EL COEC EN DEFENSA DELS SEUS COL·LEGIATS: QUEIXA A L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

El COEC ha interposat una queixa davant de l’Institut Català de la Salut (ICS) en tenir coneixement de que a un dentista col·legiat del COEC se l’ha exclòs d’un procés de selecció per cobrir una vacant de director d’un equip d’atenció primària, considerant l’ICS que no acomplia el requisit de ser un facultatiu.

En aquesta carta, el President del COEC exposa que la categoria de facultatiu engloba també els odontòlegs, no únicament als llicenciat en medicina i cirurgia. En aquest sentit, l’article 1.2 de la Llei 10/1986, sobre odontòlegs i d’altres professionals relacionats amb la salut dental, indica que “els odontòlegs tenen capacitat professional per a realitzar el conjunt d’activitats de prevenció, diagnòstic i tractament relatives a les anomalies i malalties de les dents, de la boca, dels maxil·lars i dels teixits annexos”. També i en relació amb l’article 1.3 de l’esmentada llei “els odontòlegs podran prescriure medicaments, pròtesis i productes sanitaris corresponents a l’àmbit del seu exercici professional”.  Els odontòlegs, com que són facultatius legalment reconeguts, poden prescriure als pacients qualsevol tipus de medicament dintre de l’àmbit del seu exercici professional, així com prevenir, diagnosticar i tractar anòmales i malalties de les dents, de la boca, dels maxil·lars i dels teixits annexos.

El COEC fa constar que no hi ha doncs en aquest sentit cap motiu conegut pel qual s’hagi hagut de retirar la candidatura del dentista col·legiat i sol·licita que sigui readmés en el procés selectiu.

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya té com un dels seus principals objectius vetllar i defensar els interessos professionals dels col·legiats i col·legiades.

Aquí podeu veure la carta adreçada a l’ICS.

 

En data 16 de novembre de 2017 l’ICS va ordenar la suspensió cautelar del procediment.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn