PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES GUANYADORES A JUNTES PROVINCIALS DE LLEIDA I GIRONA I DECLARACIÓ DE PRÒRROGA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA DEL COEC

Ahir, dia 26 de febrer de 2018, la Junta Electoral, vàlidament constituïda i actuant com a President el Dr. Antoni Gómez Jiménez i com a Secretari el Dr. Antoni Caro Garcia,  d’acord amb l’article 122 i següents dels Estatuts del COEC, ha examinat la documentació de les candidatures presentades per a cobrir la totalitat dels càrrecs de les Juntes Provincials del COEC.

La Junta Electoral ha declarat:

Per la Junta Provincial de Lleida només s’ha presentat una candidatura, que és la Candidatura encapçalada pel Dr. Joan Carrera i Guiu.

La  indicada candidatura reuneix tots els requisits tant legals com estatutaris per comptar amb els 50 avals vàlids preceptius, d’acord amb el que indica l’article 121 dels estatuts Col·legials.

D’acord amb el que estableix l’article 123 dels Estatus COEC, els integrants d’aquesta candidatura es proclamen directament membres de la Junta Provincial de Lleida del  COEC, sense necessitat d’eleccions.

Per la Junta Provincial de Girona només s’ha presentat una candidatura, que és la Candidatura encapçalada per la Dra. M. Assumpció Casellas Obiols.

La  indicada candidatura reuneix tots els requisits tant legals com estatutaris per comptar amb més dels 50 avals vàlids preceptius, d’acord amb el que indica l’article 121 dels estatuts Col·legials.

D’acord amb el que estableix l’article 123 dels Estatus COEC, els integrants d’aquesta candidatura es proclamen directament membres de la Junta Provincial de Girona del  COEC, sense necessitat d’eleccions.

Per la Junta Provincial de Tarragona només s’ha presentat una candidatura.

La  indicada candidatura no reuneix els requisits legals ni estatutaris per declarar la seva validesa d’acord amb el que indiquen els estatuts Col·legials (117, 122, 106, 107) i així ha estat comunicat a la persona que encapçala l’esmentada candidatura.

La mancança que es constata determina que quedi invalidada tota la candidatura tal i com s’estableix a l’article 122 dels Estatuts del COEC.

Per tant, la Junta Electoral no l’admet com a vàlidament presentada i es declara desert el termini atorgat per a la presentació de candidatures.

En virtut del que estableix l’article 124 dels Estatuts Col·legials la Junta de Govern del COEC ha de prorrogar el seu mandat fins a les noves eleccions, les quals s’hauran de convocar en el termini d’un any, quedant exempts de presentar-se novament aquells càrrecs amb prohibició, incompatibilitat o pèrdua de requisits legals.

Per tot això:

PRIMER.- Es proclama la candidatura encapçalada pel Dr. Joan Carrera Guiu com a candidatura guanyadora a la Junta Provincial de Lleida del COEC:

President: Joan Carrera Guiu (col. 1667)
Vicepresident: Angel Inglán La Rosa (col. 1665)
Secretari: Josep Ma. Farré Pocallet (col. 2501)
Tresorer: Albert Inglan Muixí (col. 3537)
Vocal: Mercedes Gómez Adillón (col. 2739)
Vocal: Enrique Anadón Solé (col. 1272)
Vocal: Daniel Dénia Samper (col. 7076)
Vocal: Alejandro Esmatges Guash (col. 1561)
Vocal: Angel Mairal Nueno (col. 3049)

 SEGON.- Es proclama la candidatura encapçalada per la Dra. M. Assumpció Casellas i Obiols com a candidatura guanyadora a la Junta Provincial de Girona del COEC.

Presidenta: M. Assumpció Casellas Obiols (col. 4120)
Vicepresidenta: Alda Ribas Turon (col. 4875)
Secretària: Marina Roura Oliver (col. 5849)
Tresorera: Elena Dorca García (col. 2398)
Vocal: Ignasi Arcos Palomino (col. 3391)
Vocal: Esteban Bisio Amici (col. 5830)
Vocal: Santiago Cervera Echeverría (col. 2093)
Vocal: Jorgina Estany Castellà (col. 1425)
Vocal: Joan Sabrià Rius (col. 1712)
Vocal: Xavier Chacón Quintana (col. 6843)
Vocal: Montserrat Angelats Culell (col. 5545)
Vocal: Enric Bardalet Casals (col. 4291)
Vocal: Albert Vim Quintana (col. 6208)
Vocal: Anna Hospital Ribas (col. 2181)
Vocal: Tomàs Hereu Grau (col. 2795)
Vocal: M. Pilar Casas  Garcia (col. 1556)

TERCER.- En el termini màxim de cinc dies de la proclamació, o si escau, des de la resolució per part de la Junta Electoral de possibles reclamacions que es puguin plantejar, es constituiran les Juntes Provincials de Lleida i Girona i prendran possessió dels seus càrrecs els membres electes. (article 136 Estatuts COEC).

QUART.- Declarar com a no vàlida l’única candidatura presentada a la Junta Provincial de Tarragona.

CINQUÈ.- Proclamar prorrogada en els seus càrrecs l’actual Junta Provincial de Tarragona.

SISÈ.- Declarar que abans de què transcorri un any la Junta de Govern del COEC convocarà noves eleccions a la Junta Provincial de Tarragona.

SETÈ.- Donar publicitat a aquesta pròrroga de mandat mitjançant la seva inserció al tauler d’anuncis i a la web del COEC d’ acord amb el que disposa  l’article 138  dels  Estatuts  Col·legials.

Barcelona, 27 de febrer de 2018