La “desescalada” en l’activitat del sector sanitari i la seva incidència en l’ERTO per força major parcial.

ANTENCEDENTS.

 

  1. L’art. 22 del Reial decret llei 8/2020, de mesures extraordinàries urgents per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, preveu que “1. Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat a conseqüència del COVID-19, … tindran la consideració de provinents  d’una situació de força major”.

 

  1. Malgrat que el Reial decret 463/2020 que declara l’estat d’alarma estableix la prohibició de tancar establiments mèdics, el propi Ministeri de Sanitat ha indicat que la seva obertura ha de limitar-se a l’assistència a problemes que requereixin d’actuació immediata per qüestions de vital urgència. En aquest sentit l’Ordre SND/232/2020 en la seva resolució vuitena preveu la posada a la disposició de les comunitats autònomes de mitjans i recursos sanitaris d’altres Administracions Públiques i de centres i establiments sanitaris privats.

 

  1. La RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març, dictada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya resol: “Suspendre tota l’activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada”. Situació que s’ha vist confirmada per l’Ordre SND/310/2020, de 31 de març dictada pel Ministeri de Sanitat que va viabilitzar la presentació d’expedients per força major.

 

SITUACIÓ ACTUAL

 

  1. El Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació preveu que “2. Es trobaran en situació de força major parcial derivada del COVID-19, aquelles empreses i entitats que comptin amb un expedient de regulació temporal d’ocupació autoritzada sobre la base de l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, des del moment en el qual les causes reflectides en aquest precepte permetin la recuperació parcial de la seva activitat, fins al 30 de juny de 2020”. I, afegeix, “Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar a les persones treballadores afectades per mesures de regulació temporal d’ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada”.

 

  1. La RESOLUCIÓ SLT/983/2020, de 8 de maig, publicada l’11 de maig de 2020 acorda que “Els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada poden reprendre la seva activitat assistencial de caràcter programat de manera escalonada, d’acord amb el criteri professional i prioritzant l’atenció de les consultes de més rellevància”.

 

CONSEQÜÈNCIES

 

  1. QUANT A L’ERTO, passem a situació de ERTO parcial en el sentit que es va desafectant escalonadament. Entenem que no hi ha justificació per a mantenir el ERTO Total des del moment en què es permet l’activitat. (tret que existeixi una altra causa de força major, per exemple, contagi o acredita falta de EPI’s).

 

  1. QUANT A L’OCUPACIÓ. Diu la norma “les empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar… prevalent els ajustos de reducció de jornada”. De manera que l’aconsellable passa per reincorporar gradualment als treballadors acudint a la reducció de jornada. En la pràctica si tinc dos treballadors que fan el mateix, els recupero als dos a temps parcial en lloc d’un a temps complet.

 

  1. QUANT A LES BONIFICIACIONS (per als ERTOS per força major parcial). Respecte als treballadors que reiniciïn la seva activitat es preveu una exoneració de cotitzacions empresarials relatius a tals treballadors del 85% per al mes de maig  i del 70% per al mes de juny, en cas d’empreses de menys de 50 treballadors, i del 60% per a maig i el 45% per a juny, en el cas d’empreses de 50 o més treballadors. A més, es manté l’exoneració de les cotitzacions relatives als treballadors que segueixen inclosos en el ERTO, si bé amb uns percentatges més reduïts, (60% per al mes de maig i 45% per al mes de juny, en cas d’empreses de menys de 50 treballadors, i 45% per a maig i el 30% per a juny, en el cas d’empreses de 50 o més treballadors). Mitjançant acord del Consell de Ministres es podran prorrogar aquestes exoneracions o estendre-les als ERTOS per causes objectives

 

NOVES OBLIGACIONS DEL CENTRE

 

  1. Amb l’entrada del nou RD-llei ja no n’hi ha prou amb comunicar els treballadors o al SEPE el canvi en l’afectació, sinó que cal comunicar també la situació de força major o parcial a la TGSS per a aplicar les exoneracions.

 

 

Autor: Oleart Advocats
Data: 15 de maig de 2020

Per a més informació:

OFICINA D’ATENCIÓ AL COL·LEGIAT. SERVEI D’ASSESSORIA JURIDICO-LABORAL EXCEPCIONAL PER DENTISTES DAVANT LA SITUACIÓ CAUSADA PEL coronavirus COVID-19

 

Per preguntes addicionals, els col·legiats (convenientment identificats) poden escriure a coec@coec.cat exposant la seva consulta detallada.