[Nota actualització] Amalgames de mercuri

Tal com els col·legiats ja en sou coneixedors, des de l’1 de gener d’enguany és aplicable en tots els Estats membres de la UE el nou Reglament Europeu sobre el Mercuri.

Una de les qüestions que més dubtes ha suscitat entre els nostres col·legiats, al no estar expressament indicat en aquest Reglament, és la relativa a l’obligatorietat que totes les clíniques dentals hagin de tenir decantadors d’amalgama o bé només aquelles que emprin aquest material en els seus tractaments; d’altra banda, en el cas que es duguin a terme aquests tractaments, cal definir si totes les butaques dentals de les clíniques hauran de comptar amb aquest sistema de recollida o seria suficient amb que ho tingués un solament algun d’ells.

Amb aquest motiu, s’ha remés escrit al Secretari General de Sanitat sol·licitant aclariment a aquestes qüestions, tot sol·licitant informació respecte si s’ha establert pel Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les CCAA el Pla d’actuació previst en el Reglament.

El Ministeri ha indicat el següent:

  1. Únicament en el cas que les clíniques dentals realitzin activitats amb amalgames, hauran de tenir obligatòriament separadors d’aquest material. 

Aquesta obligatorietat es refereix tant a la utilització d’amalgames, com a la retirada d’empastaments o extracció de peces dentals que continguin aquest material.

  1. No cal que totes les butaques dentals d’una clínica dental disposin de separadors. Només l’hauran de tenir on es realitzin les activitats amb amalgames dentals indicades anteriorment i en les condicions establertes en l’art. 10.4 del Reglament, que estableix:

Art. 10. Amalgama dental

  1. A partir de l’1 de gener de 2019, els operadors dels gabinets dentals que utilitzin amalgama dental o que retirin empastaments d’amalgama dental o extreguin dents que continguin aquestes amalgames garantiran que els seus gabinets compten amb separadors d’amalgama per retenir i recollir les partícules d’amalgama, incloses les contingudes en l’aigua usada.
    Aquests operadors vetllaran perquè: 
  2. a) els separadors d’amalgama posats en servei a partir de l’1 de gener de 2018 garanteixin un nivell de retenció de, com a mínim, el 95 % de les partícules d’amalgama;
    b) a partir de l’1 de gener de 2021, tots els separadors d’amalgama en ús garanteixin el nivell de retenció especificat en la lletra a). 

Els separadors d’amalgama es mantindran d’acord amb les instruccions del fabricador per garantir el nivell més elevat possible de retenció

  1. Sobre el Pla d’actuació previst en el Reglament, hores d’ara està encara elaborant-se.

 

Trobareu tota la informació sobre els Canvis regulatoris en l’ús de l’amalgama a la UE en aquest enllaç: http://www.coec.cat/ca/noticies/amalgama-dental