual. Aquestes despeses han de ser justificades amb factura i realitzades mitjançant mitjans de pagament electrònic.

És important tenir present que les retencions de les col·laboracions professionals estan directament relacionades amb el moment en què es cobren o paguen les factures. Això pot provocar discrepàncies entre les factures emeses a finals d’any i les cobrades l’any següent. Per resoldre aquestes discrepàncies, és important aplicar el criteri de caixa. Segons aquest criteri, la retenció no s’aplicarà si la factura no ha estat cobrada. Així, mitjançant el criteri de caixa, podem declarar la factura no en l’any en què es va emetre, sinó en aquell en què es cobra.

Cal tenir present que el pagament de les assegurances sanitàries, conegudes com a mútues mèdiques, permet una deducció de fins a 500 euros anuals. Aquesta deducció s’aplica tant per al titular de l’assegurança com per als membres de la família (cònjuge i fills no emancipats). En el cas dels assalariats, perquè aquesta deducció sigui vàlida, l’assegurança ha de ser contractada per l’empresa, tot i que els beneficiaris siguin el treballador i la seva família.

Continuant amb la declaració de renda:

Tant per autònoms com per assalariats, es manté el límit d’aportació que el treballador pot fer al pla de pensions a 1.500 euros a l’any. A més, es fomenten els plans de pensions empresarials de manera que la quantitat màxima conjunta per a les aportacions o contribucions als sistemes de previsió social serà la menor de les següents quantitats:

a) El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques rebuts individualment durant l’exercici.

b) El límit de contribució inicial és de 1.500 euros. Aquest límit pot augmentar fins a 8.500 euros si aquest increment prové de contribucions empresarials o de les aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social (com ara el pla de pensions, pla de previsió social empresarial, mutualitat de previsió social, etc.).

Quan el treballador contribueix personalment al pla de pensions de l’empresa, el límit pot igualar l’aportació de l’empresa si aquesta supera els 1.500 euros. Si l’aportació empresarial és inferior a 500 euros, el treballador pot multiplicar-la per 2,5. En cas que l’aportació empresarial estigui entre 500 i 1.500 euros, el treballador pot multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 euros.

En situacions en què el treballador guanya més de 60.000 euros, el límit màxim per igualar la contribució empresarial és sempre aplicable.

c) Cal tenir en compte que les quantitats aportades per l’empresa com a resultat d’una decisió presa pel treballador seran considerades com a aportacions d’aquest últim.

d) Es preveu la possibilitat d’aportar 250 euros addicionals per a les aportacions a plans de pensions sectorials, plans de pensions d’ocupació simplificada, i mutualitats de previsió social. Així com també per a aquelles aportacions pròpies a plans de pensions en què el professional o empresari sigui promotor o participant.

 

Aquest 2023, s’ha introduït una nova tarifa d’estalvi en la qual, per quantitats superiors a 300.000 euros, es tributa un 27%.

La deducció per maternitat s’ha millorat i ampliat per als fills menors de 3 anys. Ara ja no és necessari que la mare estigui treballant per poder optar a aquesta deducció. Només cal que hagi cotitzat abans de la baixa per maternitat o, en cas de no complir aquest requisit, que cotitzi un mínim de 30 dies posteriorment.

La col·legiada Johanna Acosta Ibarra, guanyadora de la setena edició de “El cas clínic del COEC”

La setena edició de “El cas clínic del COEC” es va posar en marxa el 23 de gener i hi ha participat 87 col·legiats i col·legiades, 54 dels quals han encertat la resposta i han justificat la seva elecció correctament. La col·legiada Johanna Acosta Ibarra ha estat la guanyadora del llibre “Medicina y Patología Bucal”, del professor José V. Bagán.

En aquesta ocasió, el cas ha estat aportat per la Dra. Helena Viñals, a qui agraïm des del COEC la seva col·laboració. Aquesta edició plantejava el cas d’un pacient de 45 anys que presenta una formació multinodular en mucosa labial inferior esquerra a nivell de premolars inferiors. La lesió és asimptomàtica, d’uns 4 anys d’evolució durant els quals no ha augmentat de mida. Està constituïda per nòduls ferms que es desplacen sobre plànols profunds. No presenta antecedents d’interès. Està prenent un complex polivitamínic i un probiòtic per regular la flora intestinal.

La resposta correcta era que la imatge clínica correspon a un adenoma pleomorf de glàndules salivals accessòries en la mucosa jugal.

Si és una formació exofítica ferma, significa que té cel·lularitat abundant. Si es desplaça vol dir que no infiltra a plànols profunds, la qual cosa és un tret de benignitat. Si la lesió és asimptomàtica, vol dir que no afecta fibres nervioses sensitives. Els anys d’evolució indiquen un procés més aviat crònic i l’aspecte tumoral sense ulceracions i del mateix color que els teixits circumdants pot fer pensar en benignitat.

La lesió es pot tractar de qualsevol neoplàsia benigna de teixit conjuntiu: adipós, muscular, nerviós, fibrós, vascular o glandular. Dins dels tumors de glàndules salivals accessòries el més prevalent és l’adenoma pleomorf.

Les dades dels responsables assistencials de les clíniques dentals ja són públiques al portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya

La informació sobre qui és el professional que actua com a responsable assistencial en una clínica dental ha de ser pública, tal com estableix la llei, per tal de protegir la salut de la ciutadania. La llei que obliga a publicar aquestes dades és el Decret 151/2017, de 17 d’octubre, en què s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre.

Tot i aquest mandat legal vigent des de l’any 2017, no ha sigut fins el mes de desembre de 2023 quan el Departament de Salut ha publicat les dades identificatives dels responsables assistencials de les clíniques dentals autoritzades a Catalunya que consten al Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de Catalunya del Departament de Salut. Aquesta informació tant rellevant ja és, per fi, pública, gràcies a les accions decidides empreses pel president del COEC, el Dr. German Pareja, en els últims mesos. El Dr. Pareja va instar la interposició d’un contenciós administratiu després de no rebre resposta al recurs d’alçada el juliol de 2023 contra el silenci administratiu produït per la manca de resposta al requeriment que per via administrativa s’havia presentat el mes de març de 2023.

Ara ja es poden consultar els Responsables Assistencials que consten de cada centre, així com la resta d’informació identificativa, en els enllaços següents:

 

També s’ha publicat en dades obertes de la Generalitat de Catalunya una visualització en mapa de les dades de les clíniques dentals autoritzades:  https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/5vs3-evz4

 

Amb la informació pública i accessible de qui és el responsable assistencial es garanteix la transparència i la relació oberta amb el pacient, fet que millora enormement la seva confiança i seguretat respecte als tractaments i serveis que es fan a la clínica dental, així com la seva valoració positiva de la professió.

 

El responsable assistencial és el professional que organitza i gestiona l’activitat del centre, un rol diferent de qui fa l’atenció sanitària, que pot ser la mateixa persona o no. Aquesta figura dirigeix l’equip, planifica la consulta, administra els recursos i materials necessaris per al personal, s’encarrega de l’atenció al pacient, es responsabilitza que rebi la informació dels tractaments i signi tota la documentació necessària i vetlla pel compliment dels requisits tècnics, legals i ètics exigits per l’autoritat sanitària aplicables a aquests centres sanitaris, entre d’altres qüestions relacionades amb l’administració i coordinació de la clínica dental. És obligatori comunicar al COEC tant el nomenament com la substitució del Responsable Assistencial des del moment en què es produeixi. Igualment cal comunicar-ho també al Departament de Salut com a organisme competent en aquesta matèria.

Pel què fa a la resta de dades de la clínica dental, qualsevol canvi (alta, baixa, modificació, tancament del centre) s’ha de tramitar telemàticament davant del Departament de Salut: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-de-centres-o-serveis-sanitaris

 

El COEC presenta infografies amb consells d’higiene interdental per al Dia Mundial de la Salut Bucodental

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya ha aprofitat el Dia Mundial de la Salut Bucodental per presentar unes noves infografies amb consells per a la ciutadania sobre com tenir una higiene interdental correcta. Aquestes infografies es difondran a través dels canals de comunicació del COEC perquè tots els ciutadans puguin millorar els seus hàbits d’higiene oral.

Així mateix, aquestes infografies se sumen a tot el material que la col·legiació té al seu abast a l’Espai Personal perquè en pugui fer ús per tal de sumar esforços en la divulgació de la salut oral.

A més, el col·legi ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials amb dades curioses sobre salut bucodental. Seguidament, es mostra quina és la resposta correcta perquè els hàbits d’higiene bucal siguin els adients. Aquestes xifres demostren que hi ha moltes persones que no són coneixedores dels passos correctes a tenir en compte per gaudir d’una bona higiene bucodental.

Aquestes iniciatives segueixen la línia estratègica del COEC per conscienciar la població sobre la importància de mantenir una bona salut bucodental i la necessitat de visitar el dentista almenys una vegada a l’any.

Per al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, el Dia Mundial de la Salut Bucodental és una data clau per recordar a la societat la importància de cuidar la salut oral. Seguint els consells i recomanacions dels professionals, es poden prevenir malalties i gaudir d’un somriure sa i bonic.