Inspeccions de treball a les clíniques dentals

Els inspectors de treball poden presentar-se en qualsevol moment i sense preavís a una clínica dental per dur a terme una inspecció, tot i que s’han d’identificar mitjançant un document oficial expedit per l’Autoritat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Documents que un inspector pot sol·licitar en la inspecció

a)    Llibre de visites.

b)   Rebut dels salaris.

c)    Altes i baixes dels treballadors (odontòlegs i resta del personal).

d)    Justificant que l’empresa està inscrita i paga la Seguretat Social.

e)    Resum d’hores extraordinàries dels treballadors (odontòlegs i resta de personal).

f)     Contractes de treball presentats davant l’Oficina de Treball.

g)    En el cas que hi hagi treballadors estrangers, les autoritzacions de treball i documentació dels treballadors.

h)    Escriptura de constitució de la societat (en el cas que la propietària d’una clínica la tingui una societat).

i)     Document d’associació (a efectes d’accidents de treball).

j)     Justificants d’ajornaments i fraccionaments de pagaments de quotes a la Seguretat Social.

k)    Document acreditatiu de l’IAE.

l)     Documentació relacionada amb la prevenció de riscos laborals: mesures de protecció, material preventiu d’accidents de treball, resultats dels controls de salut, avaluació dels riscos i planificació de l’acció preventiva, una relació sobre els accidents de treball i malalties professionals que hagin tingut una durada de més d’un dia, etc…

Obligacions de l’empresari independentment d’una eventual inspecció

a)    Cotitzar per l’aportació empresarial a la contingència d’atur.

b)   Ingressar les aportacions pròpies i les dels seus treballadors en la seva totalitat.

c)    Proporcionar la documentació i informació que reglamentàriament es determinin a efectes de reconeixement, suspensió, extinció o represa del dret a les prestacions.

d)    Entregar al treballador el certificat d’empresa, en el temps i forma que reglamentàriament es determinin.

e)    Abonar a l’entitat gestora competent les prestacions satisfetes per aquesta als treballadors quan l’Empresa hagi estat declarada responsable de la prestació per haver incomplert les seves obligacions en matèria d’afiliació, alta o cotització.

f)     Procedir, si escau, al pagament delegat de les prestacions per atur.

g)    Comunicar, amb caràcter previ a que es produeixin, les variacions realitzades en el calendari, o en l’horari inicialment previst per a cadascun dels treballadors afectats, en els supòsits d’aplicació de mesures de suspensió de contractes o de reducció de jornada previstos en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors.

Infraccions – sancions

La quantia de les sancions consistents en multa pecuniària dependrà de la matèria en què s’hagi produït la infracció, de la seva gravetat i de la presència de determinades circumstàncies que permeten graduar la sanció en els seus trams mínim, mitjà o màxim. En cas de reincidència, les multes poden incrementar-se substancialment.

– Prevenció de riscos laborals

Lleus

En el seu grau mínim, de 40 a 405 euros.

En el seu grau mitjà, de 406 a 815 euros.

En el seu grau màxim, de 816 a 2.045 euros.

Greus

En el seu grau mínim, de 2.046 a 8.195 euros.

En el seu grau mitjà, de 8.196 a 20.490 euros.

En el seu grau màxim, de 20.491 a 40.985 euros.

Molt greus

En el seu grau mínim, de 40.986 a 163.955 euros.

En el seu grau mitjà, de 163.956 a 409.890 euros.

En el seu grau màxim, de 409.891 a 819.780 euros.

– Relacions laborals i treball, Seguretat Social, emigració, moviments migratoris i treball d’estrangers, i obstrucció a l’actuació inspectora:

Lleus

En el seu grau mínim, de 60 a 125 euros.

En el seu grau mitjà, de 126 a 310 euros.

En el seu grau màxim, de 311 a 625 euros.

Greus

En el seu grau mínim, de 626 a 1.250 euros.

En el seu grau mitjà, de 1.251 a 3.125 euros.

En el seu grau màxim, de 3.126 a 6.250 euros.

Molt greus

En el seu grau mínim, de 6.251 a 25.000 euros.

En el seu grau mitjà, de 25.001 a 100.005 euros.

En el seu grau màxim, de 100.006 a 187.515 euros.

– La infracció molt greu per donar ocupació com a treballadors a beneficiaris o sol·licitants de pensions o d’altres prestacions periòdiques de la SS, incompatibles amb el treball per compte d’altri, sense alta a la Seguretat Social amb caràcter previ a iniciar l’activitat:

En el seu grau mínim, de 10.001 a 25.000 euros.

En el seu grau mitjà, de 25.001 a 100.005 euros.

En el seu grau màxim, de 100.006 a 187.515 euros.

No obstant, quan en una inspecció es detecten diferents infraccions de les previstes en els dos punts anteriors, la sanció que, si escau, es proposi per a cadascuna d’elles, s’incrementarà en:

.  Un 20% en cada infracció quan se tracti de dos treballadors, beneficiaris o sol·licitants.

.  Un 30% en cada infracció quan es tracti de tres treballadors, beneficiaris o sol·licitants.

.  Un 40% en cada infracció quan es tracti de quatre treballadors, beneficiaris o sol·licitants.

.  Un 50% en cada infracció quan es tracti de cinc o més treballadors, beneficiaris o sol·licitants.

–  La infracció greu per no sol·licitar l’afiliació inicial o l’alta dels treballadors que ingressen al seu servei, o sol·licitar la mateixa, como a conseqüència d’actuació inspectora, fora del termini establert, se sanciona, a partir de l’1 d’agost de 2011, amb la multa següent:

 

En el seu grau mínim, de 3.126 a 6.250 euros.

En el seu grau mitjà, de 6.251 a 8.000 euros.

En el seu grau màxim, de 8.001 a 10.000 euros.

A aquests efectes es considerarà una infracció per cada treballador afectat.

–  En el cas d’infracció per obstrucció a la tasca inspectora en la comprovació de la situació d’alta dels treballadors i l’incompliment de l’empresari que pogués donar lloc a la comissió de les infraccions assenyalades en els dos punts anteriors, a partir de l’1 d’agost de 2011 les infraccions per obstrucció se sancionen:

Greus

En el seu grau mínim, con multa de 3.126 a 6.250 euros;

En el seu grau mitjà, de 6.251 a 8.000 euros

En el seu grau màxim, de 8.001 a 10.000 euros.

Molt greus

En el seu grau mínim, de 10.001 a 25.000 euros.

En el seu grau mitjà, de 25.001 a 100.005 euros.

En el seu grau màxim, de 100.006 a 187.515 euros.

–  La infracció greu per no ingressar, en la forma i terminis reglamentaris, les quotes corresponents que per tots els conceptes recapta la TGSS o no efectuar l’ingrés en la quantia deguda, havent prestat els documents de cotització, sempre que la manca d’ingrés no obeeixi a una declaració concursal de l’empresa ni a un supòsit de força major, ni s’hagi sol·licitat ajornament per al pagament de quotes amb caràcter previ a l’actuació inspectora, llevat que hagi recaigut resolució denegatòria, se sancionarà amb una multa d’un tant per cent de l’import de les quotes de la Seguretat Social i altres conceptes de recaptació conjunta no ingressats, incloent-hi recàrrecs, interessos i costes:

En el seu grau mínim, del 50 al 65 per 100.

En el seu grau mitjà, del 65,01 al 80 per 100.

En el seu grau màxim, del 80,01 al 100 per 100.

–  La infracció molt greu per no ingressar, en el termini i formes reglamentàries, les quotes corresponents que per tots els conceptes recapta la TGSS, no havent presentat els documents de cotització ni utilitzat els sistemes de presentació per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, així com retenir indegudament, no ingressant-la dintre del termini, la part de la quota de Seguretat Social descomptada als seus treballadors o efectuar descomptes superiors als legalment establerts, no ingressant-los en el termini reglamentari, se sancionarà amb una multa d’un tant per cent de l’import de les quotes de Seguretat Social i altres conceptes de recaptació conjunta no ingressats, incloent-hi recàrrecs, interessos i costes:

En el seu grau mínim, del 100,01 al 115 per 100.

En el seu grau mitjà, del 115,01 al 130 por 100.

En el seu grau màxim, del 130,01 al 150 por 100.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


(Obligatori)

Current ye@r *