Aprovats per unanimitat els pressupostos per al 2019

El 26 de juny es va celebrar l’assemblea general ordinària. En aquesta ocasió, com que es va dur a votació l’aprovació del reglament intern de societats professionals del COEC, l’assemblea també va tenir el caràcter d’extraordinària. S’hi va avalar per majoria la gestió de la Junta de Govern de l’exercici 2018. També van ser aprovats per majoria els comptes d’ingressos i despeses del passat exercici i per unanimitat el pressupost per al 2019. En aquest apartat es va posar èmfasi en la intenció de continuar amb l’amortització anticipada de la cinquena hipoteca, ja que és la que presenta unes condicions més costoses per a les arques del Col·legi.

Així, al milió d’euros que es va aconseguir amortitzar en l’anterior exercici de 2018, s’hi sumaran 400.000 euros més durant el de 2019, fet que permetrà reduir la quota actual de 10.295,13 euros fins als 6.931,73 que passaran a pagar-se a partir de l’amortització d’aquest any 2019.

A més, en la línia dels últims cinc anys, la Junta de Govern va proposar la reducció de la quota col·legial, en aquesta ocasió, d’un euro, i els presents a l’assemblea ho van aprovar per unanimitat. La reducció es farà efectiva a partir de l’agost.

Prèviament, també es va procedir a l’aprovació de l’acta de l’assemblea anterior, i tot seguit el president del COEC, el Dr. Antoni Gómez, va passar a presentar el seu informe, que va dividir en dues parts. En la primera va mostrar un vídeo a manera de memòria de les activitats dutes a terme pel Col·legi aquest últim any, i que incloïa les accions següents:

Formació continuada

La comissió científica del COEC va dur a terme durant el curs acadèmic 2018-2019 un total d’11 cursos presencials i 9 ponències online que van servir per a la formació de 1.326 col·legiats. A més, es van fer diversos cursos, com ara els de reanimació cardiopulmonar, punció venosa o raigs X. Un altre apartat dins la formació continuada van ser les activitats formatives de salut i protecció social. A l’activitat sobre salut laboral i burn-out s’hi van sumar tres noves activitats: lideratge d’equips sanitaris eficaços i saludables, comunicació, i treball en equip. També es va dur a terme la 10a edició del Barcelona Orthodentic Meeting (BOM), amb més de 200 assistents.

Així mateix, es va informar que continua vigent el conveni amb ESADE. La missió d’aquesta col·laboració és la participació de col·legiats del COEC en un programa CMBA (Corporate Master Business of Administration), amb la finalitat d’ajudar-los a complementar i millorar la formació en aspectes i habilitats que avui dia són clau per al desenvolupament de la seva carrera i que són ben representats pel CMBA.

Clínica Solidària

Es tracta d’un projecte de la Junta de Govern per a l’atenció bucodental gratuïta als més necessitats i impulsat des de fa tres anys en col·laboració amb la Creu Roja i el patrocini de Henry Schein. Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració desinteressada dels membres de la comissió social, comissió delegada de la Junta de Govern i coordinada pel Dr. Ventura Menardia, i dels voluntaris. Aquest any s’ha ampliat amb un nou programa d’atenció a pacients oncològics. Des dels inicis, la Clínica ja ha atès 101 homes i 89 dones remesos per la Creu Roja, i 26 homes i 3 dones en el seu projecte oncològic. En total s’han fet 1.492 tractaments.

 

Salut i protecció social

En aquest apartat es van detallar els diversos programes que ha posat en marxa la Comissió de Salut i Protecció Social. Així, al Programa de Protecció Social (PPS) ja s’han atès 32 persones, tant col·legials com familiars. També 131 col·legiats durant el 2018 s’han pogut beneficiar de l’exempció de quotes per maternitat, malaltia, dependència o atur, i 54 entre gener i maig de 2019.

Pel que fa a la canastreta per al nounat, el 2018 se’n van lliurar 117, i entre gener i maig de 2019, 56 més. Una manera de donar la benvinguda als nous membres de la família.

També es va fer referència al Programa Apolonia, gestionat per la Fundació Galatea, dedicat a l’assistència dels col·legiats del COEC amb trastorns mentals i/o conductes addictives a l’alcohol i/o altres drogues. S’orienta al tractament i la recuperació dels dentistes per garantir-ne el retorn i la integració en l’exercici de la professió en òptimes condicions i, per tant, per vetllar per la bona pràctica clínica.

Aquest apartat de salut i protecció social es completa amb activitats formatives dirigides a la salut del professional. Aquest any s’ha posat en marxa el  programa de protecció social del COEC, que neix amb la voluntat de promoure el benestar i la qualitat de vida dels col·legiats i les seves famílies, especialment davant qualsevol situació vinculada amb problemes de salut o socials que posin en qüestió l’autonomia personal i familiar.

Des del programa es vol oferir una atenció directa i personalitzada. És per aquest motiu que s’ha posat a disposició dels col·legiats una treballadora social per tal que li puguin plantejar qualsevol qüestió o dificultat, per poder trobar una resposta o solució. També pot recomanar les opcions més adients en cada cas d’entre una àmplia oferta de serveis d’alt nivell. Aquestes opcions s’ofereixen en unes condicions preferents per al col·lectiu del COEC i els seus familiars.

 

Transformació digital

Els nous temps exigeixen noves maneres de fer les coses. La transformació digital és un fet inqüestionable, i des del COEC s’ha fet un esforç per ajudar en aquesta transició els col·legiats, però també per fer accessibles tots els seus serveis amb un sol clic. L’Espai Personal ja compta amb 4.133 col·legiats amb accés actiu i s’hi han incorporat noves funcionalitats, com la recepta digital o els consentiments informats.

Pel que fa a l’app del COEC, fins a 392 usuaris ja la tenen instal·lada. Amb aquesta eina es vol facilitar als col·legiats informació rellevant de l’entitat amb un sol clic i proporcionar-los noves funcionalitats tan interessants com la recepta mèdica i el carnet col·legial digital. A través de l’app també es té accés a les notícies del web del COEC i al calendari d’activitats, i es reben notificacions sobre temes d’especial rellevància que es vulguin transmetre des del Col·legi però que no es pengen a la secció de notícies. A més, els usuaris de l’aplicació poden tenir accés a l’Espai Personal, la intranet del Col·legi.

S’ofereixen, a més, minisites, servei del qual s’han aprofitat ja 46 col·legiats. El Pla d’Innovació Tecnològica del COEC, el PIC, en què participen 280 col·legiats, és una altra de les iniciatives que s’han engegat per posar a l’abast dels col·legiats les tecnologies més disruptives. El Club COEC (amb 229 col·legiats registrats), WebTV i COECtv, així com el correu electrònic corporatiu, la borsa d’anuncis en línia i l’accés a la biblioteca digital de la UIC, són altres iniciatives d’aquesta secció.


Activitat institucional

L’any ha estat d’una intensa activitat institucional, amb diverses reunions tant amb el Departament de Salut com amb altres organismes oficials. A més, s’han celebrat 9 plens de la Junta de Govern, on es van prendre 64 acords, i la comissió permanent ho ha fet en 43 ocasions. En aquest últim any, els membres de la Junta de Govern han dedicat gairebé 1.500 hores a reunions tant internes com externes del COEC.

 

Activitats culturals i campanyes públiques

També han tingut un pes important en l’activitat del Col·legi les activitats culturals. Cal destacar així el concurs de dibuix infantil i la campanya de recollida de joguines feta aquest últim Nadal. Al concurs hi van participar 27 nens i nenes, fills i nets de col·legiats, i per cada participant, el COEC va donar un regal a nens i nenes ingressats a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, ​​que es van sumar a les donacions fetes pels col·legiats. També es va explicar la jornada conjunta de les entitats més representatives de l’odontologia de Catalunya per celebrar Santa Apolonia. Les campanyes públiques per conscienciar sobre el càncer oral o la importància dels bons hàbits en higiene dental  entre els més petits a través del llibre La veritable història de la fada de les dents també han tingut una gran importància. Es tracta d’un projecte del COEC que té com a finalitat actuar des de la prevenció en l’àmbit de la salut bucodental infantil, amb el qual es vol ajudar odontòlegs, educadors i pares i mares a explicar a nens i nenes la importància de la cura de les dents des de ben petits i d’una forma entretinguda i propera.

 

Comunicació

Pel que fa a la comunicació, es van posar en marxa dues campanyes. Durant la setmana de Sant Jordi, en el marc de les activitats realitzades per a la promoció de la salut bucodental entre els més petits, es va aconseguir un impacte important també en mitjans de comunicació. Igualment, durant els actes del Dia Europeu Contra el Càncer Oral. En total, l’últim any es van aconseguir 197 impactes en premsa, 137 més que el 2018, fet que va suposar una audiència total de més de 62 milions de persones i una valoració econòmica de gairebé 670.000, amb un increment de 579.000 euros respecte de l’anterior exercici. Aquí el president va voler explicar també que Galènia Comunicació Mèdica és, des de l’abril, la nova agència de comunicació del COEC.

Després del vídeo resum de la memòria, el president va voler agrair a tots els membres de la Junta de Govern, als membres de totes les comissions delegades de la Junta, així com als treballadors del COEC i els voluntaris de la Clínica Solidària, el suport, la implicació i la dedicació que van fer possible tirar endavant tots aquests projectes. A continuació va exposar altres temes rellevants.

Així, es va fer un resum dels diferents assumptes judicials en què està implicat d’una manera o altra el Col·legi, començant sens dubte per un dels que ha tingut més repercussió mediàtica, el recurs contenciós administratiu presentat contra la decisió del ple de l’Ajuntament de Barcelona de posar en marxa un servei de dentista municipal i com s’ha acceptat la mesura cautelar de suspensió d’aquest acord fins que no hi hagi una resolució judicial. Sobre el tancament d’Idental, el president va explicar que la causa continua oberta, però que el Col·legi havia decidit retirar-se com a acusació particular, en entendre que els seus interessos ja eren defensats pel Consell General de Dentistes d’Espanya i per evitar duplicitat de costos. També es va explicar que encara s’està a l’espera del judici oral contra l’exgerent del COEC per apropiació indeguda i falsedat documental. A més, es va explicar que el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya ha resolt un recurs contra el decret de protètics de la Generalitat. En el seu moment, el COEC va demanar que fos declarat il·legal per una possible interpretació expansiva futura que permetés l’actuació dels protètics a la boca dels pacients. Tot i que el TSJ no va considerar oportú declarar il·legal aquest decret, sí que va deixar clar a la sentència que només els dentistes poden fer actuacions d’adequació de les pròtesis a la boca dels pacients, per tant, no hi ha cap dubte que la competència dels protètics no arriba a aquest punt.

A més d’aquests temes, també se’n van tractar d’altres, com ara la fi del conveni per al registre de les clíniques dentals, que obligava el COEC a dur a terme un gran esforç per fer un informe que no era vinculant, ja que la decisió final d’autoritzar l’obertura és competència exclusiva del Departament de Salut. La necessitat d’aclarir quina ha de ser la formació dels dentistes per dur a terme sedació amb òxid nitrós o l’atenció domiciliària també es van explicar durant l’assemblea.

L’últim punt de l’ordre del dia que es va abordar va ser l’aprovació del reglament del registre de societats professionals del COEC. El 25 d’abril es va obrir un període d’informació pública per tal que es poguessin presentar les al·legacions que es consideressin oportunes, però es va tancar el període el 25 de maig sense rebre’n cap. Es va proposar, per tant, l’aprovació del contingut del reglament esmentat, que va ser enviat a tots els col·legiats com a document annex de la convocatòria d’aquesta assemblea, i va ser aprovat finalment per unanimitat.

 

Video presentat en l’Assemblea 2019 de la memòria d’activitat de l’últim any: