Queixa/Reclamació/Denúncia de Serveis Dentals al COEC

Els camps marcats amb * son obligatoris
I. PERSONA USUÀRIA ( introduïu les vostres dades )
Nom *
1r. Cognom *
2n. Cognom

Tipus Document *
NIF/NIE *
Naixement *
Home Dona

Tipus Via *
Nom via *
Número *
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi Postal *
Visc fora de
l'Estat espanyol
Altres
localitats
Província *
Municipi *
Recuperant municipis...
Localitat

Telèfon *
Adreça electrònica *
II. CLÍNICA ( contra qui reclameu )
Nom comercial de l'establiment *
Nom Responsable Sanitari *
Nº d’Autorització de Registre Sanitari *

Tipus Via *
Nom via *
Número *
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi Postal *
És de fora de
l'Estat espanyol
Altres
localitats
Província *
Municipi *
Recuperant municipis...
Localitat

Empresa o raó social
 »Professional/s contra els quals reclama
Professional(1r) *
NºCol·legiat(1r)
  Professional
NºCol·legiat
Professional
NºCol·legiat
  Professional
NºCol·legiat

Tipus Document
NIF/NIE
 

Telèfon
Adreça electrònica
III. Explicació dels fets
Què ha passat? (resumiu el contingut a un màxim de dotze línies) *
IV. Petició
Què demaneu/denuncieu? (resumiu el contingut a un màxim de deu línies) *
Per tramitar aquesta reclamació és recomanable adjuntar la següent documentació (DNI, HISTÒRIA CLÍNICA, PRESSUPOST REPARADOR, INFORMES D’ALTRES FACULTATIUS, ALTRES).
Podeu enviar la documentació que adjunteu en els següents formats: PDF, Word, ODT, TIF i JPG. La mida dels fitxers no pot superar el 500kb cada un.
·Arxiu 1: DNI
·Arxiu 2: HISTÒRIA CLÍNICA
·Arxiu 3: PRESSUPOST REPARADOR
·Arxiu 4: INFORMES D’ALTRES FACULTATIUS
·Arxiu 5: ALTRES

Màxima mida de fitxer permès: 500Kb

 He llegit i acceptat les condicions de la L.O.P.D.
Totes les dades obtingudes a través d’aquest formulari seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal el titular del qual és el COEC, essent la seva finalitat el registre de reclamacions, queixes i/o denúncies presentades davant d’actuacions dels professionals col•legiats; control de tramitació i resolució de queixes i denúncies; control deontològic i disciplinari de l’exercici professional; gestió i control de tramitació d’expedients; gestió i control de recursos relacionats amb la tramitació d’expedients en via administrativa i jurisdiccional; emissió de certificacions i compliment i execució de resolucions i sentències.

La informació personal recollida dels usuaris registrats s’emmagatzema en la base de dades propietat del COEC, el qual assumeix les mesures de caire tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteix la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de legislació que hi és aplicable. Aquestes dades es tractaran amb la més absoluta confidencialitat, i es preveu únicament la seva cessió a l’Organització Col•legial de l’odontologia i l’estomatologia, l’Administració, els jutjats i tribunals, les comunicacions necessàries a tercers per a la tramitació i execució d’actuacions.
REALITZANT OPERACIONS, UN MOMENT
ERROR EN L´ENTRADA DE LES DADES
···
Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
coec@coec.net
avís legal
Localitzar