Instituts Odontològics: eleccions sindicals

Des de l’Agrupació de Dentistes de Catalunya (ADC) es convida a tots els dentistes a  una sessió informativa sobre les eleccions sindicals a l’empresa INSTITUTS ODONTOLÒGICS ASSOCIATS S.L.

La reunió tindrà lloc el proper dimarts 18 de setembre, a les 21.00 hores, a la seu de l’ADC situada a les instal·lacions de Metges de Catalunya a Barcelona (Consell de Cent, 471-475, esc. B, entresol 3ª).

El comitè d’empresa d’INSTITUTS ODONTOLÒGICS ASSOCIATS S.L. estarà format per 13 components que seran escollits en les eleccions sindicals convocades el dia 8 d’octubre de 2018. Tots els treballadors tindran dret a vot i l’empresa facilitarà la participació.

L’ADC vol presentar una candidatura per aconseguir representants en el comitè que defensin els drets, necessitats i interessos dels dentistes  que treballen a les clíniques d’ INSTITUTS ODONTOLÒGICS ASSOCIATS S.L..

Per aquest motiu, us animem a assistir a la sessió informativa en què es tractarà:

  • Qui pot presentar-se a les eleccions? Com s’organitza una candidatura? Calendari?
  • Funcions dels membres del comitè d’empresa
  • Drets dels membres del comitè d’empresa

Per millorar l’organització de la reunió preguem confirmeu la vostra assistència enviant un correu a dentistes@metgesdecatalunya.cat.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES ELECCIONS SINDICALS:

La representació dels treballadors a l’empresa INSTITUTS ODONTOLÒGICS ASSOCIATS S.L. correspon a un comitè d’empresa que estarà format per 13 components donat que el nombre de treballadors es sitúa en el tram de 251 a 500 treballadors amb 328 treballadors contractats laboralment.

Aquests 13 components són escollits en unes d’eleccions sindicals que se celebren cada 4 anys. Les eleccions a l’empresa INSTITUTS ODONTOLÒGICS ASSOCIATS S.L. tindrà lloc el dia 8 d’octubre de 2018 i els treballadors podran votar en urnes distribuïdes en àrees de proximitat i s’inclou la possibilitat d’urnes itinerants per facilitar el vot al centre de treball. Queda establir a quines hores estarà a cada centre de treball.

TEMPS DISPONIBLE PER EXERCIR EL DRET DE VOT

En funció de l’horari laboral del dia 8 d’octubre els treballadors tenen dret a ser lliberats per anar a votar segons el tram de coincidència de l’horari laboral amb el dels col·legis electorals:

– Fins a 2 hores de coincidència; el treballador haurà de votar fora de la seva jornada.

– Més de 2 hores i menys de 4 de coincidència amb l’horari del col·legi electoral; permís retribuït de 2 hores.

– Més de 4 hores i menys de 6 de coincidència; permís retribuït de 3 hores.

– A partir de 6 hores; permís retribuït de 4 hores.

QUI POT PRESENTAR-SE A LES ELECCIONS?

• Els sindicats legalment constituïts o coalicions formades per dos o més d’ells, que hauran de tenir una denominació concreta.

• Els treballadors / es, si està avalada per un nombre de signatures de electors / es del seu mateix centre i col·legi d’almenys el triple de llocs a cobrir. Les dades d’identificació i les firmes que avalen la candidatura s’han d’adjuntar a la candidatura. en general no s’admet que el mateix candidat figuri com a avalador i igualment es considera que cap elector pot donar la seva signatura per a la presentació de diverses candidatures.

Des de l’Agrupació de Dentistes del sindicat Metges de Catalunya volem presentar una candidatura formada per dentistes per a defensar els drets dels dentistes dins l’empresa com a membres del Comité d’Empresa. 

Per a poder tenir una candidatura de dentistes cal que un mínim de 13 dentistes treballadors assalariats a Instituts Odontològics s’inscriguin en la llista electoral de l’Agrupació de Dentistes del sindicat Metges de Catalunya. En la reunió del proper dimarts es vol preparar aquesta candidatura i es demanarà als interessats que signin per formar-ne part. Un treballador només pot formar part d’una candidatura. Si un treballador forma part de més d’una candidatura quedarà exclòs de totes elles.

Amb independència d’aquests representants del comité d’empresa, els treballadors afiliats a un sindicat tenen dret a constituir seccions sindicals dins l’empresa, les quals poden actuar a través dels delegats sindicals. 


FUNCIONS DELS MEMBRES DEL COMITÉ D’EMPRESA

  • Rebre informació per part de l’empresa sobre la situació de la producció i les vendes, així com sobre l’evolució de l’ocupació a l’empresa.
  • Rebre la còpia bàsica dels contractes de treball, la notificació de les pròrrogues o les denúncies corresponents. 
  • Conèixer les dades econòmiques de l’empresa (balanç, compte de resultats, memòria, etc.). 
  • Emetre informe previ en temes com possibles reestructuracions de plantilla, reduccions de jornada, plans de formació professional, establiment de sistemes de primes i incentius, etc. 
  • Vigilar per l’estricte compliment de les normes vigents en matèria laboral, Seguretat Social, ocupació, seguretat i higiene, etc. 
  • Competències en Negociació Col·lectiva. 
  • Designar TRES delegats de prevenció que són els representants amb funcions específiques en aquesta matèria.

GARANTIES QUE S’OTORGUEN  ALS MEMBRES DEL COMITÉ D’EMPRESA

No ser acomiadats o sancionats com a conseqüència del seu exercici com a representant dels treballadors.

Prioritat de permanència a l’empresa o centre de treball respecte als altres treballadors/ores en supòsits de suspensió o extinció per causes econòmiques o tecnològiques.

Expressar lliurement la seva opinió en les matèries concernents a l’esfera de la seva representació.

Obertura d’expedient contradictori en el cas de sancions per faltes greus o molt greus.

Disposar d’un crèdit horari per a l’exercici de les seves funcions de representació de 30 hores. Aquestes hores són hores de treball remunerades que es lliberen per fer l’acció sindical.

Es pot pactar en conveni col·lectiu l’acumulació d’hores en un o diversos dels seus components, sense superar el màxim total, i poden quedar rellevats del treball, sense perjudici de la seva remuneració. Amb caràcter general, les condicions de treball establertes a la normativa laboral, poden haver estat millorades o desenvolupades en els convenis col·lectius.

A més a més, a l’empresa s’haurà d’escollir 3 delegats de prevenció de riscos laborals entre els 13 membres de la Junta que tindran 30 hores lliberades adicionalment per fer les tasques que els correspon.

CONVENI LABORAL

El Comité d’Empresa, segons l’article 87 de l’Estatut dels Treballadors, està legitimat per a negociar un conveni a nivell d’empresa que pot determinar la relació laboral en temes com l’organització i els temps de treball, els permisos, les vacances i les excedències, les condicions de treball, l’estructura salarial i el règim disciplinari.

Us adjuntem link al Conveni de clíniques dentals de La Corunya o el de la Comunitat de Valencia per a què podeu valorar els diferents elements que es poden regir per un conveni d’empresa.