Noticies
Anar a la pàgina d'Inici

COMUNICAT DEL COEC EN RESPOSTA A L’ESTUDI PUBLICAT PER FACUA

COMUNICAT DEL COEC EN RESPOSTA A L’ESTUDI PUBLICAT PER FACUA

Recentment, FACUA-Consumidores en Acción ha publicat un estudi sobre preus de tractaments dentals. El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, per la gran confusió que això està generant en els pacients, vol MANIFESTAR:

 • L’elaboració de l’estudi és poc rigorosa i temerària, ja que no s’han tingut en compte dades com la qualitat dels tractaments, les queixes o denúncies dels pacients, el temps que han utilitzat els odontòlegs per dur a terme la prestació del servei o la forma com els professionals que presten el servei estan contractats a les diferents clíniques dentals.
 • Entenem que és un estudi on es comparen els diferents preus que ofereixen els centres odontològics per a alguns tipus de tractament i que, per tant, té moltes possibilitats d’incórrer en errors, imprecisions i, sobretot, deconfondre encara més els pacients. 
 • No podem admetre que s’analitzin els serveis dentals en virtut dels capricis del mercat, ja que suposa transmetre als consumidors una percepció erròniaon es valora solament el preu a l’hora de decidir a quina clínica hom vol ser tractat. 
 • En el cas d’algunes clíniques la propietat de les quals és una mercantil on no tots són dentistes o simplement són mediadors de serveis, és obvi que l’únic objectiu és oferir preus molt assequibles per captar el màxim nombre possible de pacients, i d’aquesta manera treure’n un marge molt ampli de benefici posant en risc la salut dels pacients.
 • Els ciutadans es veuran immersos en una confusió que ja estaven patint, i de la qual podem constatar cada dia, a través de les nombroses consultes que rebem. FACUA no té en compte la lluita dels Col·legis Professionals en contra de la publicitat enganyosa, la competència deslleial i l’oblit de les Administracions Públiques per combatre el problema.
 • La normativa sobre competència prohibeix que els Col·legis Professionals orientem en matèria de la fixació de tarifes mínimes. Per tant, és incomprensible la valoració que fa FACUA en relació amb els preus o barems.
 • La pretensió de FACUA és que les Autoritats realizin les inspeccions corresponents, quan la fixació de preus és lliure per imperatiu legal i els Col·legis ni tan sols podem orientar sobre el tema.
 • L’estudi arbitrari de FACUA fa al·lusió a la constatació generalitzada de l’intrusisme professional, i en aquest sentit la nostra obligació és també recodar-los que han de denunciar qualsevol indici davant els jutjats, ja que l’intrusisme és delicte.
 • Per últim suggerir a FACUA, que també té atribuïda la funció d’informar i difondre sobre les obligacions dels pacients, que aquests acudeixin, si més no, una vegada l’any al dentista, incidir en la prevenció -ja que resulta realment econòmic anar al dentista-, i de la importància d’una relació de confiança entre pacient i professional per al bon resultat d’un tractament, tal com s’havia fet sempre.
 • El COEC,  s’adhereix a les manifestacions realitzades pel Consejo General de Dentistas i alhora insta a FACUA perquè ens faciliti les dades concretes sobre l’intrusisme professional a Catalunya -que diuen haven constatat- per tal de procedir a la investigació i denúncia corresponents davant els tribunals competents
COEC

Alerta sanitària AEMPS: Denosumab (Prolia®, Xgeva®)

Segons la informació facilitada per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), Denosumab és un anticòs monoclonal humà (IgG2) que pel seu mecanisme d’acció condueix a la inhibició de la formació, funció i supervivència dels osteoclasts, el que provoca al seu torn una disminució de la resorció òssia en l’os cortical i trabecular.
Actualment hi ha dos medicaments autoritzats a Espanya amb denosumab: Prolia® i Xgeva® (es poden consultar les seves fitxes tècniques en www. Aemps.gob.es):

* Prolia® està indicat per al tractament de l’osteoporosi en dones i en homes amb risc elevat de fractures, i per al tractament de la pèrdua òssia associada amb la supressió hormonal en homes amb càncer de pròstata.

* Xgeva® està indicat per a la prevenció d’esdeveniments relacionats amb l’esquelet (fractura patològica, radioteràpia òssia, compressió de la medul·la espinal o cirurgia òssia) en adults amb metàstasis òssies de tumors sòlids.

L’osteonecrosi mandibular (ONM) és una reacció adversa coneguda per denosumab. Encara que pot aparèixer en pacients que reben denosumab per al tractament de l’osteoporosi, la major part dels casos han tingut lloc en pacients amb càncer.

L’etiologia de la ONM és desconeguda, si bé s’han identificat determinats factors de risc que afavoreixen el seu desenvolupament: tractament previ amb bisfosfonats, edat avançada, higiene bucal deficient, procediments dentals invasius, existència de determinades comorbiditats (p. Ex. Malaltia dental preexistent , anèmia, coagulopatia, infecció), hàbit tabàquic, diagnòstic de càncer amb lesions òssies i determinats tractaments concomitants (p. ex., quimioteràpia, medicaments biològics antiangiogènics, corticosteroides, radioteràpia de cap i coll).

La hipocalcèmia també és un risc conegut per denosumab, ja que en inhibir la resorció òssia dels osteoclasts disminueix l’alliberament del calci dels ossos al torrent circulatori. El risc que aquesta reacció adversa es produeixi augmenta amb el grau d’insuficiència renal del pacient. S’han produït casos d’hipocalcèmia simptomàtica greu, apareixent la majoria durant les primeres setmanes de tractament. Els casos d’hipocalcèmia greu, poden manifestar-se clínicament amb prolongació de l’interval QT de l’electrocardiograma, tetània, convulsions i alteracions de l’estat mental del pacient. Donats els riscos que acaben d’exposar en relació amb denosumab, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) estableix les següents recomanacions dirigides als professionals sanitaris:

1. En relació amb el risc d’osteonecrosi mandibular:
* Abans d’iniciar tractament amb denosumab:
– S’han d’avaluar els factors de risc per al desenvolupament de ONM.
– Es recomana fer una revisió dental i tractament preventiu odontològic apropiat.
* No administrar denosumab a pacients amb patologies dentals o mandibulars actives que requereixen cirurgia, ni a pacients que no s’hagin recuperat després d’una cirurgia maxilofacial prèvia.
* Durant el tractament amb denosumab:
– Evitar en el possible, sotmetre els pacients amb factors de risc a procediments dentals invasius.
– Informar els pacients sobre la importància de mantenir una bona higiene bucal, realitzar revisions dentals periòdiques i comunicar immediatament qualsevol anomalia a la boca (per exemple mobilitat dental, dolor o inflamació).
* Per a aquells pacients que desenvolupin ONM durant el tractament, s’establirà un pla terapèutic individualitzat en estreta col·laboració amb un dentista o cirurgià maxilofacial amb experiència en ONM. Es considerarà a més la pertinència d’interrompre temporalment el tractament amb denosumab fins que la situació es resolgui i es mitiguen, en la mesura del possible, els factors de risc existents.

2. En relació amb el risc de hipocalcèmia:
* Abans d’iniciar tractament amb denosumab, haurà de corregir-la hipercalcèmia preexistent.
* Tots els pacients han de rebre suplements adequats de calci i vitamina D, especialment aquells que presentin insuficiència renal greu o es trobin en diàlisi.
* La monitorització dels nivells de calci ha de realitzar:
Abans d’administrar la dosi inicial de Xgeva®, així com de cada dosi de Prolia®.
-dins de les dues setmanes següents a l’administració de la dosi inicial en tots els pacients tractats amb Xgeva®, així com en aquells tractats amb Prolia® amb risc d’hipocalcèmia (p. Ex. Pacients amb insuficiència renal greu).
– En cas d’aparició de símptomes que facin sospitar hipocalcèmia o en aquells casos on estigui clínicament indicat.

* Indicar als pacients que comuniquin qualsevol símptoma suggestiu d’hipocalcèmia.

Alerta, risc d’osteonecrosi mandibular i calcemia

Descompte en la tarifa de l’aparcament de la seu del COEC (50%)

Els col·legiats i no col·legiats que assisteixen a les activitats que es fan a l’edifici del COEC tenen un descompte especial per estacionar a l’aparcament del 50% sobre el preu final (preu reduït a 1,8€ la primera hora i 1,5€ la resta), independentment de les hores d’estacionament.

OPERATIVA DE FUNCIONAMENT:
Els assistents agafaran un ticket de rotació normal (el ticket que entrega la màquina a la barrera en entrar al pàrquing) i abans de pagar a la caixa automàtica han de passar per la garita de l’aparcament a demanar la targeta de descompte.

Llavors s’haurà de pagar a la caixa automàtica posant primer el ticket de rotació i tot seguit el de descompte (si teniu dubtes demanar ajut al vigilant).

HORARI
De 7:00 a 23:00 hores de dilluns a divendres (fins a les 0:00 hores quan hi hagi una activitat al COEC)
Dissabte: de 8:00 a 16:00 hores

(en les activitats que acaben més tard de l’horari habitual de tancament, el conserge del COEC donarà la tarjeta descompte i obrirà la porta de l’aparcament del carrer -el pagament es farà a caixa directament-)

ATENCIÓ:
Si s’introdueix el ticket de rotació normal, després el de descompte i després per qualsevol raó l’usuari cancel·la l’operació, el caixer automàtic retorna el ticket de rotació normal però el de descompte se’l queda la caixa. Això és inevitable, però sempre que passa, surt un rebut pel caixer que justifica el que ha passat i amb el qual hauran de tornar a demanar-li al vigilant una altra targeta.
Si això passa quan no hi ha el vigilant de l’aparcament (cosa que en principi només podria passar alguns dissabtes), s’haurà de pagar la tarifa completa i guardar el rebut conforme no han pagat amb el descompte per demanar al personal de l’aparcament l’abonament del 50%.

AGOST:
A L’AGOST L’APARCAMENT DE L’EDIFICI DEL COEC ÉS TANCAT

Neix l’Agrupació de Dentistes de Catalunya dins del sindicat Metges de Catalunya

L’objectiu de la interrelació del COEC i Metges de Catalunya es establir un marc de condicions laborals i professionals dels dentistes assalariats de les empreses sanitàries del sector i de les companyies asseguradores. Per aconseguir-ho, es planteja intentar implantar un conveni col·lectiu per a dentistes amb contracte laboral en la pràctica privada alhora que continuar garantint les condicions dels odontòlegs que treballen a la sanitat pública.

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) no pot crear cap sindicat ni cap patronal dins de la seva estructura jurídica. Tot i això sí que el COEC pot promoure entre els seus col·legiats la creació d’estructures d’aquest tipus així com informar-los de les existents. Com a col·lectiu dins la sanitat pública amb una xifra de treballadors molt baixa comparada amb la dels metges, la creació d’un sindicat propi de dentistes no obtindrà mai cap representativitat electoral ni podrà convertir-se en representant dels dentistes en les juntes de personal o comités d’empresa. D’altra banda, la infraestructura, l’experiència i el coneixement que té el sindicat Metges de Catalunya (MC) és una aposta segura on els dentistes que treballen per compte d’altri poden trobar un sindicat de referencia que els doni información i assistència jurídica des del moment en que s’afiliin.

Gràcies a la proposta que va nèixer durant les reunions entre la candidadura d’El Nou COEC, presidida pel Dr.Antoni Gomez, i el Comité Executiu de Metges de Catalunya (MC), aquesta entitat ha decidit incorporar ara a la seva estructura organitzativa una agrupació professional d’odontòlegs i estomatòlegs. Aquesta va ser la proposta que dos delegats dentistes del sindicat van traslladar a la directiva del sindicat abans de les eleccions al COEC i que ara s’ha debatut en el Consell Executiu de Metges de Catalunya per valorar-ne finalment la seva aprovació i constitució, tal com preveuen els Estatuts de MC (article 42). El reglament de l´Agrupació de Dentistes de Catalunya (ADC) va ser aprovat en data 22 de juliol de 2014. L´ADC començarà la seva activitat orgànica a partir de setembre i us convidem des de ja mateix a afiliar-vos a Metges de Catalunya per ser-ne partíceps. Actualment, gairebé un centenar de dentistes són afiliats a Metges de Catalunya i seran membres de l’ADC però volem que aquest xifra augmenti i que els dentistes representin una força pròpia dins de Metges de Catalunya.

La constitució de l’agrupació professional d’odontòlegs i estomatòlegs de Metges de Catalunya ha de contribuir a donar més “visibilitat, rellevància i operativitat” a aquest col·lectiu dins l’organització i alhora ha d’actuar com un “trampolí” per a l’increment de la representativitat dels dentistes als comitès d’empresa i a les juntes de personal.

Pots afiliar-te aquí a Metges de Catalunya com a odontòleg o estomatòleg

Fruït d’aquesta col·laboració el proper  dia 30 de setembre es realitzarà la xerrada “Tipus de contractes laborals: els coneixes? Problemàtica entorn al treballador autònom” al COEC de 20:30 a 22:00 hores (inscripcions aquí) a càrrec de la Sra. Teresa Blasi (Advocada del Col·lectiu Aide) en un acte coorganitzat pel COEC i la Fundació Metges de Metges de Catalunya.

10 RAONS PER AFILIAR-SE COM A DENTISTA A METGES DE CATALUNYA

 1. Capacitat. Metges de Catalunya és l’únic sindicat mèdic amb capacitat negociadora a Catalunya.
 2. Representativitat. Metges de Catalunya és el sindicat mèdic amb major afiliació de l’Estat espanyol i un dels primers d’Europa. A Catalunya som majoritaris.
 3. Experiència. Una història gairebé centenària que avala l’experiència i l’èxit de l’organització.
 4. Responsabilitat. Metges de Catalunya és la veu de molts professionals mèdics i defensa els seus drets professionals i laborals amb compromís de responsabilitat.
 5. Professionalitat. Metges de Catalunya són metges i dentistes i coneixen els problemes dels metges i dentistes. Aquesta proximitat facilita la defensa dels interessos del col•lectiu.
 6. Independència. La llibertat d’acció rau en la independència política i econòmica, i en l’absència de lligams amb els sindicats no mèdics.
 7. Participació. Metges de Catalunya promou la participació de tots els afiliats a través d’una estructura organitzativa descentralitzada en assemblees territorials reforçada per una xarxa de delegats.
 8. Transparència. L’activitat sindical és oberta i transparent. L’organització és sotmet periòdicament a auditories externes que analitzen la gestió econòmica i funcional de MC.
 9. Assessorament. Metges de Catalunya ofereix un assessorament jurídic personalitzat, altament qualificat i especialitzat, capaç de resoldre els conflictes laborals amb l’administració i amb les empreses sanitàries.
 10. Comunicació. Informem sobre l’actualitat sanitària i l’activitat sindical amb diligència i qualitat periodística. Utilitzem canals i mitjans propis per fer de la comunicació un servei i un instrument de cohesió i de difusió institucional.

 

Condicions d’afiliació
La quota d’afiliació a Metges de Catalunya és de 30€ trimestrals que es desgraven el 100% en la declaració de renda.

Canvis en l’organització del Col·legi

La Junta de Govern, va decidir fer canvis en l’estructura dels Recursos Humans del Col·legi per millorar els serveis i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats Llegir complert » 

El món professional pel dret a decidir

Representants d’un centenar de col·legis i associaccions professionals catalanes, entre els quals el COEC, es van aplegar el proppassat 21 de juliol en un acte organitzat per Òmnium Cultural. Llegir complert » 

Sessió informativa: Tipus de contractes laborals: Els coneixes? Problemàtica entorn al treballador autònom

El dia 30 de Setembre just després de la sessió SOPCOEC (Servei d’Orientació Professional) per nous col.legiats/des, tindrà lloc a les 20:30h una xerrada sobre els tipus de contractes laborals organitzat pel COEC i Metges de Catalunya. La inscripció és gratuïta i cal omplir el formulari que trobareu a continuació:

Lloc de realització: Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya Travessera de Gràcia, 93 – 95, Barcelona
Calendari: 30 de Setembre de 2014, de 20:30h a 22:00h
Ponent: Sra. Teresa Blasi (Advocada del Col·lectiu Aide)

Inscripció gratuïta

Si teniu alguna pregunta prèvia a la sessió o algún tema que us agradaria que es parlés, envieu un email a jofaigcoec@coec.cat

INSCRIU-TE AQUÍ:


* Tots el camps son obligatoris

Dentistes catalans guardonats amb el títol Fellow de l’International College of Dentists

Fundat l’any 1928, l’International College of Dentists és la societat científica més antiga de l’Estomatologia i l’Odontologia, que compta amb més membres. Llegir complert » 

S’aprova nou Reial decret llei 8/2014 de mesures urgents per al creixement

En data 5 de juliol de 2014, ha entrat en vigor el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol de 2014, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, competència i l’eficiència, que modifica, en part, la Llei 35/2006 de l’IRPF. Llegir complert » 

Inspeccions de treball a les clíniques dentals

Els inspectors de treball poden presentar-se en qualsevol moment i sense preavís a una clínica dental per dur a terme una inspecció, tot i que s’han d’identificar mitjançant un document oficial expedit per l’Autoritat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  Llegir complert » 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn