CAT
CAS
 » Espai col·legial » Salut i Protecció Social » Programa de Protecció Social » Conciliació de la vida professional i personal » Reducció de quotes col·legials

Reducció de quotes col·legials

Les mesures contemplades en aquest pla d’acció social van dirigides als col·legiats i col·legiades situació d’atur, baixa per maternitat o paternitat i malaltia. També gaudiran de la reducció de la quota col·legial els col·legiats i col·legiades de Mèrit, així com aquells col·legiats i col·legiades ocupats en exclusiva de la cura de familiars de primera línia en situació de dependència (aquesta última mesura ha estat aprovada en Ple de Junta de Govern el 18/09/2017).

Per accedir als beneficis del Programa de Protecció Social del COEC cal que els col·legiats i col·legiades tinguin la categoria de col·legiats en exercici, estiguin al corrent de pagament de la quota col·legial i de l’assegurança de responsabilitat civil (en cas d’estar adherit/da a la col·lectiva), que no es trobin sancionats amb suspensió dels drets col·legials i que justifiquin la situació de baixa.

En tots casos, la sol·licitud es farà mitjançant una comunicació per escrit, original i signat pel col·legiat, en la qual se sol·liciti la col·legiació sense exercici i la baixa de l’assegurança de responsabilitat civil en el cas que estigui  adherida a la pòlissa col·lectiva que el COEC té contractada amb Zurich, acompanyada per una fotocòpia del DNI. També haurà de presentar la documentació justificativa de la situació a la que s’acull, i que es detalla més avall.

En el moment que torni a treballar haurà de sol·licitar de nou per carta formal el pas a la col·legiació en exercici i l’alta de la pòlissa de SRC, en el cas d’adhesió a la pòlissa col·lectiva COEC o, en el seu defecte, haurà d’aportar el certificat de la pòlissa de SRC que tingui contractada amb una altra companyia.

En cas de no acreditació o de no compliment amb els terminis de presentació de la documentació,  la col·legiació passarà a en exercici i alta de la pòlissa de Responsabilitat civil.

Els col·legiats i col·legiades en situació d’atur, baixa per maternitat o paternitat, malaltia i aquells ocupats en exclusiva de la cura de familiars de primera línia en situació de dependència, quedaran exempts del pagament de la quota col·legial així com de la quota de l’assegurança de responsabilitat civil sempre que aquesta sigui la col·lectiva contractada amb Zurich.

 

Els  Col·legiats i col·legiades de mèrit són aquells professionals majors de 65 anys d’edat i que superen els 30 anys de trajectòria col·legial com a professionals en exercici. Els col·legiats i col·legiades de mèrit obtindran aquesta categoria prèvia sol·licitud a la Junta de Govern, la qual únicament podrà denegar-la motivadament en cas que el professional no compleixi els requisits esmentats o bé en els casos en què s’hagin produït reiterades faltes deontològiques al llarg de la vida professional. Els professionals inclosos en aquesta categoria estan exempts del pagament de les quotes col·legials.

En aquest cas, la sol·licitud es farà mitjançant una comunicació per escrit, original i signat pel col·legiat acompanyat per una còpia del DNI, en la qual se sol·liciti la col·legiació de mèrit.

  • En el cas que el col·legiat vulgui canviar la situació a sense exercici ho indicarà a la carta, en cas d’estar adherit a la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil que el COEC té contractada amb la companyia Zurich ho sol·licitarà en la mateixa carta, que anirà acompanyada per una fotocòpia del DNI.
  • En el cas que el col·legiat no faci menció al canvi de situació seguirà constant com col·legiat en exercici. D’estar adherit a la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil que el COEC té contractada amb la companyia Zurich seguirà adherit i haurà de fer-se càrrec del pagament.

Documentació específica per aportar a cada cas:

–   En el cas de les baixes per maternitat/paternitat, còpia del document de la baixa de maternitat (ICS), i en el cas que la col·legiada estigui de baixa prèvia a la maternitat, còpia del document de baixa laboral (ICS)  i informe mèdic en el que consti que està embarassada. En aquest últim cas, la documentació s’haurà d’actualitzar amb la baixa maternal en el moment que la tingui. Haurà aportar també còpia del DNI. L’exempció es farà efectiva a partir de la data del part, sempre i quan la documentació es presenti mentre la col·legiada o el col·legiat estiguin encara de baixa.

–          En el cas de les baixes per malaltia, còpia del document acreditatiu de la baixa mèdica (ICS), i l’ informe mèdic. La documentació s’haurà d’actualitzar cada 2 mesos, dia 20. Haurà aportar també còpia del DNI. L’exempció es farà efectiva des que es presenti la documentació. No s’acceptaran peticions amb caràcter retroactiu.

–          En el cas de baixa laboral per atur, còpia del document d’inscripció al Servei Català d’Ocupació, amb actualització mensual, cada dia 20. Haurà aportar també còpia del DNI. L’exempció es farà efectiva des que es presenti la documentació  del SOC. No s’acceptaran peticions amb caràcter retroactiu.

–          En el cas de cura en exclusiva de familiars de primera línia en situació de dependència, document que justifiqui el parentiu, i informe mèdic que justifiqui la situació de dependència del familiar (renovable cada 6 mesos). L’exempció es farà efectiva des que es presenti la documentació. No s’acceptaran peticions amb caràcter retroactiu.

–          En el cas de col·legiat o col·legiada de Mèrit haurà aportar còpia del DNI.

Per a més informació: coec@coec.cat

Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Urgències dentals
Agost 2019
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO