[LABORAL] REGISTRE JORNADA TREBALLADORS

Els informem que, segons el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, es confirma que el registre de jornada dels treballadors serà obligatori a partir del proper 12 de maig. L’obligació del registre de la jornada ja existia per als treballadors a temps parcial (Reial decret llei 16/2013 ), però ara s’estén als treballadors a temps complert.

  • La jornada dels treballadors a temps complet s’ha de registrar diàriament i ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball (és recomanable registrar també la sortida i l’entrada si hi ha torn partit).
  • Mitjançant negociació col·lectiva, acord d’empresa o decisió d’empresa (prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors si n’hi hagués) s’organitzarà o documentarà aquest registre de jornada.
  • Per a registrar diàriament la jornada dels treballadors es poden utilitzar sistemes de control de presència manuals o electrònics (accés per fitxa, codi personal, targeta d’accés, empremta dactilar, etc.).
  • Si el registre de la jornada és manual, la persona treballadores haurà d’anotar cada dia els horaris d’entrada i sortida amb lletra llegible i signar diàriament en aquest document de registre.
  • NO s’han de totalitzar les hores realitzades. Només és un registre horari.
  • Si hi ha hores extraordinàries, sí que s’han de totalitzar les mateixes i lliurar una còpia resum a la persona treballadora.

CONSERVACIÓ DEL REGISTRE

L’empresa ha de conservar els registres de jornada durant un període mínim de quatre anys i han d’estar a la disposició dels treballadors, dels representants legals dels treballadors i de la Inspecció de Treball.

CONSEQÜÈNCIES LEGALS

Sanció per part d’Inspecció de Treball d’una multa econòmica des de 626 € a 1.250 € (en el seu grau mínim) fins a 3.126 € a 6.250 € (en el seu grau màxim). Tot això sense perjudici d’altres conseqüències per reclamació judicial que es poguessin derivar.

Equip AGS Servei COEC per als col·legiats

Per a consultes o aclariments singulars, podeu contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable pels col·legiats – situada en la 4ª planta del Col·legi – trucant al nº directe 93 304 19 20 o mitjançant e-mail a ags.laboral@coec.cat  i concertar una cita si fos necessari.