Tràmits del Registre de Clíniques Dentals

Actualment, tots els tràmits relacionats amb el Registre de Clíniques Dentals s’han de realitzar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, concretament, al seu Servei d’Ordenació Sanitària, enlloc de fer-ho al COEC.

És a dir, per a informació, tramesa d’expedients i gestions de tramitació referent als tràmits de registre de l’establiment sanitari, que són:

  • alta de clíniques dentals
  • baixa de clíniques dentals
  • canvi de titularitat de la clínica
  • trasllat de la clínica

us heu d’adreçar directament a:

Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
Travessera de les Corts, nº 131-159 – Pavelló Ave Maria
08028, Barcelona
Telèfon: 93 227 29 00
Web: http://salutweb.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/autoritzacions/autoritzacions_administratives_de_centres_sanitaris/

 

Tanmateix, pel què fa al tràmit de nomenament, canvi i/o baixa del responsable assistencial de la clínica dental, al tractar-se aquest obligatòriament d’un Col·legiat/da COEC, sense perjudici de fer la gestió davant del Departament de Salut, també és imprescindible comunicar-ho al COEC, en virtut de l’art. 42 dels Estatuts col·legials. En aquest apartat trobareu més informació sobre com fer aquesta gestió davant del COEC: http://www.coec.cat/ca/espai-collegial/registre-de-cliniques/canvi_responsable_sanitari

Per a totes aquelles qüestions de caire tècnic i aquelles preguntes relacionades amb el registre de clíniques o especificacions de la normativa aplicable a les clíniques dentals, caldrà que els col·legiats s’adrecin al departament de Salut com a competent en aquesta matèria.

Mitjançant la signatura d’un conveni en data 8 de maig de 2001, es va encomanar al COEC la recepció de sol·licituds d’inscripció i la verificació dels requisits mínims establerts a l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 21 de juliol de 1994, per la qual es va crear el registre de clíniques dentals i es va regular el procediment i els requisits que han de complir les clíniques dentals per a la seva inscripció, així com la recepció de les comunicacions d’ampliació o modificació de les clíniques o consultoris dentals. En data 9 de maig de 2018 el COEC va exercir la facultat de desistiment anticipat de l’esmentat conveni i és per això que a partir de l’11 de juliol de 2018 tota la tramitació relativa al Registre de Clíniques Dentals la gestiona el Departament de Salut de forma directa.