Comunicat: Atenció a pacients d’iDental per part de col·legiats COEC

Benvolguts col·legiats i col·legiades,

Els successos que han desembocat en el tancament de les clíniques iDental han provocat un fort rebuig i una gran inquietud en la població. El COEC ha realitzat diverses actuacions per encarar la situació. Ha promogut accions penals contra la clínica i els seus responsables per posar en coneixement dels tribunals de justícia fets que podrien ser constitutius de diversos delictes. Així mateix s’ha reunit amb diverses administracions i institucions a fi de donar resposta a les necessitats dels pacients afectats per aquesta situació. Un número important d’aquests pacients, que han vist interromput el seu tractament, continuen pagant els rebuts que els carrega la financera que ha finançat el cost del tractament. Com a conseqüència d’això és possible que a les seves consultes arribin alguns d’aquest pacients sol·licitant l’emissió d’un informe que acrediti que el tractament pressupostat no s’ha completat i ha quedat inconclús, atès que aquests informes són un element de prova per justificar la interrupció del pagament de les quotes pendents de pagament a la financera. Davant aquesta situació el COEC creu convenient realitzar les següents consideracions:

  1. Qualsevol pacient que sol·liciti a un dentista un examen i diagnòstic té dret a que el professional emeti un informe clínic en el que es descrigui el seu estat bucodental. És molt important que el pacient entengui que aquest document no és un informe pericial sinó un informe de diagnòstic, i és recomanable que així es faci constar també en el propi informe.
  2. Convé recordar que conforme les normes deontològiques de la professió si un professional decideix emetre un informe pericial no pot realitzar cap tractament al pacient. Cal escollir entre una cosa o l’altra. Per contra, l’emissió d’un informe de diagnòstic, és compatible amb la realització al pacient del tractament que pugui necessitar.
  3. Abans de realitzar cap diagnòstic i d’emetre un informe, cal informar al pacient del preu o honoraris professionals pel treball a realitzar. És del tot recomanable que el pressupost consti per escrit i sigui lliurat al pacient, obtenint també per escrit la conformitat del pacient amb el mateix. Si el professional optés per realitzar de manera gratuïta els esmentats treballs per raons altruistes i solidaries, també cal informar-ne amb caràcter previ al pacient, preferentment, de forma escrita.
  4. El COEC ha d’advertir als seus col·legiats i col·legiades que la controvèrsia entre un pacient i iDental pot desembocar en un procediment judicial, en el que pot ser citat el professional per a que comparegui el dia del judici per ratificar l’informe emès i/o declarar en relació a la situació bucodental del pacient.
  5. Per últim, en el cas que un professional opti per assumir algun tractament inconclús, és important adoptar algunes cauteles per evitar que més endavant se’l pugui responsabilitzar dels deficients resultats o efectes adversos derivats del tractament previ a la seva intervenció. A tal efecte, és fonamental documentar de la manera més amplia i precisa la situació bucodental del pacient abans del tractament que es proposa emprendre el nou professional que atén al mateix. El professional ha d’obtenir la conformitat escrita del pacient al corresponent consentiment informat en el que de manera molt clara, precisa i entenedora s’expliqui al pacient el seu diagnòstic present, el tractament que s’aconsella dur a terme i possibles alternatives i els riscos i efectes negatius que els tractaments poden comportar per la seva salut.

El COEC és conscient de la greu i difícil situació que afronten els pacients d’iDental, però correspon a cada professional, amb llibertat i respecte a la legalitat vigent, escollir entre les diverses opcions abans exposades si rep la visita d’algun pacient d’iDental.

Ben cordialment,

Antoni Gómez Jiménez
President

Barcelona, a 21 de juny de 2018

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn