Informació eleccions Junta Provincial de Tarragona

Havent transcorregut el termini establert per a la presentació de candidatures per a les eleccions de la Junta Provincial del COEC a Tarragona, es comunica que no s’hi ha presentat cap candidatura.

Per la qual cosa es declara finalitzat el procés electoral i les eleccions es declaren desertes.

 Es convocaran noves eleccions a la Junta Provincial de Tarragona de conformitat amb l’establert a l’article 124 dels Estatuts Col·legials.

En tant no es declari una nova Junta Provincial, es manté l’actual Junta Provincial de Tarragona amb plenitud de les seves funcions.

 

Barcelona, 20 de febrer de 2019