INDICACIONS EN EL CAS DE TANCAMENT SOBTAT D’UNA CLÍNICA DENTAL. Adreçat a Pacients

Tota aquella persona que ha contractat un tractament en una clínica dental que hagi estat tancada de forma sobtada i que havent pagat la totalitat o una part de l’import del tractament, aquest no s’hagi finalitzat, pot reclamar seguint les següents indicacions:

  1. Guardar tota la documentació de la qual disposi (publicitat, pressupost, contracte, factures, rebuts, història clínica).

 

Si no es compta amb la història clínica, ha de sol·licitar-se a la clínica mitjançant burofax. En el cas de no obtenir resposta a aquesta sol·licitud, es pot exercir els drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per restringir el dret d’accés a dades personals.

 

  1. Si fos possible, realitzar un peritatge per un professional de l’odontologia i presentar una denúncia davant els Jutjats de la seva localitat o davant els Mossos d´Esquadra.

 

  1. En cas que hagi finançat el tractament i tingui un crèdit vinculat, que és aquell que s’entén com a crèdit que serveix exclusivament per finançar un contracte relatiu al subministrament de béns específics o a la prestació de serveis específics:

 

–           Interposar reclamació davant els Serveis, Departaments o Defensors del Client de l’entitat financera amb la qual es tingui el crèdit vinculat. És convenient acompanyar tota la documentació relativa al tractament, així com copia de la denúncia davant els Mossos d´Esquadra o Jutjats.

 

–           En el cas que l’entitat no doni resposta o la mateixa no sigui satisfactòria, presentar una reclamació davant el Banc d’Espanya: Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions C/ Alcalá, 48 28014 Madrid o en les seves sucursals.

 

  1. Si s’ha pagat amb targeta de crèdit, dirigir-se a l’entitat bancària per demanar l’anul·lació del càrrec i el corresponent reemborsament en el seu compte. En cas que es denegui l’anul·lació, es pot presentar reclamació davant la pròpia entitat bancària.

 

  1. Presentar una reclamació davant les autoritats de consum en el cas de vulneració dels drets com a consumidor:

 

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del seu municipi.

Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) de la seva comarca si no hi ha OMIC en el seu municipi.

Agencia Catalana del Consum en defecte d’OMIC i OCIC.

  1. Presentar una reclamació davant les autoritats sanitàries.

 

Data actualització: 18/06/2018