Noticies
Anar a la pàgina d'Inici

Congrés SECIB Bilbao

Del 29 al 31 d’octubre de 2015 tindrà lloc, a Bilbao, el XIII Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Cirurgia Bucal. Llegir complert » 

Segregació de facultatius

Metges de Catalunya (MC) avisa que la divisió dels llicenciats sanitaris en dos grups professionals en una potencial proposta de conveni col·lectiu de la xarxa concertada vulneraria el principi d’igualtat, ja que establiria una doble escala salarial per a un mateix lloc de treball.

Llegir notícia:

http://www.metgesdecatalunya.cat/ca/articles/mc-avisa-que-la-divisio-dels-facultatius-de-la-xarxa-concertada-en-dos-grups-professionals-trencaria-el-principi-digualtat

Assistència sanitària transfronterera

S’aprova el RD 81/2014, pel qual s’estableixen les normes per garantir l’assistència sanitària transfronterera.

Assistència sanitària transfronterera

En l’últim Consell de Ministres s’aprova el Reial decret 81/2014, pel qual s’estableixen normes per garantir l’assistència sanitària transfronterera i es modifica el Reial decret 1718/2010, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació. Mitjançant aquest reial decret s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2011/24/UE, de 9 de març de 2011, relativa a l’aplicació dels drets dels pacients a l’assistència sanitària transfronterera.

Llegir complert » 

Actuacions de la Comissió Deontològica en l’àmbit de la publicitat

Us informem que en el marc de les actuacions encomanades per la Junta de Govern a la Comissió Deontològica del COEC, per millorar la informació i publicitat de les clíniques dentals s’està revisant al·leatòriament la informació que consta en els webs d’algunes clíniques dentals, informació que també es considerada com a publicitat d’acord a la normativa vigent.

Podeu rebre un correu electrònic de dita comissió, a través dels correus electrònics que apareixen en el web visitat, sol·licitant les dades que es detallen a continuació:

  • El nom de la clínica i el número de registre que consta com a Registre Sanitari
  • El nom del Responsable Sanitari i la titulació que ostenta

Recordem que a tota publicitat el número de Registre ha de constar de la següent manera:

“clínica dental registrada en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya”, o be ha de dir : “clínica dental autoritzada pel Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya”

Reforma Fiscal 2015

Recentment, el Govern espanyol ha publicat moltes modificacions en matèria fiscal (BOE 28-11-2014), que afecten principalment la llei de l’IRPF, la llei de l’Impost de Societats i la llei de l’IVA. Llegir complert » 

Aclariment sobre la nova tributació per IVA d’alguns productes sanitaris

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya vol aclarir que, des de l’1 de gener de 2015, amb l’entrada en vigor de la Llei 28/2014, són d’especial rellevància per a la professió les següents modificacions en l’aplicació dels tipus impositius de l’IVA als medicaments i productes sanitaris:

Passen del 4% al 21%

– Les substàncies medicinals i els principis actius dels medicaments per a ús humà, així com els productes intermedis per a la fabricació d’aquests medicaments.

Passen del 10% al 21%

– Els equips mèdics, aparells, productes sanitaris i d’altre instrumental, d’ús mèdic i hospitalari.

Mantenen la tributació al 10%

– Els productes sanitaris per a ús personal i exclusiu de persones amb deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, objectivament dissenyats per alleujar o tractar aquestes deficiències.
– Les pròtesis, ortesis i implants interns (excepte per a persones amb discapacitat en què continuarà sent d’aplicació el tipus del 4%).
– Els productes farmacèutics susceptibles d’ús directe pel consumidor final (graeixos benes i anàlegs).

Mantenen la tributació al 4%

– Els medicaments d’ús humà, les fórmules galèniques, magistrals i preparats oficinals.
– Les pròtesis, ortesis i implants interns per a persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33%

Es manté l’exempció dels serveis de dentistes i protètics dentals en els termes següents: article 20.u 5è “Las prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de sus respectivas profesiones por estomatólogos, odontólogos, mecánicos dentistas y protésicos dentales, así como la entrega, reparación y colocación de prótesis dentales y ortopedias maxilares realizadas por los mismos, cualquiera que sea la persona a cuyo cargo se realicen dichas operaciones.”

Pel que fa a aquesta nova tributació per IVA, s’està rebent informació més detallada procedent del sector dental que s’exposa a continuació:

Es considera que la pujada de l’IVA al 21% afectarà aquells productes dentals que, una vegada l’odontòleg n’hagi fet ús, no romanguin a la boca del pacient. Per exemple:

Aparells dentals: motors d’endodòncia, contraangles, làmpada de fotocurat, peces de mà, turbines…
Material de rebuig: bates, draps, guants, xeringues, aspiradors, rotllos d’esterilització…
Instrumental d’odontologia: freses, fòrceps, pinces, miralls…
Materials de profilaxi: impressió dental, desinfecció, radiografia…

D’altra banda, els productes dentals als quals s’aplica el tipus d’IVA reduït (10%) són aquells que romanen a la boca després que l’odontòleg n’hagi fet ús, com per exemple:

Adhesius i ciments
Compòsits
Puntes de gutaperxa
Implants dentals…

Guia DIP

Per iniciativa del Col·legi de Madrid (COEM) i amb el seu suport per difondre-ho a través del nostre web COEC, s’ha impulsat una nova guia del Departament Internacional Professional (DIP)  Llegir complert » 

Resultats de l’enquesta als col·legiats sobre l’idioma dels mailings

COEC Enquesta

Resultats primera enquesta via SurveyMonkey

Els resultats de la primera enquesta realitzada mitjançant el programa SurveyMonkey sobre l’idioma dels mailings del COEC

Informació sobre publicitat

La Comissió de Publicitat ha elaborat un document per aclarir alguns conceptes sobre la publicitat dental. Llegir complert » 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn