Formulari d'inscripció

URGÈNCIES MÈDIQUES EN CLÍNIQUES DENTALS

COEC

Aquest curs està adreçat tant al Col·legiat COEC com al seu equip de treball a la clínica dental (Auxiliars i/o Higienistes). El Col·legiat pot inscriure’s personalment al curs, i alhora actuar com a “Avalador” per al seu personal Auxiliar o Higienista. També pot només actuar d’Avalador d’aquests tercers. En qualsevol cas, la facturació de tots els participants serà exclusivament a nom del Col·legiat COEC que actuï d’Avalador.
Per realitzar el curs d'Urgències Mèdiques, és imprescindible acreditar que l'assistent té coneixements d'RCP (reanimació cardiopulmonar bàsica), aportant en el camp "Justificant" PDF de la titulació cursada en els últims dos anys.
En cas de voler inscriure a més de 8 persones alhora, preguem que abans d'emplenar el formulari, ens contactin a: Nestor Romero (nromero@coec.cat)

Dades del col·legiat COEC / Avalador

No faci servir guions.
NIF: 8 números + lletra

Dades de personal avalat

Avís legal: D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), amb la finalitat de gestionar la meva inscripció a l’activitat objecte del meu interès i poder participar en la mateixa. La base legal pel tractament d’aquestes dades és el meu consentiment com a interessat i l’interès públic.
He estat informat que podré exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació del tractament enviant un correu electrònic a l’adreça coec@coec.cat, o per escrit presentat a Travessera de Gràcia, 93 – 95 08006 Barcelona. Puc contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça dpd@coec.cat. He estat també informat que com a interessat tinc el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades en el present formulari es conservaran per part del COEC durant el període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el meu consentiment, que tinc dret a retirar en qualsevol moment. No es farà cessió de les dades recollides a excepció que es faci en compliment d’una obligació o un requeriment legal. Se que he de comunicar de forma immediata al COEC qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que he proporcionat, amb la finalitat de què aquests responguin amb veracitat a la meva situació personal en tot moment.