INSTRUCCIONS EN CAS DE TANCAMENT SOBTAT D’UNA CLÍNICA DENTAL. Adreçat als professionals col·legiats.

QUÈ CAL FER QUAN UN COL•LEGIAT ES TROBA QUE HAN TANCAT LA CLÍNICA ON TREBALLA?

A continuació es fan unes breus recomanacions sobre què es pot fer quan un col·legiat es troba tancada la clínica on treballa, de forma sobtada i sense avís previ:

1)      Fer una foto (de les que surt la data) a la porta de l’empresa amb la persiana tancada. És important fer una foto en la què es vegi el logo i el nom de la clínica.

2)      Anar a posar una denúncia al Jutjat de guàrdia, perquè s’ha trobat la porta tancada a l’inici de la seva jornada laboral i adjunti foto o fotos. És important quedar-se amb còpies de totes les fotos.

3)      Cal tenir present que l’acció legal contra l’acomiadament és de 20 dies hàbils (no compten ni els dissabtes ni els diumenges) i que la reclamació de les quantitats degudes i impagades té un termini de prescripció d’un any. Per tant, els afectats disposen de temps suficient per exercitar accions legals.

4)      És important intentar coordinar-se amb la resta de companys afectats, atès que segurament és millor plantejar una demanda conjunta.

5)      Malauradament, el Col·legi no es pot fer càrrec directament de la defensa dels drets laborals dels col·legiats però pot ajudar a coordinar aquesta defensa i a orientar-la, a través de reunions amb els afectats i a través de l’ Agrupació de Dentistes de Catalunya.

6)      En determinats supòsits, el Col·legi també pot emprendre accions judicials en defensa dels interessos col·lectius de la professió, raó per la qual, es demana a tots els afectats que informin puntualment al Col·legi de totes les accions que emprenguin particularment i facilitin tota la informació i documentació que creguin rellevant.

Es recorda igualment a tots els col·legiats:

  • La importància de verificar que la clínica en la què treballen es troba degudament inscrita als registre de Clíniques i Consultoris dentals del Col·legi.
  • Les obligacions dels responsables sanitaris previstes als nostres Estatuts.
  • L’obligació que té tota clínica dental de prendre totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a protegir les dades personals dels pacients, evitar-ne la destrucció i assegurar-ne l’accés, en els casos autoritzats, també en el supòsit de tancament de clíniques.

En el marc de les competències que estatutàriament correspon exercir al COEC, el present document té caràcter estrictament orientatiu i no substitueix ni condiciona l’assistència jurídica dels lletrats que lliurement escullin els col·legiats del COEC per a la millor defensa dels seus interessos. El COEC no es fa responsable del resultat de les accions que els col·legiats emprenguin en atenció al que precedeix.