Posició del COEC sobre la legalitat de les intervencions mitjançant microfillers i toxina botulínica

EL COEC rep multitud de consultes de col·legiats en relació amb la licitud de l’ús per odontòlegs de microfillers d’àcid hialurònic i injeccions de botox en els llavis. Per donar resposta a les mateixes de manera pública, s’emet aquesta nota de posició.

Referent a aquest punt, ens remetrem a la Llei 10/1986, de 17 de març, sobre odontòlegs i altres professionals relacionats amb la salut dental, la qual en el seu article primer, paràgraf 2on, literalment especifica que:

“Els Odontòlegs tenen capacitat professional per realitzar el conjunt d’activitats de prevenció, diagnòstic i de tractament relatives a les anomalies i malalties de les dents, de la boca, dels maxil·lars i dels teixits annexos”.

Considerant que:
(i) la infiltració de microfillers té caràcter de tractament (amb finalitat estètica, i, si escau, d’alleujar el rerefons psicològic que pogués implicar-li al pacient l’anomalia, deficiència o insatisfacció estètica), i
(ii) els teixits annexos a la boca són part anatòmica de la boca, de la qual constitueixen respectivament les seves parets anteriors i laterals,

És indiscutible que la infiltració en els teixits annexos de la boca de qualsevol medicament o producte sanitari autoritzat legalment per les autoritats sanitàries és atribució i competència dels odontòlegs, sense perjudici que també puguin ser realitzats per metges en unitats de Medicina Cosmètica.

Per tot això, la infiltració dels teixits annexos a la boca amb àcid hialurònic o qualsevol altre microfiller o medicament degudament aprovat per l’autoritat sanitària en matèria de productes sanitaris ha de ser considerada com a atribució i competència dels Llicenciats en Odontologia i dels Metges Especialistes en Estomatologia als centres i serveis sanitaris tals com les Clíniques Dentals o unitats d’estomatologia en les quals un odontòleg o un estomatòleg és responsable de realitzar activitats professionals encaminades a la promoció de la salut bucodental, duent a terme la prevenció, diagnòstic i tractament de les anomalies i malalties de les dents, la boca, els maxil·lars i els teixits annexos en l’individu i en la comunitat, així com la prescripció de medicaments, pròtesis i productes sanitaris en l’àmbit del seu exercici professional, segons el Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, sense perjudici de la possibilitat que sigui realitzada per metges en diferents Centres Sanitaris i en Unitats de Medicina Cosmètica.

Les intervencions o serveis d’infiltració de teixits amb microfillers, tot i que persegueixin únicament una finalitat estètica, tenen un caràcter de “tractament”.

Els teixits annexos a la boca en tant que parets de la boca, són àmbits on tots els dentistes (siguin odontòlegs o estomatòlegs) estan capacitats i habilitats legalment per  realitzar qualsevol servei de diagnòstic, prevenció o tractament. Tot això sense perjudici de l’inexcusable deure d’haver adquirit qualificació o competència en aquest àmbit mitjançant l’oportuna formació (tal com passa amb qualsevol altre tipus de pràctica odontològica).

Per consegüent, la infiltració a la boca i teixits annexos a la mateixa amb qualsevol tipus de microfillers (com seria l’àcid hialurònic), degudament aprovat per l’autoritat sanitària en matèria de productes sanitaris, s’ha de considerar com a atribució dins de les competències dels llicenciats en odontologia.

Pel que fa a la toxina botulínica no està indicada la seva col·locació a la zona  labial. El botox només està indicat, segons l’Agència del Medicament, a la zona interciliar, territori aliè als odontòlegs i als estomatòlegs i sempre per a finalitats estètiques.

Al respecte, incorporem el contingut de la nota informativa de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris titulada «TOXINA BOTULÍNICA (noms comercials BOTOX, DYS PORT, NEUROBLOC, VISTABEL): RISC D’EFECTES ADVERSOS GREUS PER DISSEMINACIÓ DE LA TOXINA» (Ref.: 2007/11, de 6 de juny de 2007) i, a tenor de la qual queda palès que la toxina botulínica és un medicament especial amb riscos greus en cas de disseminació, i que entre les seves indicacions autoritzades no hi ha cap odontològica, ni tampoc estètica fos de l’espai interciliar.

L’esmentada nota informativa també es pot trobar en aquest link:

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2007/julio/docs/informe-mensual_julio-2007.pdf

Toxina botulínica: risc d’efectes adversos greus per disseminació de la toxina.

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha informat als professionals sanitaris sobre noves dades de seguretat en relació amb els medicaments que contenen toxina botulínica i l’aparició de reaccions adverses greus relacionades amb la disseminació de la toxina botulínica a llocs distants del lloc d’administració, concloent el següent:

Els medicaments a base de toxina botulínica només han de ser administrats per metges amb l’experiència suficient, incloent l’ús de l’equip necessari.

Ha d’informar-se als pacients o als seus cuidadors sobre el risc de disseminació de la toxina i advertir-los que sol·licitin assistència mèdica immediatament si apareixen trastorns respiratoris, de la parla o de la deglució.

Les unitats de toxina botulínica no són intercanviables entre els diferents medicaments.

Han de seguir-se les tècniques d’administració recomanades i les instruccions posològiques específiques de cada medicament i indicació (inclosa la recomanació d’usar la dosi mínima eficaç i la d’ajustar-la tenint en compte les necessitats individuals).

A més, es dedueix del full de funcionament dels preparats registrats a base de toxina botulínica que la seva finalitat és únicament estètica; àmbit aliè al dels odontòlegs i estomatòlegs.

Per tant, els odontòlegs i els estomatòlegs no poden infiltrar legalment toxina botulínica a la zona labial.

Solament ho poden fer els metges i a la zona interciliar.

 

Desembre 2017

Assessoria Jurídica
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn