Formulari d'inscripció

URGÈNCIES MÈDIQUES EN CLÍNIQUES DENTALS

COEC

Aquest curs està adreçat tant al Col·legiat COEC com al seu equip de treball a la clínica dental (Auxiliars i/o Higienistes). El Col·legiat pot inscriure’s personalment al curs, i alhora actuar com a “Avalador” per al seu personal Auxiliar o Higienista. També pot només actuar d’Avalador d’aquests tercers. En qualsevol cas, la facturació de tots els participants serà exclusivament a nom del Col·legiat COEC que actuï d’Avalador.
Per realitzar el curs d'Urgències Mèdiques, és imprescindible acreditar que l'assistent té coneixements d'RCP (reanimació cardiopulmonar bàsica), aportant en el camp "Justificant" PDF de la titulació cursada en els últims dos anys.
En cas de voler inscriure a més de 8 persones alhora, preguem que abans d'emplenar el formulari, ens contactin a: Mercè Rueda (gestioespais@coec.cat)

Dades del col·legiat COEC / Avalador

No faci servir guions.
NIF: 8 números + lletra

Dades de personal avalat

Avís legal: D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), amb la finalitat de gestionar la meva inscripció a l’activitat objecte del meu interès i poder participar en la mateixa. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d’obligacions legals, l’interès públic i l’interès legítim del COEC. Es podran exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació enviant un correu electrònic a l'adreça coec@coec.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça dpd@coec.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l'interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d’obligacions legals del COEC o habilitació legal. Preguem comuniqui de forma immediata qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb el fi que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment, enviant a coec@coec.cat el document d’actualització de dades personals que trobarà aquí: https://unitia.coec.cat/web/ca/int/publicdocs/