[FISCAL] Campanya de Renda 2017

Us informem que la Campanya de Renda de l’exercici 2017 s’ha iniciat aquest 4 d’abril i finalitzarà el proper 2 juliol. Les declaracions es podran presentar telemàticament des d’aquesta data però per fer-ho presencialment no es podrà fer fins el proper 10 de maig.

La novetat d’aquest d’any és la nova APP que permetrà descarregar l’esborrany i confirmar-lo, però s’haurà de tenir cura perquè confirmar directament aquest esborrany podria suposar deixar d’aplicar-nos algunes deduccions importants així com validar precipitadament les dades de que disposa Hisenda  i que no sempre són correctes. L’Agència Tributària no es fa responsable de la informació de que disposa, deixant ben clar que el responsable de validar-la i si s’escau modificar-la, és el contribuent.

Addicionalment cal remarcar que aquesta APP pot facilitar la presentació d’una renda senzilla però en cap cas aquelles rendes de professionals que perceben ingressos en forma d’activitats econòmiques o disposen de productes financers complexes, entre d’altres casuístiques. És en aquests casos quan es recomana deixar en mans d’un gestor professional la confecció i presentació d’aquesta renda (i si fos el cas de l’Impost de Patrimoni).

PRINCIPALS NOVETATS

  • Els drets de subscripció per la venda d’accions passen a tributar com a guany patrimonial en el moment de la venda.
  • La deducció per inversió en habitatge habitual d’aquells contribuents que encara en tenen dret, es redueix del 16,5% al 15% sempre que es tinguin bases imposables superiors a 30.000€.
  • Els cursos d’empleats pagats per l’empresa i que tinguin relació directa amb l’activitat deixen de tributar com a rendiments del treball. També els cursos no pagats per l’empresa però autoritzats per aquesta perquè els seus empleats hi assisteixin.
  • Desapareix la deducció per inversió en empreses catalanes que cotitzen al MAB.
  • Las pèrdues generades per la fallida del Banco Popular es podran compensar amb els guanys patrimonials o rendiments del capital mobiliari fins a un màxim del 20% durant el present exercici. La resta es podrà compensar durant els propers 4 anys.

 

Equip AGS Servei COEC per als col·legiats
Per a consultes o aclariments singulars, podeu contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable pels col·legiats – situada en la 4ª planta del Col·legi – trucant al nº directe 93 304 19 20 o mitjançant e-mail a ags.laboral@coec.cat  i concertar una cita si fos necessari. Nova pàgina web http://www.agscoec.com