Noticies
Anar a la pàgina d'Inici

Campanya de Diagnòstic Precoç del Càncer Oral del Consejo de Dentistas, FDE i AECC

El Consejo General de Dentistas de España, la Fundación Dental Española i la Asociación Española Contra el Cáncer han posat en marxa una Campanya de Diagnòstic Precoç del Càncer Oral, que porta per lema “Vigila tu boca, evita el cáncer oral”.

Per una part, la campanya va dirigida al públic general, però també està orientada als dentistes, així com a cirurgians orals i maxil·lofacials, al ser els que ens trobem en la primera línia del diagnòstic i del tractament.

En aquest sentit, s’ha organitzat:

 • Una campanya de vigilància: a través d’una xarxa de dentistes voluntaris, el “Mes de la vigilancia frente al cáncer oral” que es portarà a terme durant tot el mes de novembre. Els dentistes voluntaris que s’inscriguin, es comprometen a realitzar una exploració bucodental gratuïta a aquells pacients que acudeixin a la seva clínica en el marc de la campanya i a remetre’ls a un servei especialitzat, si ho estimen necessari.
 • Un curs online modular acreditat per col·laborar en la formació continuada dels dentistes en la detecció precoç del càncer oral.

Des del COEC us animem a que hi participeu, tant pel què fa a fer el curs online, com a fer-vos voluntaris.

Trobareu tota la informació de la campanya, dates, formularis d’inscripció i formació en aquest enllaç: http://www.canceroral.es/

Les inscripcions del voluntariat ja estan obertes fins el 24 d’octubre.

Instituts Odontològics: eleccions sindicals

Des de l’Agrupació de Dentistes de Catalunya (ADC) es convida a tots els dentistes a  una sessió informativa sobre les eleccions sindicals a l’empresa INSTITUTS ODONTOLÒGICS ASSOCIATS S.L.

La reunió tindrà lloc el proper dimarts 18 de setembre, a les 21.00 hores, a la seu de l’ADC situada a les instal·lacions de Metges de Catalunya a Barcelona (Consell de Cent, 471-475, esc. B, entresol 3ª).

El comitè d’empresa d’INSTITUTS ODONTOLÒGICS ASSOCIATS S.L. estarà format per 13 components que seran escollits en les eleccions sindicals convocades el dia 8 d’octubre de 2018. Tots els treballadors tindran dret a vot i l’empresa facilitarà la participació.

L’ADC vol presentar una candidatura per aconseguir representants en el comitè que defensin els drets, necessitats i interessos dels dentistes  que treballen a les clíniques d’ INSTITUTS ODONTOLÒGICS ASSOCIATS S.L..

Per aquest motiu, us animem a assistir a la sessió informativa en què es tractarà:

 • Qui pot presentar-se a les eleccions? Com s’organitza una candidatura? Calendari?
 • Funcions dels membres del comitè d’empresa
 • Drets dels membres del comitè d’empresa

Per millorar l’organització de la reunió preguem confirmeu la vostra assistència enviant un correu a dentistes@metgesdecatalunya.cat.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES ELECCIONS SINDICALS:

La representació dels treballadors a l’empresa INSTITUTS ODONTOLÒGICS ASSOCIATS S.L. correspon a un comitè d’empresa que estarà format per 13 components donat que el nombre de treballadors es sitúa en el tram de 251 a 500 treballadors amb 328 treballadors contractats laboralment.

Aquests 13 components són escollits en unes d’eleccions sindicals que se celebren cada 4 anys. Les eleccions a l’empresa INSTITUTS ODONTOLÒGICS ASSOCIATS S.L. tindrà lloc el dia 8 d’octubre de 2018 i els treballadors podran votar en urnes distribuïdes en àrees de proximitat i s’inclou la possibilitat d’urnes itinerants per facilitar el vot al centre de treball. Queda establir a quines hores estarà a cada centre de treball.

TEMPS DISPONIBLE PER EXERCIR EL DRET DE VOT

En funció de l’horari laboral del dia 8 d’octubre els treballadors tenen dret a ser lliberats per anar a votar segons el tram de coincidència de l’horari laboral amb el dels col·legis electorals:

– Fins a 2 hores de coincidència; el treballador haurà de votar fora de la seva jornada.

– Més de 2 hores i menys de 4 de coincidència amb l’horari del col·legi electoral; permís retribuït de 2 hores.

– Més de 4 hores i menys de 6 de coincidència; permís retribuït de 3 hores.

– A partir de 6 hores; permís retribuït de 4 hores.

QUI POT PRESENTAR-SE A LES ELECCIONS?

• Els sindicats legalment constituïts o coalicions formades per dos o més d’ells, que hauran de tenir una denominació concreta.

• Els treballadors / es, si està avalada per un nombre de signatures de electors / es del seu mateix centre i col·legi d’almenys el triple de llocs a cobrir. Les dades d’identificació i les firmes que avalen la candidatura s’han d’adjuntar a la candidatura. en general no s’admet que el mateix candidat figuri com a avalador i igualment es considera que cap elector pot donar la seva signatura per a la presentació de diverses candidatures.

Des de l’Agrupació de Dentistes del sindicat Metges de Catalunya volem presentar una candidatura formada per dentistes per a defensar els drets dels dentistes dins l’empresa com a membres del Comité d’Empresa. 

Per a poder tenir una candidatura de dentistes cal que un mínim de 13 dentistes treballadors assalariats a Instituts Odontològics s’inscriguin en la llista electoral de l’Agrupació de Dentistes del sindicat Metges de Catalunya. En la reunió del proper dimarts es vol preparar aquesta candidatura i es demanarà als interessats que signin per formar-ne part. Un treballador només pot formar part d’una candidatura. Si un treballador forma part de més d’una candidatura quedarà exclòs de totes elles.

Amb independència d’aquests representants del comité d’empresa, els treballadors afiliats a un sindicat tenen dret a constituir seccions sindicals dins l’empresa, les quals poden actuar a través dels delegats sindicals. 


FUNCIONS DELS MEMBRES DEL COMITÉ D’EMPRESA

 • Rebre informació per part de l’empresa sobre la situació de la producció i les vendes, així com sobre l’evolució de l’ocupació a l’empresa.
 • Rebre la còpia bàsica dels contractes de treball, la notificació de les pròrrogues o les denúncies corresponents. 
 • Conèixer les dades econòmiques de l’empresa (balanç, compte de resultats, memòria, etc.). 
 • Emetre informe previ en temes com possibles reestructuracions de plantilla, reduccions de jornada, plans de formació professional, establiment de sistemes de primes i incentius, etc. 
 • Vigilar per l’estricte compliment de les normes vigents en matèria laboral, Seguretat Social, ocupació, seguretat i higiene, etc. 
 • Competències en Negociació Col·lectiva. 
 • Designar TRES delegats de prevenció que són els representants amb funcions específiques en aquesta matèria.

GARANTIES QUE S’OTORGUEN  ALS MEMBRES DEL COMITÉ D’EMPRESA

No ser acomiadats o sancionats com a conseqüència del seu exercici com a representant dels treballadors.

Prioritat de permanència a l’empresa o centre de treball respecte als altres treballadors/ores en supòsits de suspensió o extinció per causes econòmiques o tecnològiques.

Expressar lliurement la seva opinió en les matèries concernents a l’esfera de la seva representació.

Obertura d’expedient contradictori en el cas de sancions per faltes greus o molt greus.

Disposar d’un crèdit horari per a l’exercici de les seves funcions de representació de 30 hores. Aquestes hores són hores de treball remunerades que es lliberen per fer l’acció sindical.

Es pot pactar en conveni col·lectiu l’acumulació d’hores en un o diversos dels seus components, sense superar el màxim total, i poden quedar rellevats del treball, sense perjudici de la seva remuneració. Amb caràcter general, les condicions de treball establertes a la normativa laboral, poden haver estat millorades o desenvolupades en els convenis col·lectius.

A més a més, a l’empresa s’haurà d’escollir 3 delegats de prevenció de riscos laborals entre els 13 membres de la Junta que tindran 30 hores lliberades adicionalment per fer les tasques que els correspon.

CONVENI LABORAL

El Comité d’Empresa, segons l’article 87 de l’Estatut dels Treballadors, està legitimat per a negociar un conveni a nivell d’empresa que pot determinar la relació laboral en temes com l’organització i els temps de treball, els permisos, les vacances i les excedències, les condicions de treball, l’estructura salarial i el règim disciplinari.

Us adjuntem link al Conveni de clíniques dentals de La Corunya o el de la Comunitat de Valencia per a què podeu valorar els diferents elements que es poden regir per un conveni d’empresa.

Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS). Obertura del portal web del REPS

Com recordareu, en el seu moment, mitjançant un email de data 17 de maig, el COEC va informar que el Reial Decret 640/2014, de 25 de juliol, va crear el Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS), el qual té com a finalitat la planificació dels recursos humans sanitaris de tot l’Estat i la coordinació de les polítiques sanitàries en matèria de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut. Es pretén que el caràcter públic de determinades dades del registre contribueixi a generar major seguretat i confiança en els professionals del nostre sistema de salut.

La Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat és l’òrgan encarregat de la seva organització i gestió.

En aquell email us vam informar que s’havia creat el Registre de Professionals Sanitaris, dependent del Ministeri de Sanitat i us sol·licitàvem que emplenéssiu determinada informació.

Els Col·legis Professionals estan obligats a informar sobre els seus Col·legiats al REPS, i en paral·lel, les Clíniques Dentals, com a centres sanitaris privats inscrits en el Registre General de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, també estan obligades a comunicar al mateix organisme les dades que per aquest li siguin requerides.

Si el Col·legiat només treballa per compte d’altri, no ha de realitzar cap més tràmit, pel moment, segons ens informa el REPS. Serà el seu ocupador l’encarregat de notificar les seves dades i l’actualització de les mateixes al REPS.  Quan sigui donat d’alta en aquesta aplicació, rebrà una notificació amb les dades aportades confirmant el seu registre.

Tanmateix, si el Col·legiat és titular d’un centre sanitari o exerceix de manera autònoma, els Centres Sanitaris Privats inscrits en el Registre General de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, estan obligats a comunicar les dades dels professionals sanitaris i dels professionals de l’àrea sanitària de formació professional inclosos en els seus registres.

És recomanable abans d’enviar el formulari, que el centre sanitari consulti amb el seu assessor jurídic/laboral per a verificar que les dades relatives al tipus de vincle contractual dels professionals que presten serveis en el centre, principalment els professionals per compte propi (col·laboradors autònoms), s’ajusten a la situació contractual adient.

De manera separada a les accions de recollida d’informació realitzades pels Col·legis Professionals, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social també s’ha dirigit directament als titulars o representants de les clíniques dentals, en els últims mesos, requerint que es donessin d’alta en el REPS a través del Formulari amb caràcter previ a l’obertura del Portal.

Des del Ministeri de Sanitat, recentment han informat que el portal del REPS ja està operatiu; però només per a aquells professionals sanitaris que ja han estat donats d’alta en el registre per part de l’equip del REPS, que encara són pocs, ja que segons indica el Ministeri, el procés d’alta dels professionals està sent lent per l’acumulació de sol·licituds pendents de formalitzar. Conforme es vagi autoritzant l’accés als professionals, contactaran amb ells perquè puguin procedir a iniciar la càrrega de dades en l’aplicació.

Per això, volem informar-vos que, si com a titular d’un centre sanitari o exercent de manera autònoma no haguéssiu sol·licitat encara l’alta al Portal, ho feu el més aviat possible. L’accés es realitza a través del següent link:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/registroEstatal/EntidadesREPS.htm

i per qualsevol informació cal dirigir-se a la següent adreça: reps@mscbs.es

La data límit prevista per a la incorporació de les dades és el 23 de setembre d’enguany i qualsevol modificació posterior que existís, haurà de notificar-se al REPS en un termini de 7 dies.

En el correu electrònic que el REPS va dirigir al seu moment als professionals s’esmentava una adreça de correu electrònic per a l’enviament del formulari d’inscripció (reps@msssi.es), però aquesta adreça ja no és operativa; preguem que prengueu nota de que amb motiu del canvi de denominació del Ministerio de Sanitat, la nova adreça de correu electrònic del REPS és la següent, tal com us hem indicat més amunt: reps@mscbs.es

Us donarem trasllat de qualsevol novetat sobre aquest assumpte que el Ministeri de Sanitat ens pugui indicar en el futur.

[AVÍS] DILLUNS 10 SETEMBRE SEU COEC TANCADA

Els informem que el dilluns 10 de setembre de 2018, la seu del COEC de Travessera de Gràcia 93-95 de Barcelona romandrà tancada.

Preguem disculpin les possibles molèsties.

[Alerta AEMPS] Implant dental RePlant®, nº de catàleg 604313U-Retirada del mercat del lot 108191

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris enviada per l’AEMPS.

En aquesta ocasió, es tracta d’un avís de seguretat sobre l’Implant dental RePlant® 4,3 mm de diàmetre x 13 mm de llarg, plataforma 4,3 mm de diàmetre, nº de catàleg 604313U, nº de lot 108191, que ha sigut retirat del mercat degut a la possibilitat de que contingui una peça que no es correspón amb l’implant indicat en l’etiquetat.

El Fabricant és Implant Direct Sybron Manufacturing LLC, EEUU, i el seu Distribuïdor és Implant Direct Iberia SL (C/ Ramírez de Arellano nº 17-1ª planta, 28043 Madrid).

S’adjunta:
Información de la AEMPS sobre la alerta
Nota de aviso de la empresa

Pacients afectats Idental: històries clíniques

A conseqüència del cessament d’activitat dels centres sanitaris Idental  ubicats a Barcelona, Tarragona i Girona, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’ha fet càrrec de les històries clíniques d’aquests centres per custodiar-les i gestionar les possibles consultes. Ara mateix, la documentació es troba en procés d’identificació i de classificació.

Properament la Generalitat de Catalunya emetrà un comunicat públic amb les indicacions concretes per a l’accés dels pacients a les seves històries clíniques i/o material protèsic.

Mentrestant, si vau rebre tractament en aquests centres, us podeu adreçar a l’Arxiu del Departament de Salut, en aquests telèfons: 93 556 64 80  o   93 556 64 78.

Per a més informació:

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/HC-Idental-Barcelona

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Tancament-iDental

Servei de recollida i tractament de residus sanitaris a les clíniques dentals de Col·legiats COEC

Des d’aquest mes d’agost, ja està en marxa el servei de recollida i tractament de residus sanitaris amb l’empresa SEIACO, amb atenció personalitzada i tarifes exclusives per a Col·legiats COEC.

 

El COEC va signat un conveni amb l’empresa de gestió de residus SEIACO per tal que els col·legiats poguéssin beneficiar-se d’un servei de recollida i tractament dels residus a les seves clíniques dentals amb preus competitius.

El projecte s’inicia l’agost de 2018 amb una primera fase consistent en la posada en marxa del servei de recollida amb envasos en vehicles personalitzats COEC arreu de Catalunya, amb tarifes exclusives. SEIACO oferirà informació i assessorament personalitzat als Col·legiats que  ho demanin en tot el que es refereix a la gestió de residus.

Més endavant, SEIACO anirà desplegant en diferents fases un servei integral de notable valor afegit, ja que aportarà al col·legiat no només avantatges econòmiques, sinó també un servei personalitzat de qualitat: informació durant tot el procés de gestió dels seus residus, eines específiques per la seva Declaració Anual de Residus Industrials (DARI), programació de recollides, servei d’urgències, vehicles i dipòsits personalitzats, etc.

Trobareu la informació sobre tarifes i contacte de SEIACO al vostre Espai Personal – Espai Docs – Avantatges per a Col·legiats (enllaç)

Si encara no heu sol·licitat l’accés a l’Espai Personal, cliqueu aquí per sol·licitar-lo.

[LEGAL] Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) – FAQ’s

Què és el RGPD?

El RGPD o Reglament General de Protecció de Dades és el text de referència Europeu en matèria de protecció de dades, que ve per reforçar i unificar la protecció de les dades de caràcter personal a la Unió Europea.

Aquest reglament ha reemplaçat a la Directiva 95/46/EC sobre la protecció de dades personals.

 

On s’aplica el RGPD? S’aplica a tota Europa?

Si, efectivament, s’aplica a tots els Estats Membres de la UE, si bé els Estats tenen llibertat normativa per promulgar lleis que adaptin la normativa a l’ordenament Estatal.

El Reglament General de Protecció de Dades és aplicable a 28 països membres de la Unió Europea, i a organitzacions i entitats fora de la Unió Europea, quan processin dades de ciutadans d’aquesta.

 

Hi haurà alguna normativa espanyola de desenvolupament?

Malgrat que els reglaments europeus, al contrari que les Directives europees, no requereixen lleis dels Estats per la seva transposició a l’ordenament jurídic nacional, donada la importància d’aquesta normativa. El Congrés dels Diputats està tramitant un projecte de llei en aquests moments (juliol 2018). La llei està previst que sigui aprovada abans de finals de l’any 2018.

 

A qui s’aplica el RGPD?

El RGPD s’aplica a totes les persones i entitats que processen informació personal de residents de la Unió Europea.

Afecta a les clíniques dentals a l’igual que a totes les entitats que tracten dades.

També aplica als professionals que treballen en qualitat d’autònoms sempre que tractin dades personals.

 

Com ha de ser el consentiment?

El consentiment ha de ser concedit a través d’un formulari fàcil d’entendre i d’accedir, en el que s’indiqui la finalitat de les dades. El consentiment ha de ser clar i fàcil de distingir, i ha de ser proporcionat utilitzant un llenguatge clar i planer. A més a més, ha de ser fàcil tant de revocar com de donar.

El consentiment ha de ser lliure, informat, específic i inequívoc. Això suposarà que els clausulats hauran d’informar de manera clara, especificant i detallant les finalitats, no donant lloc a confusions i permetent que l’afectat confirmi expressament la seva voluntat. Deixaran de considerar-se vàlids els consentiments tàcits o textos genèrics on no es dedueixin els usos previstos i no es podrà admetre un consentiment derivat de la inacció o del silenci.

 

Com redactar un missatge de consentiment clar i concís?

El missatge de consentiment ha de ser fàcilment comprensible per a qui estigui facilitant les seves dades. Estan prohibides per normativa pràctiques com les caselles de consentiment preseleccionades i el llenguatge confús o poc clar. És important recordar que el consentiment ha de ser verificable.

 

És obligatori posar mesures preventives en matèria de protecció de dades?

És imprescindible posar en marxa, i poder-ho provar, les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb la finalitat de prevenir tot risc, tot i que ja no és obligatori notificar a la AEPD el tractament de les dades personals.

Això inclou els contracte amb tots els qui hagin de tenir accés a les dades, les polítiques de confidencialitat, la gestió dels riscos, la conservació de les dades, etc.

 

S’ha d’informar si hi ha una fuga de seguretat?

Si. Amb el nou RGPD, en cas de bretxa de seguretat, ja sigui per accident, s’haurà de notificar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en les 72 hores següents de l’incident, per tal que els usuaris puguin prendre les mesures apropiades. La clínica dental haurà de conservar un registre intern dels diferents incidents.

 

És obligatori tenir un Delegat de Protecció de Dades?

A dia d’avui, les clíniques dentals no estan obligades a tenir un delegat de protecció de dades; tanmateix, conforme al projecte de llei espanyol (que està previst que s’aprovi a finals de l’any 2018), donat que es trobarien dins de les entitats que han de guardar històries clíniques, si que tindran aquesta obligació addicional.

 

Què significa la definició expandida del què és la informació personal?

Qualsevol informació que contribueixi o pugui estar relacionada amb la identificació d’un individu serà inclosa dins de la nova definició de dades personals del Reglament General de Protecció de Dades.

Pot ser: des d’un nom, una adreça de correu electrònic, detalls bancaris, publicacions en xarxes socials, informació mèdica, l’adreça IP d’un ordinador, i inclús dades biomètriques i genètiques.

 

El RGPD afecta als correus electrònics i als números de telèfon professionals?

L’adreça d’email d’una persona i el seu número de telèfon (sigui personal o professional) es considera informació personal.

 

Què ha de fer amb les meves llistes de contactes existents?

Es necessita obtenir una autorització nova i explícita, amb un consentiment exprés a partir de l’entrada en vigor del nou RGPD.

 

Quines noves eines de control amb les seves dades posseeixen els ciutadans?

El Reglament introdueix nous elements, com el dret a l’oblit i el dret a la portabilitat, que milloren la capacitat de decisió i control dels ciutadans sobre les dades personals que confien a tercers.

El dret a l’oblit és la conseqüència del dret que tenen els ciutadans a sol·licitar, i obtenir dels responsables, que les dades personals siguin suprimides quan ja no siguin necessàries per a la finalitat amb la que van ser recollides, quan s’hagi retirat el consentiment o quan aquests s’hagin recollit de forma il·lícita.

El dret a la portabilitat implica que l’interessat que hagi proporcionat les seves dades podrà sol·licitar i recuperar-les en un format que li permeti el seu trasllat a un altre responsable. Quan això sigui tècnicament possible, el responsable haurà de transferir les dades directament al nou responsable designat per l’interessat.

 

A quina edat poden els menors prestar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals? Puc tractar les dades d’un pacient menor d’edat?

El Reglament estableix que l’edat en la que els menors poden prestar per si mateixos el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals (per exemple, xarxes socials) és de 16 anys. Tanmateix, permet rebaixar aquesta edat i que cada Estat membre pugui establir la seva pròpia, establint un límit inferior de 13 anys. Per sota d’aquesta edat, és necessari el consentiment de pares o tutors. El consentiment del pacient per si mateix no és vàlid. A Espanya, el límit d’edat passarà dels actuals 14 anys als 13 anys.

 

Què és la responsabilitat activa en el nou sistema de protecció de dades?

Un dels aspectes principals en els que el Reglament basa el nou sistema de protecció de dades és el què es coneix com a Responsabilitat Activa, és a dir, la prevenció per part de les organitzacions respecte a les obligacions que s’imposen amb el tractament de dades, el què suposa que les clíniques dentals han d’adoptar mesures que assegurin i acreditin que estan en condicions de complir amb els principis, drets i garanties que estableix el Reglament.

El què es pretén amb aquest principi és evitar que s’actuï només quan s’hagi produït la infracció, ja que els danys o perjudicis que s’hagin generat seran de molt difícil o impossible solució.

El Reglament es basa en la prevenció, el què es coneix com responsabilitat activa. Per això, les clíniques dentals han d’adoptar mesures que assegurin raonablement que estan en condicions de complir amb els principis, drets i garanties que el Reglament estableix. El Reglament entén que actuar només quan ja s’ha produït una infracció és insuficient com a estratègia, donat que aquesta infracció pot causar danys als interessats que puguin ser molt difícils de compensar o reparar.

Canvia la forma en la que s’ha d’obtenir el consentiment?

La base fonamental per a tractar dades personals és el consentiment. El Reglament demana que el consentiment sigui lliure, informat, específic i inequívoc. Per poder considerar el consentiment com a “inequívoc” es requereix que hi hagi una declaració de l’interessat que indiqui el seu acord. El consentiment no pot deduir-se del silenci o de la inacció dels ciutadans.

El Reglament preveu que el consentiment hagi de ser “explícit” en alguns casos, com pot ser per autoritzar el tractament de dades sensibles, com són els de salut. Es tracta d’un requisit més estricte, ja que el consentiment no podrà entendre’s concedit implícitament. Serà precís que la declaració u acció es refereixin explícitament al consentiment i al tractament en qüestió.

S’ha de tenir en compte que el consentiment ha de ser verificable i que els qui recopilin dades personals han de ser capaços de demostrar que l’afectat va atorgar el seu consentiment. Per això, és important revisar els sistemes de risc del consentiment per tal que sigui possible verificar-ho davant d’una auditoria.

 

S’han de revisar els avisos o clàusules de privacitat?

Amb caràcter general, si. El Reglament preveu que s’incloguin a la informació que es proporciona als interessats una sèrie de qüestions, com explicar la base legal per al tractament de les dades, els períodes de retenció de les mateixes, i que els interessats puguin dirigir les seves reclamacions a les Autoritats de protecció de dades.

 

És convenient contractar una empresa per tal que m’assessori en aquesta matèria?

Llevat que alguna persona que es troba en plantilla de la clínica sigui molt experta en matèria legal i amb nocions també de processament de sistemes i informàtica, és millor contractar una empresa externa especialitzada.

 

Pot el COEC recomanar una empresa especialitzada en protecció de dades que em guiï en l’adaptació al nou RGPD a un preu col·lectiu?

Existeix una gran diversitat de consultories que es dediquen a aquesta matèria i donada la diversitat de les situacions en què es troben els col·legiats del COEC, no és possible aconseguir uns preus globals per a tots els col·legiats. Creiem que no seria correcte donat que no es pot avaluar d’igual manera unes situacions que unes altres.

 

Pot el COEC facilitar un llistat de totes les empreses que realitzen l’adaptació a la normativa?

No. Es tracta d’una informació de la qual no disposem y que a més a més no suposaria cap valor afegit pels col·legiats donar un llistat d’aquestes característiques.

 

Poden els ortodoncistes que treballen de manera externa per a les clíniques dentals treballar amb estudis de pacients (que contenen les seves dades personals) fora de la clínica dental?

Hauran de seguir-se uns protocols estrictes de seguretat degudament reglamentats i les dades no podran sortir de la clínica, o bé, si ho fan, hauran de ser remeses de manera protegida i encriptada.

En els casos en què un dentista tingui llogat un espai o un box en una clínica dental, cadascun dels dentistes que tracti les dades de caràcter personal haurà de seguir els protocols de seguretat que tinguin establerts per escrit els professionals.

Al respecte, els pactes de confidencialitat entre professionals no els eximeix de tenir els seus propis protocols de seguretat.

 

Quin és el millor moment per fer firmar el consentiment exprés a un pacient?

Quan el pacient signa el consentiment informat d’un tractament dental és un bon moment.

 

S’ha de canviar la clàusula informativa en matèria de protecció de dades?

Si, s’ha de canviar per una que reculli les obligacions del nou RGPD. En tots els casos en els que es reflexi fins ara la LOPD, ha de ser substituïda pel nou RGPD amb els requisits que ara s’estableixen.

 

Pot el COEC donar alguna plantilla de documents per donar compliment a la nova normativa?

Cada col·legiat ha de confeccionar les seves pròpies, donat que s’ha de plasmar la realitat verificable dels protocols i mesures de seguretat implantades a la clínica o consulta del professional en concret.

És obligatori crear un protocol d’actuació específic per al tractament de dades personals, tant de pacients com de treballadors?

Si, ha de ser un protocol que reculli totes les possibles interaccions amb les dades de caràcter personal de la clínica dental, especificant totes les accions vinculades a la protecció de dades.

És necessari disposar de claus d’accés diferents per a tots els ordinadors, que es produeixi el bloqueig d’ordinadors sistemàtic i regular, canviant les claus de forma continuada per part de cadascuna de les persones que accedeixin a la informació. Cada usuari ha de tenir un accés propi i diferenciat de la resta de treballadors, determinant també a quin nivell d’accés d’informació poden accedir.

També serà necessari encriptar totes les carpetes que puguin tenir informació de pacients, tant de salut com econòmiques.

 

Obligatorietat i funcions del Delegat de Seguretat (DPO)

En el nou Reglament apareix la obligació de contractar un Delegat de Protecció de Dades (DPO); això és una persona amb coneixements especialitzats en Dret i en la pràctica en matèria de protecció de dades.

Totes les Entitats públiques hauran de comptar amb un DPO i en el sector privat les clíniques dentals que realitzin tractament de dades de categories especials o bé relatives a condemnes o infraccions penals, de forma sistemàtica, habitual i massiva.

El DPO podrà ser un empleat del responsable del tractament o no, però, en tot cas, haurà d’estar en condicions de desenvolupar les seves funcions de forma independent.

 

El RGPD afecta especialment als dentistes?

El RGPD els afecta de ple, ja que el tipus de dades que es tracten són especialment sensibles, les dades de salut.

El Reglament defineix com a dades personals relacionades amb la salut aquelles “relatives a la salut física o mental d’una persona física, inclosa la prestació de serveis d’atenció sanitària, que revelin informació sobre el seu estat de salut” (article 4.15).

En aquesta definició el nou matís és que ara també s’inclouen com a dades de salut la informació o dades relatives a la prestació de serveis d’atenció sanitària que revelin informació sobre l’estat de salut d’una persona.

Per això, per la transcendència que puguin tenir aquest tipus de dades per a la privacitat del interessat, el RGPD atorga a aquest tipus de dades una major protecció, la qual fa que s’hagin d’acomplir una sèrie de condicions addicionals per al seu tractament.

En aquest camp en particular, el RGPD es complementa amb la Llei d’Autonomia del Pacient 41/2002, de 14 de novembre, la qual s’encarrega de regular els drets i les obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.

La informació i la documentació clínica ha d’estar orientada per “la dignitat de la persona humana, el respecte a l’autonomia de la seva voluntat i la seva intimitat”, segons l’article 2 d’aquesta llei.

 

Quina és la informació que els pacients han de rebre per prestar el seu consentiment?

Amb el RGPD augmenta el nivell d’informació que tots els usuaris han de rebre dels responsables del tractament de les seves dades. En aquest sentit, la informació facilitada ha de contenir com a mínim els següents detalls:

 • Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, quan aquest sigui designat.
 • La base jurídica o legitimació per al tractament.
 • El termini o els criteris de conservació de la informació.
 • L’existència de decisions automatitzades o elaboració de perfils.
 • La previsió de transferències a tercers països.
 • El dret a presentar una reclamació davant de l’Agència de Protecció de Dades.

 

 

Quines mesures organitzatives i de seguretat ha d’aplicar la Clínica Dental?

La nova normativa preveu que s’apliquin mesures en funció del risc que puguin incórrer en e tractament de les dades.

Per tant, atenent a això, en el cas del tractament de dades de salut el nivell del risc és enorme, per la qual cosa s’hauran de dissenyar unes mesures organitzatives i de seguretat conforme al citat risc.

 

Què és l’avaluació d’Impacte?

Dins de les mesures de responsabilitat activa exigides pel RGPD es troba l’Avaluació d’Impacte, el concepte de la qual s’introdueix en el seu article 35, essent obligatori per a processaments d’alt risc, en els que s’inclouen les dades de salut.

L’Avaluació d’Impacte ha de realitzar-la la clínica dental responsable del tractament, tot i que ha de comptar amb l’assessorament del Delegat de Protecció de Dades.

L’avaluació d’impacte és una anàlisi del risc l’objectiu de la qual és permetre als responsables del tractament prendre mesures adequades per reduir aquests riscos.

 

Està obligat el dentista a efectuar un registre de les activitats de tractament?

Els responsables i els encarregats estan obligats en els casos de tractaments de dades de salut a mantenir un registre de les activitats de tractament que realitzin.

Aquest registre ha de contenir, almenys, les següents dades:

 • Identificació i dades de contacte del responsable, corresponsable, representant i delegat de protecció de dades.
 • Finalitats del tractament.
 • Descripció de categories d’interessats i dades.
 • Categories de destinataris existents o previstos (inclusivament en tercers països o organitzacions internacionals).
 • Transferències internacionals de dades i documentació de garanties per a transferències de dades internacionals exceptuades sobre base d’interessos legítims imperiosos.

 

Què he de fer davant de la necessitat de comunicació de les dades?

És habitual que les dades es comuniquin entre entitats per al millor tractament del pacient. En aquests casos, l’interessat haurà de tenir constància d’això, ja que serà ell qui permeti aquesta transmissió.

El responsable del fitxer haurà de complir determinats requisits:

 • Definir en un contracte escrit la regulació del tractament de dades per compte d’un tercer.
 • Establir que aquest tercer únicament tractarà les dades conforme a les seves instruccions.
 • Comprovar que les dades no seran utilitzades amb finalitats diferents a les determinades en el contracte, ni seran comunicades a altres persones.
 • El tercer haurà de complir amb les mateixes mesures de seguretat que les que observa el responsable del fitxer.

 

Què succeeix amb les mútues i les companyies d’assegurances?

En el cas particular i excepcional de les mútues i de les companyies d’assegurances, les dades mèdiques poden comunicar-se d’acord a principi de qualitat i únicament per tal de portar a terme l’elaboració de la factura de la despesa sanitària.

Això si, només són els que resultin adequats, pertinents i no excessius per a determinar l’import de dita assistència sanitària i atenent a l’article 24 del RGPD, s’haurà de subscriure un contracte de Destinatari de dades entre l’Assegurador i la Clínica Dental o el professional dentista.

 

Quines són algunes de les recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades aplicables tant a petites clíniques dentals gestionades per un dentista autònom com a grans centres sanitaris?

 

 • Mantenir al dia la relació de fitxers inscrits a l’Agència de Protecció de Dades d’acord al tractament de dades que es realitza.
 • Incloure en impresos i formularis de recollida de dades dels pacients les clàusules informatives i d’obtenció de consentiment corresponent, així com les relatives a possibles cessions de dades.
 • Disposar dels compromisos de confidencialitat dels treballadors degudament signats i portar a terme formació periòdica a la plantilla en aquesta matèria.
 • Tenir la documentació obligatòria (document de seguretat, inventari de suports, relació d’usuaris, etc.) actualitzada per part del personal corresponent.
 • Disposar dels contractes amb els encarregats de tractament i informar al personal de neteja, per exemple, sobre la necessitat de garantir la confidencialitat de les dades.
 • Adoptar les mesures corresponents per a l’emmagatzematge de la documentació en paper (historials clínics) així com la destrucció de la mateixa.
 • Formar al personal d’atenció al públic sobre els drets que poden exercitar els pacients.
 • Portar a terme una auditoria completa del sistema informàtic de gestió dels pacients per a complir amb les prescripcions establertes al RD1720/2007.

Realitzar les auditories biennals obligatòries, així com els controls periòdics corresponents.

[Alerta AEMPS] Implants dentals BEGO Semados SC 3.25 L13. Nº de article: 58163

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS. En aquesta ocasió, es tracta d’un avís de seguretat sobre els Implants dentals BEGO Semados SC 3.25 L13. Nº de article: 58163, al haber estat retirats del mercat, per un error d’etiquetat en l’envàs, que podria donar lloc a l’elecció d’un tamany d’implant incorrecte, podent causar dany al nervi o a una altra estructura anatòmica durant la seva inserció.

A l’etiqueta, enlloc de contenir el text BEGO Semados SC 3.25 L13, figura el text BEGO Semados SC 3.25 113.

El Fabricant és BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, Alemania i el seu Distribuïdor és BEGO Iberia S.L.U., C/ Frederic Mompou 4, 5º 1º, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona.

S’adjunta:

Información AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa

NOVA QUOTA COL·LEGIAL

A partir de l’1 de juliol de 2018 s’ha aplicat una reducció de 2 euros en la quota col·legial, per acord de la darrera assemblea, de 18-06-2018. Pot consultar el detall de les diferents quotes accedint al seu espai personal del COEC (Espai docs).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn