EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA DE L’AGENCIA CATALANA DE LA COMPETÈNCIA HA RESOLT SOBRE L’EXPEDIENT PER INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA INSTAT CONTRA EL COEC

El 14 de març de 2013 l’Autoritat Catalana de la Competència (en endavant, ACCO) va iniciar un procés d’investigació de determinades conductes dutes a terme pel COEC que podien ser considerades contraries a la competència i al lliure mercat. El 9 de juliol de 2015, l’ACCO, a la vista de la informació i documentació recopilada, va acordar incoar un expedient sancionador contra el COEC. A requeriment de l’ACCO, el COEC va aportar més documentació i  dades.  Les noves diligencies d’investigació dutes a terme per l’ACCO van dur a aquest organisme a considerar confirmada l’existència d’indicis d’infraccions de la normativa de defensa de la competència.

 

El COEC va presentar, el 26 d’abril de 2016 a l’expedient sancionador tramitat per l’ACCO, un escrit mitjançant el qual va sol·licitar l’inici de les actuacions pertinents per la finalització convencional de l’al·ludit expedient per evitar ser sancionat, la qual cosa va comportar la suspensió provisional de l’expedient sancionador.

 

A resultes de l’anterior, el 20 de maig de 2016, el COEC va presentar a l’ACCO una proposta de compromisos per deixar sense efecte tots els actes duts a terme pel COEC que podien contravenir la normativa sobre defensa de la competència. Així mateix, el COEC es comprometia a difondre el compliment dels compromisos assolits amb l’ACCO a través del web del COEC, de la revista del COEC i per mitjà de correu electrònic adreçat a tots els col·legiats i col·legiades del COEC.

 

Els esmentats compromisos han estat aprovats i declarats vinculants per la Resolució dictada pel Tribunal de Defensa de la Competència de l’ACCO el 4 d’octubre de 2017. S’adjunta enllaç al web del COEC que dona accés al contingut literal i integra de l’esmentada Resolució:

RESOLUCIO ACCO EXP. 54/2013

. El COEC ha donat compliment als compromisos imposats per l’esmentada Resolució. A banda, de la modificació dels Estatuts del COEC (per acord de l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 29 de maig de 2017, DOGC núm. 7409 d’11 de juliol de 2017) i l’aprovació del Codi deontològic del COEC (per acord de l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 29 de maig de 2017 i altres actuacions dutes a terme a tal efecte) i altres actuacions dutes a terme al respecte, el COEC ha adoptat els següents acords en relació als esmentats compromisos:

 

  1. En relació amb la recomanació d’honoraris orientatius: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat de l’art. 9.10 dels Estatuts (publicats al DOGC núm. 5550, de 21-01-2010); l’art. 39.3er del Codi Deontològic (aprovat el 20-06-2005) i la retirada de la seva pàgina web “l’Estudi econòmic per a orientació en matèria d’honoraris professionals”, per contravenir els mateixos el que disposa l’art. 14 de la Llei de Col·legis Professionals i l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència. Per altra banda, ha aprovat i ratificat el compromís de fer difusió de la prohibició dels col·legis professionals quant a la publicació d’honoraris mínims o orientatius i de qualsevol recomanació d’honoraris a través d’Estudis, directrius, normes o regles

 

  1. En relació amb la recomanació col·lectiva relativa a la lliure elecció del protètic dental: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat de l’art. 25.c) del Codi Deontològic (aprovat el 20-06-2005), per contravenir els mateixos el que disposa l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència.  I ha aprovat i ratificat el compromís de promoure la modificació de l’article 34.6 del Estatuts del COEC per tal d’afegir-hi el “dret de lliure elecció de protètic dental per part del pacient”. L’art. 34.6 dels Estatuts, segons declara el TDCC de l’ACCO, s’ha d’interpretar, en tot cas, “en el sentit que el principi de llibertat de prescripció i de tractament del professional s’haurà d’exercir de conformitat amb el principi de llibertat d’elecció del protètic dental per part del pacient”.

 

  1. En relació amb la restricció de l’exercici de la professió: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat l’art. 156.4 dels Estatuts i la modificació de l’apartat de la pàgina web al respecte, suprimint qualsevol referència a la obligació de comunicació i afegint el principi de col·legiació única previst en l’art. 3.3 de la Llei de Col·legis Professionals, per tal de no contravenir el que disposa l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència.

 

  1. En relació amb la publicitat comparativa difosa pel COEC: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat de l’art. 27.4 i la modificació de l’art. 64.c) dels Estatuts (publicats al DOGC núm. 5550, de 21-01-2010) i el Codi de Publicitat Bucodental, per contravenir els mateixos el que disposa l’art. 2.5 de la Llei de Col·legis Professionals i l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència.

 

  1. En relació amb la campanya publicitària NO PIQUIS: ha aprovat i ratificat la declaració de manca de vigència de la campanya NO PIQUIS. Així mateix, ha aprovat i ratificat la supressió del compte de Twitter @nopiquis; qualsevol referència a la campanya NO PIQUIS en el compte de Facebook del COEC; qualssevol enllaç i referència a la campanya NO PIQUIS a la web del COEC i el pòster col·locat a la façana de la seu del COEC a Barcelona. Per altra banda, ha aprovat i ratificat el compromís d’abstenir-se de distribuir el material de la campanya entre els col·legiats.

 

Addicionalment, la Junta de Govern del COEC ha aprovat i ratificat el compromís d’abstenir-se de valorar de forma pública o privada qualsevol forma de publicitat de comercialització de productes o serveis per part dels dentistes i les clíniques dentals, i la preferència d’un determinat model de prestació d’un servei d’un dentista sobre un altre, que incideixi en un possible repartiment de mercat

 

El COEC no pot prohibir la publicitat de tractaments low cost realitzada per algunes clíniques dentals, sempre i quan aquesta s’ajusti a la normativa aplicable. De tota manera, el COEC pot continuar realitzant un control intern de la publicitat de les clíniques a través de l’Observatori de la Publicitat quan sospiti que la mateixa contravé la normativa Estatutària i/o Deontològica del Col·legi. Pels casos en que la publicitat l’hagi emès la persona propietària d’una mercantil no col·legiada, el COEC informarà al Departament de Salut i/o a l’Agència Catalana de Consum, per a que realitzin el pertinent control i per a que preguin les mesures que, en el seu cas, siguin necessàries per evitar la difusió en el mercat de publicitat il·lícita.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn