Comunicat: Resultat eleccions a la Junta Provincial de Tarragona del COEC

Us informem que la Junta Electoral de les eleccions a la Junta Provincial de Tarragona del COEC  en sessió de 21 d’octubre del 2019 va prendre els següents acords:

a) Proclamar la candidatura encapçalada per la Doctora MARIA DOLORS CEPERUELO SÁNCHEZ, com a única i d’acord amb el que estableix l’article 123 dels Estatus COEC, es proclama directament membres de la Junta Provincial sense necessitat d’eleccions.

 

La candidatura està formada pels següents membres:

 

Càrrec Nom i Cognoms Col.Num
Presidenta MARIA DOLORS CEPERUELO SÁNCHEZ 5616
Vicepresidenta MERCEDES ARIAS FERNÁNDEZ 2821

 

Secretària SUSANA MARIA PEQUERUL PIQUER 5181
Tresorer JORGE ANTONIO VICENTE MENÉNDEZ 4924
Vocal MARIA ISABEL RAIBAUT IBARZ 7753
Vocal IGNACIO VIVES SANROMÀ 5121
Vocal CRISTINA MARCELA GARAVITO FERNÁNDEZ 4847
Vocal ANA FUERTES ARMENGOL 5863
Vocal NATALIYA OSTAPCHUK 5885
Vocal MARCELA DEL PILAR TACCA FERNÁNDEZ 4724
Vocal LORENA MONTES URIEL 5168

 

b) S’acorda comunicar a la Dra. Ceperuelo la proclamació de la candidatura encapçalada per ella i donar-ne publicitat mitjançant la seva inserció al tauler d’anuncis i a la web del COEC (article 138 dels  Estatuts  Col·legials), als efectes de la presa de possessió en el termini màxim de cinc dies des del dia d’avui.

 

Barcelona, a 21 d’octubre de 2019