COMUNICACIÓ ALS COL·LEGIATS SOBRE EL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA DE REGLAMENT DEL REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS DEL COEC

Es comunica a tots els col·legiats que en la seva reunió de 24 d’abril de 2019 la Junta de Govern del COEC va acordar Iniciar els tràmits per aprovar el Reglament del Registre de Societats Professionals del COEC.

En el marc d’aquesta tramitació, s’obre a tots els col·legiats un període de informació pública col·legial a fi que els col·legiats tinguin coneixement de la Memòria Justificativa i del text de la proposta de Reglament i formular, en el seu cas, les al·legacions que es considerin oportunes.

Així mateix, el COEC en data d’avui també ha fet una comunicació a tots els col·legiats mitjançant correu electrònic on s’adjuntava la documentació mencionada juntament amb un model orientatiu per a la presentació d’al·legacions en el seu cas. També es pot sol·licitar còpia de tots documents per correu electrònic a coec@coec.cat.

Els col·legiats hauran de presentar les seves Al·legacions, raonades, de forma presencial, a la seu del COEC o en les seves delegacions, en horari d’oficina, signades i indicant clarament els articles o disposicions a les quals van referides. També poden presentar-les per correu electrònic enviat amb signatura electrònica a l’adreça: coec@coec.cat.

El termini per presentar les al·legacions és d’un mes, que finalitzarà el dia 25 de maig de 2019.

Un cop rebudes les al·legacions, la Junta de Govern les analitzarà i, si s’escau, modificarà la proposta de Reglament del Registre de Societats Professionals del COEC  i, tot seguit, convocarà l’Assemblea General Extraordinària que l’haurà d’aprovar, si escau, de forma definitiva.

Barcelona, 25 d’abril de 2019.

Antoni Gómez Jiménez                        Jordi Pejoan Fernandez
President                                                      Secretari